PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W RACIBORZU

UCHWAŁA Nr 69/2018

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 19 grudnia 2018

w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia
w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz.U.2018 poz. 1668) art. 266 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisu wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Dz.U.2018.1669 ) oraz § 24 ust 2 pkt 4 Statutu Uczelni, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uchwala, co następuje:

 §1

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020. Zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2019/2020 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

Wykaz kierunków i specjalności studiów prowadzonych w Uczelni oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności oraz formy studiów zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2019 roku.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się prorektorowi ds. dydaktyki i studentów.

 § 4

  1. Traci moc uchwała nr 20/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 maja 2018 roku, w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2019/2020.
  1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Senatu

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura