Zaznacz stronę

ZARZĄDZENIE Nr 22/2021
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
na rok akademicki 2021/2022

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu


Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2, art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j. ze zm.), § 38 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (t.j. Dz.U. 2021, poz. 661) oraz
§ 17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Uchwała Senatu nr
61/2019 z dnia 25 września 2019 r. z późń. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na kierunek Architektura w wysokości 100,00 złotych.

2. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na pozostałe kierunki studiów w wysokości 85,00 złotych.


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr Paweł Strózik