ZARZĄDZENIE NR 25a/2019
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 6 maja 2019 roku
w ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji

oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
Na podstawie art.23 ust.1 i 2, oraz art.79 i 80 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z pózn.zm.) oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie studiów (Dz.U.2018, poz. 1861) w związku z zapisami § 35 Statutu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 15/2017 Senatu Uczelni z pózn.zm.), zarządzam
co następuje:

§1
1. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów kierunku Architektura w wysokości
150,00 złotych.
2. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów dla pozostałych kierunków w
wysokości 85,00 złotych.
§2
Opłaty za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu stanowią
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab.inż.arch. Ewa Stachura

 

Załącznik nr 1 – tabela opłat