Zaznacz stronę

W pałacu Myśliwskim w Raciborzu rozpoczęła się dziś dwudniowa V Międzynarodowa Konferencja Naukowa OZE „Innowacje Technologiczne i Zrównoważony Rozwój w Architekturze i w Budownictwie”, której współorganizatorem jest PWSZ w Raciborzu.

Motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia  jest poszerzenie stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie teorii, eksperymentów i wdrożeń innowacyjnych technologii w budownictwie oraz znaczenie OZE dla procesu równoważenia rozwoju terenów zurbanizowanych.  Patronat honorowy nad konferencją objął Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, a Moderatorem Konferencji został prezes Instytutu – Grzegorz Wiśniewski. W gronie prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy z Polski i Czech, jak i naukowcy zagraniczni m.in. z Włoch, Portugalii, Turcji, Australii.

Konferencja ma przede wszystkim zainicjować dyskusję i wymianę poglądów środowiska naukowego ze światem pozanaukowym wdrażającym wypracowane przez naukę rozwiązania. Dlatego też Miasto Racibórz do współpracy zaprosiło mającą bardzo bogate doświadczenie w działalności naukowej w dziedzinie OZE – Wyższą Szkołę Górniczą z Ostrawy oraz raciborską PWSZ. Konferencja OZE jest jednym z działań projektu „Edukacja i promocja OZE na pograniczu polsko-czeskim”, o dofinansowanie którego ubiega się Miasto w Partnerstwie z ostrawską uczelnią i PWSZ. Projekt ma być początkiem współpracy obu uczelni, w tym w zakresie realizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze badawczo – rozwojowym na rzecz OZE co wpisuje się w politykę strategiczną Miasta jaką wskazano w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Raciborza, którego jednym z priorytetowych celów na najbliższe lata jest „Wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez działania inwestycyjne oraz promocję i edukację mieszkańców/inwestorów i w efekcie tego zwiększenie udziału wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Projekt “Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice

PROGRAM KONFERENCJI: POBIERZ

Skip to content