Zaznacz stronę

Zarządzenie Nr 67/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 31 maja 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia

w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów

 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

 

 

 

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1, ust 2 oraz art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz.85 z pózn.zm.) oraz § 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zarządzam, co następuje:

 

§1

 

  1. W treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 28/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w §1 ust. 1 skreślam słowo zapisane w nawiasie: specjalności.
  2. W treści załącznika nr 2 do zarządzenia nr 28/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu wykreślam punkt nakazujący dokonania wyboru studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, co powoduje zmianę numeracji punktów w dalszej części załącznika oraz zmieniam treść zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na studia.
  3. Treść załączników z uwzględnionymi zmianami stanowią załącznik nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Rektor

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura