Zaznacz stronę

PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W RACIBORZU

UCHWAŁA NR 68/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 19 grudnia roku
w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668), oraz § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Uczelni, Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uchwala, co następuje:

§ 1
W latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 Instytutowa
Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu rekrutuje na I rok
studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu laureatów
i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje
weryfikacji wprowadzonych przez kandydata wyników z olimpiady stopnia centralnego
oraz wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości.

§ 2
1. Przyjęcie na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych następuje po
dokonaniu przez laureata lub finalistę rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji
(SIR), wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne, przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do
przeprowadzania badań profilaktycznych (na kierunki na które zaświadczenie lekarskie
jest wymagane), przedstawieniu dokumentu wydanego przez komitet główny olimpiady
stwierdzający uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady centralnej oraz złożenia
ankiety osobowej deklarującej podjęcie studiów. Przyjmuje się, że laureaci i finaliści
olimpiad uprawnieni są do przyjęcia na kierunek/specjalność studiów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego,
według kolejności zgłoszeń, a ich wynik implikuje maksymalną liczbę punków
rankingowych.
2. Kandydaci na kierunek architektura dodatkowo muszą pozytywnie zaliczyć sprawdzian
z predyspozycji do studiowania na kierunku architektura. Informacje dotyczące
sprawdzianu z predyspozycji do podejmowania studiów na kierunku architektura
podawane są do wiadomości w harmonogramie rekrutacji. Przyjmuje się, że laureaci
i finaliści olimpiad uprawnieni są do przyjęcia na kierunek architektura według kolejności
zgłoszeń, a ich wynik implikuje maksymalną liczbę punków rankingowych.

§ 3
Wykaz olimpiad przedmiotowych, olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy oraz wykaz
konkursów o zasięgu centralnym, których laureaci uprawnieni są do przyjęcia na
kierunek/specjalność studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 4
Traci moc uchwała nr 20/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Senatu
dr hab.inż.arch. Ewa Stachura

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ
w Raciborzu Nr 68/2018 z dnia19 grudnia 2018 r.