ZARZĄDZENIE NR 51/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie  odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu    

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 oraz art. 99 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183  z późn. zm.) oraz §35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zarządzam  co następuje:

§1

  1. Ustalam następujące stawki za jeden semestr zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

Administracja………………………………………………………………………………………………..1 900,00 zł

Architektura………………………………………………………………………………………………….3 300,00 zł

Automatyka i Robotyka………………………………………………………………………………….3 400,00 zł

Bezpieczeństwo Państwa……………………………………………………………………………….2 300,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych …………………………………………5 000,00 zł

Filologia……………………………………………………………………………………………………….2 500,00 zł

Pedagogika…………………………………………………………………………………………………..2 500,00 zł

Wychowanie Fizyczne……………………………………………………………………………………2 700,00 zł

Turystyka i Rekreacja…………………………………………………………………………………….3 300,00 zł

  1. Terminy wpłaty:

2.1. Semestr zimowy- do 15 października

2.2. Semestr letnia – do 15 marca

Za datę uregulowania czesnego przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.

  1. Przekroczenie terminu zapłaty powoduje obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w §1 ust.1 oraz naliczonych odsetek ustawowych.

  1. Szczegółowe zasady opłaty czesnego określa umowa zawarta pomiędzy studentem, a Uczelnia.

  1. Wysokość opłat, o których mowa w §1 ust. 1 może ulec zmianie w trakcie okresu trwania studiów w przypadku podwyższenia kosztów kształcenia.

§2

  1. Ustala się wysokość stawki 1 punktu ECTS za powtarzanie przedmiotów spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce oraz za różnice programowe w przypadku studenta przenoszącego się z innej uczelni i w przypadku studenta na własny wniosek zmieniającego kierunek lub specjalność, w wysokości:

Administracja………………………………………………………………………………………………….100,00 zł

Architektura……………………………………………………………………………………………………150,00 zł

Automatyka i Robotyka…………………………………………………………………………………….150,00 zł

Bezpieczeństwo Państwa………………………………………………………………………………….100,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych …………………………………………….180,00 zł

Filologia………………………………………………………………………………………………………….110,00 zł

Pedagogika……………………………………………………………………………………………………..100,00 zł

Wychowanie Fizyczne………………………………………………………………………………………130,00 zł

Turystyka i Rekreacja……………………………………………………………………………………….130,00 zł

Pielęgniarstwo*………………………………………………………………………………………………180,00 zł

2 . Ustala się wysokość stawki 1 punktu ECTS za realizację przedmiotów nieobjętych planem studiów w wysokości:

Administracja…………………………………………………………………………………………………….80,00 zł

Architektura…………………………………………………………………………………………………….120,00 zł

Automatyka i Robotyka…………………………………………………………………………………….120,00 zł

Bezpieczeństwo Państwa……………………………………………………………………………………80,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych …………………………………………….140,00 zł

Filologia……………………………………………………………………………………………………………90,00 zł

Pedagogika……………………………………………………………………………………………………….80,00 zł

Wychowanie Fizyczne……………………………………………………………………………………….100,00 zł

Turystyka i Rekreacja………………………………………………………………………………………..100,00 zł

Pielęgniarstwo…………………………………………………………………………………………………140,00 zł

  1. Stawka określona w ust. 1 i 2 stanowi podstawę do wyliczenia opłat za dodatkowe usługi edukacyjne, o których mowa w uchwale senatu w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

§3

 

  1. Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 38/2017 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 23 maja 2017 roku.

2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018.