Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 8 stycznia 2019
w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668), §35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 15/2017 Senatu Uczelni z późn. zm.) oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

 

§1

W dniu 9 stycznia 2019 roku wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 11.30 do 15.00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
dr hab. inż.arch. Ewa Stachura

 

Uwaga! Godziny Rektorskie nie dotyczą studentów kierunku Architektura