Zaznacz stronę

PAŃSTWOWA

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W RACIBORZU

ZARZĄDZENIE 59/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Realizując postanowienia art. 66 ust. 1 oraz art. 98 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.), ustawy z dnia z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U.2017.2206 t.j. z dnia 2017.11.30) i rozporządzenia MNiSW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2018, poz. 1125) oraz § 35, § 74 i § 75 Statutu Uczelni zarządza się, co następuje:

 § 1

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

  § 2

 1. Aby podjąć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu studia pierwszego stopnia albo studia podyplomowe, cudzoziemcy muszą legitymować się zalegalizowanym odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany.
 2. Legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w państwie wydania dokumentu.
 3. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest zastąpiona zaświadczeniem apostille, dołączanym do dokumentu.
 4. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 447). Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

  § 3
 1. Cudzoziemcy starający się o przyjęcie na studia oraz studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, powinni:
  a)wykazać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  b) posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub
  c) być objęci ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia lub
  d) posiadać potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) złożyć kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia,
  f) wnieść opłatę rekrutacyjną zgodnie z zarządzeniem Rektora na dany rok akademicki.
 2. Cudzoziemcy podejmujący studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu prowadzone w języku polskim, powinni:

1) ukończyć kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadać certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskać potwierdzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadać świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) posiadać świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

§ 4

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
  a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
  b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
  c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
  d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
  e) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  f) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2017.2206 t.j. z dnia 2017.11.30.),
  g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 są przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego, ustalonego przez Senat Uczelni dla kandydatów z polskim obywatelstwem. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna.
 1. Po przyjęciu na studia cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 nabywają prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej, finansowanej ze środków budżetu państwa.
 2. Jeżeli cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia (np. studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych) wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele RP.
 3. Niewymienieni w ust. 1 obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktorancie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Cudzoziemcy ci mają także alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia i odbywania ich w trybie oraz na warunkach dotyczących obywateli państw trzecich.
 4. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania się o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP.
 5. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
 6. Cudzoziemcy, kształcący się w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w ramach umów międzyuczelnianych studiują na zasadach określonych w tych umowach.

  § 5

 1. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą się kształcić:

1) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego),

2) jako stypendyści strony wysyłającej (rządu innego państwa);

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach aplikują cudzoziemcy w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatycznokonsularnych,

4) na zasadach odpłatności; wysokość opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu określona jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

 1. Opłaty za studia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) wnoszone są na rachunek bankowy albo do kasy uczelni.
 2. Opłaty są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów.
 3. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.
 4. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6. 4
 5. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych lub otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy.
 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wniesienia opłat lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.
 7. Na wniosek zainteresowanego, Rektor może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów na warunkach odpłatności.

 § 6

Traci moc Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. inż.arch. Ewa Stachura

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2018 Rektora
PWSZ w Raciborzu z dnia 11 lipca 2018 roku

Odpłatność za podejmowane przez cudzoziemców studia
prowadzone w PWSZ w Raciborzu

1. Na studiach I stopnia opłata za semestr studiów wynosi odpowiednio:

Administracja …………………………………………………………………………………… 3800,00 zł
Architektura …………………………………………………………………………………….. 6600,00 zł
Automatyka i robotyka ……………………………………………………………………… 6800,00 zł
Bezpieczeństwo państwa…………………………………………………………………… 4600,00 zł
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych………………………………10000,00 zł
Filologia ………………………………………………………………………………………….. 5000,00 zł
Pielęgniarstwo …………………………………………………………………………………..9600,00 zł
Pedagogika ……………………………………………………………………………………… 5000,00 zł
Wychowanie fizyczne ……………………………………………………………………….. 5400,00 zł
Turystyka i rekreacja ……………………………………………………………………….. 6600,00 zł

2. Na studiach podyplomowych i kursach dokształcających opłatę za semestr ustala
każdorazowo rektor w oparciu o kalkulację kosztów.

3. Szczegółowe zasady opłaty określa umowa zawarta pomiędzy studentem a Uczelnią.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 może ulec zmianie w trakcie okresu trwania
studiów w przypadku podwyższenia kosztów kształcenia.