Tematyka współpracy samorządu z klubami i organizacjami sportowymi, w tym aspekty finansowania ich działalności, były tematem spotkania prezydenta Mirosława Lenka ze studentami Instytutu Kultury Fizycznej raciborskiej PWSZ.

W zajęciach, w ramach przedmiotu zarządzanie i marketing w sporcie, uczestniczyli studenci III roku wychowania fizycznego oraz I roku turystyki i rekreacji. Samorządy w Polsce finansują sport poprzez bezpośrednie dotacje z budżetu w ramach wspierania klubów lub działalności promocyjnej, współfinansują programy profilaktyczne, fundują stypendia, utrzymują i rozbudowują infrastrukturę sportową a także organizują imprezy (np. Racibórz Rafako Półmaraton). Rokrocznie w budżecie Raciborza przeznaczane jest na ten cel, w zależności od poziomu nakładów inwestycyjnych, od kilku do kilkunastu milionów złotych. Znajomość zasad współpracy z gminami, powiatami czy samorządowymi województwami jest istotna z punktu widzenia praktycznego przygotowania studentów IKF do wejścia w obszar zarządzaniem działalnością sportową.

W opinii prezydenta, czego przykładem jest zapaśnicza MKZ Unia Racibórz, można skutecznie przejść z modelu klubu wspieranego przez zakład do sportowego przedsiębiorstwa, które przy pomocy miasta rozwija działalność sportową adresowaną do dzieci i młodzieży oraz wyczyn, a jednocześnie, umiejętnie wykorzystując własną infrastrukturę, zarabia na swoją działalność. – Nie mam wątpliwości, że rynek szeroko pojętej rekreacji ukierunkowanej na zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej stwarza dziś warunki do rozwoju działalności gospodarczej i to nie tylko w dużych miastach, ale również ośrodka średniej wielkości takich jak Racibórz – przekonywał Mirosław Lenk. Jego zdaniem absolwenci wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji, umiejętnie kierując swój rozwój zawodowy, mają ogromną szansę na stworzenie małych, rentownych firm.

Ukazywanie praktycznych aspektów wykorzystania nabytej wiedzy jest jednym z priorytetów raciborskiej PWSZ. IKF planuje już kolejne spotkania z ludźmi sportu i turystyki. Gościem będzie m.in. Krzysztof Borkowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, a tematem dyskusji to zarządzanie obiektami i imprezami sportowymi.