Zaznacz stronę

 Część II

Informacje o programie kształcenia

 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo państwa

Specjalności: bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, bezpieczeństwo polityczno-militarne

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości,

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego):uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (D.U. Nr 253, poz. 1520), Uchwała nr 156/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo państwa

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Sylwetka absolwenta:

Absolwent na specjalności bezpieczeństwo polityczno – militarne pozna szeroko pojęte podstawy i istotę kierowania i dowodzenia, ich funkcje i style, nabędzie teoretyczne podstawy wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań, a także zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponadto posiądzie specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Będzie znałzadania wynikające ze zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności oraz ochrony obrony cywilnej.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo społeczno – ekonomiczne otrzyma wszechstronne wykształcenie w zakresie specjalności umożliwiającej zarządzanie różnymi sferami bezpieczeństwa gospodarki i społeczeństwa. Studenci nauczą się również zasad, metod i możliwości ochrony informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Absolwenci, oprócz wiedzy związanej z tajnikami systemów zarządzania podmiotów gospodarczych i instytucji, podstaw działalności gospodarczej w sferze rynkowej i publicznej.

Ukończenie studiów na jednej z ww. specjalności daje realne szanse nie tylko na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, w tym zwłaszcza na kierunkach związanych z bezpieczeństwem i kierunkach pokrewnych, ale też Administracja, Europeistyka, Ekonomia, czy Zarządzanie, jak również założenie własnego przedsiębiorstwa oraz uzyskanie mocnej pozycji na rynku pracy, tak w sektorze przedsiębiorstw, jak i w instytucjach administracyjnych, organizacjach pozarządowych, itp.

Dalsze możliwość kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu).

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik studiów: dr Dariusz Chojecki

 

Opisy przedmuiotów ECTS dla kierunku bezpieczeństwo państwa 2017-2020

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku bezpieczeństwo państwa 2018-2021 

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku bezpieczeństwo państwa 2019-2022

 

 

Skip to content