Zaznacz stronę

 Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo państwa

Specjalności: bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, bezpieczeństwo polityczno-militarne

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości,

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie, zna system bezpieczeństwa i obronności państwa, rozumie mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zna problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych; rozumie zasady organizacji i realizacji zadań przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych; rozumie zasady współpracy międzynarodowej, zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego; rozumie problemy związane z zagrożeniem terrorystycznym, zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy kryminologicznej i kryminalistyki; zna problemy i metody zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej, rozumie zasady organizacji i realizacji zadań przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych.

Umiejętności: absolwent potrafi dostrzegać i analizować zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa, potrafi ocenić działanie państwa i jego organów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pokoju i wojny, potrafi oceniać rolę administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społecznego, potrafi posługiwać się aktami prawnymi, analizować poszczególne problemy prawne, potrafi przewidywać skutki prawne konkretnych działań w zakresie bezpieczeństwa, potrafi kierować i zarządzać pracownikami, podejmować decyzje, tworzyć systemy informacyjne, potrafi wykorzystać osiągnięcia kryminalistyczne w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych, potrafi analizować zagrożenia przestępczością, potrafi formułować programy zapobiegania przestępczości. Student potrafi w sposób bezpieczny posługiwać się bronią palną, zna podstawy samoobrony.

Kompetencje społeczne: absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania, potrafi współdziałać w grupie w  celu realizacji zadania, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania, ma przekonanie o wadze zachowania się w  sposób profesjonalny.

 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent na specjalności bezpieczeństwo polityczno – militarne pozna szeroko pojęte podstawy i istotę kierowania i dowodzenia, ich funkcje i style, nabędzie teoretyczne podstawy wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań, a także zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponadto posiądzie specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Będzie znałzadania wynikające ze zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności oraz ochrony obrony cywilnej.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo społeczno – ekonomiczne otrzyma wszechstronne wykształcenie w zakresie specjalności umożliwiającej zarządzanie różnymi sferami bezpieczeństwa gospodarki i społeczeństwa. Studenci nauczą się również zasad, metod i możliwości ochrony informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Absolwenci, oprócz wiedzy związanej z tajnikami systemów zarządzania podmiotów gospodarczych i instytucji, podstaw działalności gospodarczej w sferze rynkowej i publicznej.

Ukończenie studiów na jednej z ww. specjalności daje realne szanse nie tylko na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, w tym zwłaszcza na kierunkach związanych z bezpieczeństwem i kierunkach pokrewnych, ale też Administracja, Europeistyka, Ekonomia, czy Zarządzanie, jak również założenie własnego przedsiębiorstwa oraz uzyskanie mocnej pozycji na rynku pracy, tak w sektorze przedsiębiorstw, jak i w instytucjach administracyjnych, organizacjach pozarządowych, itp.

Dalsze możliwość kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu).

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik studiów: dr Dariusz Chojecki

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku bezpieczeństwo państwa 2019-2022

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku bezpieczeństwo państwa 2020-2023

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku bezpieczeństwo państwa 2021-2024