Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

Już niebawem w naszej Uczelni odbędą się wybory nowych władz na kadencję 2020 – 2024. Jest to ważny czas dla całej społeczności akademickiej. Będziemy bowiem decydować nie tylko o tym, kto obejmie urząd Rektora, czy kto zasiadał będzie w Senacie, ale przede wszystkim opowiemy się za jedną z zaproponowanych przez kandydatów wizją rozwoju Uczelni.

Wybór Rektora na nową kadencję to procedura szczegółowo opisana przez prawo. Przewiduje ona kilka etapów. Każdy z nich jest ściśle uregulowany przez przepisy Statutu PWSZ w Raciborzu oraz regulaminu wyborczego uchwalonego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Ważne jest, aby cały proces był przejrzysty i zgodny nie tylko z zapisami prawa wyborczego i również przebiegał zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami akademickimi. Uczelnia bowiem to wyjątkowe miejsce, gdzie zasady współżycia społecznego i relacje zawodowe determinowane są nie tylko przez normy prawne ale również przez zasady etyki zawodowej, w tym szczególnie istotne zasady etyki nauczyciela akademickiego, których przestrzeganie jest fundamentem wypełniania przez uczelnie swojej misji.

Dlatego z dużym niepokojem przyjęłam sygnały o przypadkach dotyczących naruszeń prawa wyborczego przez kilku przedstawicieli naszej społeczności akademickiej. Pracownicy i studenci Uczelni skierowali do mnie w tej sprawie szereg pism i zapytań, prosząc o wyjaśnienie najważniejszych elementów tego prawa: procedury, a przede wszystkim terminów zgłaszania kandydatów na Rektora oraz możliwości ogłaszania programów wyborczych już teraz, w oderwaniu od zapisów Statutu i Regulaminu wyborczego. Z oburzeniem przyjęte zostały (ze względu na swoją formę i treść) komunikaty promujące przedwcześnie ogłoszonego kandydata na Rektora na portalu Facebook, administrowanym przez jeden z Instytutów. Podkreślić należy, że ogłoszenie to nastąpiło z pogwałceniem przepisów prawa oraz etyki zawodowej nauczyciela akademickiego.

Zaniepokojona zaistniałą sytuacją, stojąc na straży prawa, skierowałam wszystkie przedstawione wątpliwości i pytania do Uczelnianej Komisji Wyborczej z prośbą o wyjaśnienia.

Drogie Koleżanki i Koledzy! Mam nadzieję, że wybory w naszej Uczelni staną się okazją do wymiany poglądów oraz ścierania się koncepcji dotyczących przyszłości i kierunków jej rozwoju. Liczę, że kandydaci na funkcję Rektora wyznaczeni przez Radę Uczelni lub przez 10 członków Senatu PWSZ w Raciborzu w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym, podejmą odważny, merytoryczny dyskurs – konstruktywny spór o kierunki rozwoju Uczelni, ideały i zasady bliskie naszej społeczności. Będzie on jednak możliwy tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej będą mogli aktywnie i świadomie w nim uczestniczyć na równych i transparentnych zasadach.

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura prof. Uczelni