Zaznacz stronę

 Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: Architektura

Specjalności: brak

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – inżynier architekt

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (D.U. 2019r. poz. 1359)

 

 

Profil kształcenia: praktyczny

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów inżynierskich posiadają podstawową wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, tj.: historii, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a ponadto wiedzę z zakresu: przepisów techniczno-budowlanych, organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Absolwenci studiów  inżynierskich posiadają umiejętności: praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych; tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne; stosowania technik komputerowych w projektowaniu oraz umiejętności: w zakresie  prawa budowlanego, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, a także organizacji procesu projektowego.

Absolwenci winni znać język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. ECDL.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach oraz spełnienie wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, określonych w karcie przedmiotu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący przedmiot. W sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenie, formę egzaminu ustala prowadzący przedmiot.

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak

 

Skip to content