Zarządzenie Nr 29/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668), § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 15/2017 Senatu Uczelni z pózn. zm.) oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z  imprezą: „Juwenalia 2019” w dniu 6 czerwca  2019 roku, wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 czerwca 2019 roku do godziny 12.05.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura