Zaznacz stronę

Część II
Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: Wychowanie fizyczne

Specjalności: odnowa biologiczna, instruktorsko – trenerska, wychowanie fizyczne w szkole, geronokinezyterapia, trener personalny

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

(w zależności od wybranej specjalności: instruktor wybranej dyscypliny sportu)

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego wykształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (D.U. 2019 r. poz. 1450).

Profil kształcenia: praktyczny

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent zna podstawową terminologię z zakresu kultury fizycznej, ma wiedzę dotyczącą rozwoju psychofizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży, zna sposoby diagnozowania ucznia, grupy i środowiska wychowawczego, posiada wiedzę dotyczącą planowania i efektywnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i sportu szkolnego, zna aktualne uwarunkowania prawne dotyczące programowania, prowadzenia zajęć oraz oceniania ucznia, zna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w zakresie wychowania fizycznego.

Umiejętności:  absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną (z zakresu kultury fizycznej oraz powiązanych z nią dyscyplin) do diagnozowania, projektowania i realizowania działań w celu podniesienia efektywności własnej pracy jako nauczyciela, instruktora oraz organizatora turystyki i rekreacji, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w pracy zawodowej, korzystając z różnych źródeł, a także nowoczesnych technologii, posiada i wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze w odniesieniu do wybranego obszaru nauk o kulturze fizycznej; potrafi opracować i zaprezentować wyniki, opracować wnioski oraz wskazywać kierunki dalszych poszukiwań, ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi używać języka specjalistycznego, porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów oraz technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dyscyplin nauki o kulturze fizycznej, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów, potrafi wyszukiwać i wykorzystywać informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków przeznaczonych na wsparcie własnej działalności jako nauczyciela, instruktora oraz organizatora turystyki i rekreacji.

Kompetencje społeczne: absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, samodzielnie wyznacza kierunki rozwoju osobistego, jest przekonany do systematycznego doskonalenia zawodowego. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie aktywności fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i poza nim, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i konsekwencją w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań.

 

Sylwetka absolwenta:

Odnowa biologiczna

Absolwenci uzyskują kwalifikacje upoważniające ich do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach, są przygotowani do prowadzenia drugiego przedmiotu lub innego rodzaju zajęć odnowa biologiczna – instruktor odnowy biologicznej.

Absolwent dysponuje niezbędną wiedzą biologiczną, psychologiczną oraz pedagogiczną i umiejętnościami warsztatowymi z różnych dyscyplin sportowych, a także odpowiednim poziomem kompetencji instruktorskich w zakresie odnowy biologicznej. Posiada gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy oraz umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej, promocji zdrowia.

Ukończenie kierunku wychowanie fizyczne daje właściwy zakres wiedzy i umiejętności do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, jako nauczyciel wychowania fizycznego, a ukończenie specjalności odnowa biologiczna nadaje absolwentowi uprawnienia instruktora w postaci legitymacji instruktora Miejscem zatrudnienia absolwenta – instruktora mogą być placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) i placówki kultury fizycznej.

Instruktorsko – trenerska

Absolwenci uzyskują kwalifikacje upoważniające ich do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach są przygotowani do prowadzenia drugiego przedmiotu lub innego rodzaju zajęć do pełnienia roli instruktora/trenera wybranej dyscypliny sportowej.

Absolwent dysponuje niezbędną wiedzą biologiczną, psychologiczną oraz pedagogiczną i umiejętnościami warsztatowymi z różnych dyscyplin sportowych, a także odpowiednim poziomem kompetencji instruktorsko-trenerskich. Posiada gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy oraz umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej, promocji zdrowia.

Ukończenie kierunku wychowanie fizyczne daje właściwy zakres wiedzy i umiejętności do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, jako nauczyciel wychowania fizycznego, a ukończenie specjalności instruktorsko – trenerskiej nadaje absolwentowi uprawnienia instruktora w postaci legitymacji instruktora danej dyscypliny sportu, wybranej podczas studiów. Miejscem zatrudnienia absolwenta – instruktora mogą być placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) i placówki kultury fizycznej.

Wychowanie fizyczne w szkole z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną

Absolwenci uzyskują kwalifikacje upoważniające ich do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach są przygotowani do prowadzenia drugiego przedmiotu lub innego rodzaju zajęć do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności wychowanie fizyczne w szkole dysponuje niezbędną wiedzą w zakresie biologii, umiejętnościami umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość. Jest przygotowany do pracy zawodowej, jako nauczyciel wychowania fizycznego, organizator turystyki i rekreacji. Posiada gruntowną znajomość metod diagnozy i prognozy oraz umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i promocji zdrowia.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, placówki wychowania pozaszkolnego i ośrodki sportowo – rekreacyjne.

Możliwość wybrania dodatkowego rodzaju zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej podczas studiów wzbogaca kompetencje zawodowe absolwenta oraz uprawnia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Wychowanie fizyczne w szkole z pedagogią resocjalizacyjną

Absolwenci uzyskują kwalifikacje upoważniające ich do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach są przygotowani do prowadzenia drugiego przedmiotu lub innego rodzaju zajęć, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności wychowanie fizyczne w szkole dysponuje niezbędną wiedzą w zakresie biologii, umiejętnościami umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość. Jest przygotowany do pracy zawodowej, jako nauczyciel wychowania fizycznego, organizator turystyki i rekreacji.

Posiada gruntowną znajomość metod diagnozy i prognozy oraz umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i promocji zdrowia.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, placówki wychowania pozaszkolnego i ośrodki sportowo – rekreacyjne.

Możliwość wybrania dodatkowego rodzaju zajęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej podczas studiów wzbogaca kompetencje zawodowe absolwenta oraz uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia w zakresie nauk o kulturze fizycznej, studia podyplomowe,

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, przewidzianych obozów programowych, praktyk zawodowych, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego,

Tryb studiów: stacjonarny

Kierownik programu studiów: dr Marek Sroka