Zaznacz stronę

 Część II

 

Informacje o programie i planie studiów

 

 

 

Kierunek: Filologia

 

Specjalności: język angielski poziom komunikatywny, język angielski poziom podstawowy, język niemiecki poziom komunikatywny, język niemiecki poziom podstawowy, język czeski poziom podstawowy

 

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

 

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

 

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

 

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów oraz efekty uczenia się zgodnie z regulaminem potwierdzania efektów uczenia się (Uchwała nr 258/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu)

 

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (D.U. 2019 r. poz. 1450).

Profil kształcenia: praktyczny

 

Sylwetka absolwenta:

 

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM KOMUNIKATYWNY 

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka angielskiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii anglojęzycznego obszaru językowego. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM KOMUNIKATYWNY  

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka niemieckiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii niemieckiego obszaru językowego. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

JĘZYK CZESKI POZIOM PODSTAWOWY 

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka czeskiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii Czech. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury Czech.

 

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

 

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

 

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu), stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

 

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

 

Forma studiów: stacjonarna

 

Kierownik programu studiów: dr Daniel Vogel

 

 

 

Skip to content