Zaznacz stronę

ZARZĄDZENIE NR 80/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga)

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018, poz. 1668 z pózn.zm.) oraz na podstawie § 17 pkt 10 i § 18 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), zarządzam co następuje:

§1

  1. W okresie od dnia 16 października 2019 roku do 31 stycznia  2020 roku powierzam Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga)  obowiązki Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
  2. Zadania Kanclerza zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Uczelni w załączniku do zarządzenia Rektora nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku.

 

§2

W związku z powierzeniem obowiązków Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, udzielam Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze  pełnomocnictwa do reprezentowania Uczelni na zewnątrz w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz do wydawania dokumentów wytworzonych przez jednostki organizacyjne w podległym pionie zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu organizacyjnego Uczelni.

§3

Za  realizację  zadań i obowiązków wymienionych w §1 i  §2 Pan mgr inż. Jacek Pierzga ponosi merytoryczną odpowiedzialność wynikającą z przepisów  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a także z  zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  oraz ustawy z dnia 17.12.2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura