Zaznacz stronę

PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W RACIBORZU

UCHWAŁA Nr 7/2019
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 30 stycznia 2019
w sprawie zmiany uchwały nr 69/2018 Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz § 24 ust 2 pkt 4 Statutu Uczelni
(uchwała nr 15/2017 Senatu Uczelni z pózn.zm.),
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
uchwala, co następuje:

§1

1. §2 pkt 5 Zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 69/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu otrzymuje treść: egzaminie maturalnym (tzw. matura OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i egzaminu maturalnego. Dz.U.2016 poz. 2223 z późniejszymi zmianami.

2. Skreśla się pkt 4 i 8 §4.

3. §13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się JM Rektor do wydania tekstu jednolitego zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
w roku akademickim 2019/2020, przyjętych uchwałą nr 69/2018 wraz z wprowadzonymi zmianami uchwałą nr 8/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

 

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu
dr hab.inż.arch. Ewa Stachura