Zaznacz stronę

INFORMACJE O PROGRAMIE I PLANIE STUDIÓW (OD NABORU 2019)

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP)

Specjalność: Logistyka i spedycja lub Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł inżyniera zgodnie z ukończonym kierunkiem i specjalnością. 

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Szczegółowe kryteria przyjęć: Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest prowadzony, jako studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Oferta edukacyjna skierowana jest głównie do absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę lub maturę międzynarodową. W większości będą to absolwenci liceów ogólnokształcących i techników oraz liceów ekonomicznych. Kandydatami na studia mogą być również osoby czynne zawodowo podejmujące studia w celu nabycia nowych kwalifikacji prowadzących do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych i uzyskania awansu zawodowego.
Od kandydatów będących absolwentami szkół średnich oczekuje się wiedzy i umiejętności na poziomie 4 Polskich Ram Kompetencji. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przyporządkowany jest do obszarów kształcenia nauk technicznych i społecznych.

                W obszarze nauk technicznych przyszły student powinien rozumieć umiarkowanie złożone interpretacje wybranych zjawisk i procesów w przyrodzie i w technice oraz znać podstawowe teorie dotyczące świata materialnego. Kandydat powinien również umieć prowadzić umiarkowanie złożone pomiary, obserwacje i doświadczenia w zakresie nauk przyrodniczych, przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne oraz korzystać z narzędzi matematycznych. Wymagana jest znajomości matematyki na poziomie podstawowym, która sprowadza się do znajomości i rozumienia podstawowych pojęć i algorytmów oraz umiejętności stosowania poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych zadań.

Z punktu widzenia społecznego obszaru kształcenia kandydat na studia na kierunku ZiIP powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące życia społecznego i jego rozwoju oraz rozumieć podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Od kandydata wymagana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej oraz umiejętność korzystania z umiarkowanie złożonych narzędzi informatycznych.

Zaobserwowana od kilku lat tendencja zmiany profili kształcenia w szkołach średnich regionu raciborskiego na zawodowe, głównie techniczne skutkuje dobrą znajomością zagadnień technicznych wśród kandydatów na studia, co pozwali na wzbogacenie treści przekazywanych w ramach procesu dydaktycznego.

Warunki przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych reguluje Uchwała Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia w danym roku akademickim. Rekrutacja na studia w PWSZ w Raciborzu odbywa się poprzez System Internetowej Rekrutacji. Po zakwalifikowaniu się danego kandydata otrzymuje on stosowną informację drogą e-mailową (jeśli wyraził na to zgodę) lub listownie. Na stronie internetowej PWSZ w Raciborzu jest podany harmonogram rekrutacji. Wyniki egzaminu maturalnego są przeliczane wg wzoru odpowiedniego dla danego rodzaju egzaminu maturalnego i na podstawie wyniku końcowego tworzona jest lista rankingowa. Po zakwalifikowaniu się kandydat musi w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty do punktu rekrutacji.

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dziennik Ustaw z 2018 r pozycja 2218, data ogłoszenia 2018-11-28.

Profil kształcenia: praktyczny

Podstawowe efekty uczenia się: Sposób sprawdzenia efektów uczenia się sprawdzian, kolokwium lub egzamin. Forma ich realizacji podlega określeniu przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot.

Zakres stosowanych metod w procesie kształcenia jest szeroki. Ich pełny wykaz zawarty jest w kartach przedmiotu. Ogólnie, można wyszczególnić tu dwie grupy. Pierwsza związana jest z realizacją treści przedmiotów o teoretycznym charakterze, realizowanych w głównej mierze poprzez wykłady. Należy tutaj nadmienić, że ze względu na mało liczne grupy wykładowe można oprócz tradycyjnych wykładów prowadzić wykłady konwersatoryjne, wymagające większego zaangażowania studentów. Metody aktywizujące stosowane są głównie podczas ćwiczeń, kiedy wymagana jest samodzielność oraz umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi. Druga grupa metod wykorzystywana jest głównie podczas zajęć o charakterze praktycznym (zajęcia laboratoryjne i projektowe). Skuteczność kształcenia wymaga tu podejścia praktycznego, opierającego się na aktywności oraz samodzielności a w niektórych przypadkach umiejętności współpracy w grupie kiedy pełni się różne role. Aspekty te są również istotne przy oddawaniu projektów i sprawozdań, gdzie studenci powinni przedstawiać swoje argumenty odnośnie wyboru określonych rozwiązań. Metody nauczania stosowane w procesie kształcenia umożliwiają osiągnięcie przez studentów założonych efektów i przygotowanie ich do samodzielnej aktywności zawodowej.

Monitorowanie osiągania efektów uczenia się odbywa się: pośrednio poprzez weryfikację kart przedmiotów opracowywanych przez wykładowców, oraz bezpośrednio poprzez analizę wyników hospitacji zajęć ze szczególnym uwzględnieniem i kontrolą realizacji treści zawartych w kartach przedmiotów. Istotna jest także weryfikacja i ocena sposobu prowadzenia zajęć, w tym aktywizacja studentów na zajęciach oraz forma przedstawiania omawianych treści (prezentacje, modele, przykłady). Z drugiej strony, monitorowane są wszelkie uwagi i sugestie studentów ze szczególnym uwzględnieniem wyników ankietyzacji zestawianych przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Uczelni. Na uzyskanie odpowiednich efektów uczenia się ma także wpływ monitorowanie punktualności prowadzenia zajęć oraz odrabiania zajęć przez wykładowców w przypadku usprawiedliwionej nieobecności. Przeglądom poddaje się również wyposażenie sal wykładowych (sprzęt multimedialny), a szczególnie sal laboratoryjnych, w których stan i aktualność znajdującej się tam specjalistycznej aparatury i oprogramowania może mieć decydujący wpływ na uzyskanie zakładanych efektów uczenia się.

System oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych zakłada, że każdy z przedmiotów jest oceniany osobno i osobno oceniane są też poszczególne formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i projektowe). Unika się przypadków zaliczania danej formy zajęć bez oceny. Prowadzący zajęcia na pierwszym spotkaniu przedstawia warunki oraz kryteria zaliczenia danej formy przedmiotu. Informacja o rygorze zaliczenia dostępna jest także w planie studiów i kartach przedmiotów dostępnych na stronie internetowej.

Inną formą weryfikacji zakładanych efektów uczenia się jest śledzenie losów absolwentów. Dyrekcja Instytutu Techniki stara się pozyskać informacje (oceny i uwagi) od pracodawców, u których pracę podjęli absolwenci kierunku prowadzonego przez Instytut. Takie informacje stanowią podstawę do wprowadzania zmian i korekt. Ze szczególną uwagą śledzi się losy absolwentów, którzy podjęli studia II stopnia. Ich uwagi i komentarze również umożliwiają ocenę stopnia uzyskania zakładanych efektów uczenia się. W tym miejscu można dodać, iż studia II stopnia podejmuje znaczna liczba naszych absolwentów, są to studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, głównie w Politechnice Śląskiej.

Zastosowanie przejrzystego systemu oceny efektów uczenia się, umożliwiającego weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania efektów uczenia na każdym etapie kształcenia przyczynia się do wysokiej jakości i realności koncepcji kształcenia na tym kierunku. Zostały przyjęte przez Instytutowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia następujące kryteria dotyczące ocen z danych modułów/efektów uczenia.

Na ocenę 2,0 (ndst)Na ocenę 3,0 (dst)Na ocenę 3,5 (dst plus)Na ocenę 4,0 (dobry)Na ocenę 4,5 (dobry plus)Na ocenę 5,0 (bdb)
Student wykazuje niedostateczny (2,0) stopień wiedzy, gdy uzyska poniżej 50% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy.Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, gdy uzyska od 50% do 60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy.Student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, gdy uzyska od 61% do 70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy.Student wykazuje dobry (4,0) stopień wiedzy, gdy uzyska od 71% do 80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy.Student wykazuje dobry plus (4,5) stopień wiedzy, gdy uzyska od 81% do 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy.Student wykazuje bardzo dobry (5,0) stopień wiedzy, gdy uzyska powyżej 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy.

 

 

Sylwetka absolwenta: Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pierwszego stopnia profilu praktycznego, posiadają wiedzę matematyczną, podstaw statystyki i badań operacyjnych, fizyczną i chemiczną pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Znają różnorodne techniki wytwarzania w zakresie technologii maszyn. Mają wiedzę z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi i eksploatacyjnymi. Znają techniki i metody projektowania, nadzorowania i doskonalenia tych systemów. Absolwenci identyfikują i analizują podstawowe koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać typowe problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych. Absolwenci znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafią również posługiwać się językiem angielskim biznesowych i znają słownictwo języka używanego w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posługują się również drugim językiem obcym nowożytnym w stopniu komunikatywnym. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci są również przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Dalsze możliwości kształcenia: Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w uczelniach prowadzących ten sam lub pokrewne kierunki studiów, według zasad przyjęć obowiązujących w tych uczelniach.

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawiono w załączniku.

W przypadku przydziału liczby punktów ECTS przyjęto zasadę zgodną z założeniami obowiązującymi w Europie, że w ciągu roku student może uzyskać 60 punktów ECTS (po 30 na każdy semestr). Dla uzyskania tytułu zawodowego inżyniera (stopień I, 7 semestrów) konieczne jest zdobycie łącznie 210 punktów ECTS.

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0). System oceniania, ocen i egzaminów wynika z Regulaminu Studiów w PWSZ w Raciborzu.

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Wymogi związane z ukończeniem studiów są zgodne z Regulaminem Studiów w PWSZ w Raciborzu.

Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk: Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbywają praktyki przemysłowe. Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. Zasadniczym celem praktyk jest weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności w bezpośrednim działaniu, jej wzbogacenie oraz doskonalenie kompetencji zawodowych. Praktyki studenckie prowadzone są w oparciu o Regulaminie Studiów PWSZ w Raciborzu oraz w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych w PWSZ w Raciborzu.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk studentów PWSZ sprawuje Kierownik Działu Praktyk, który również wystawia skierowania na praktyki. Merytoryczny nadzór nad praktykami sprawują, w ramach poszczególnych specjalności, dydaktyczni opiekunowie praktyk. Do ich zadań należy również zaliczenie praktyk przez dokonanie odpowiedniego wpisu w indeksie i karcie zaliczeń.

W procesie kształcenia na kierunku o profilu praktycznym niezwykle ważna jest organizacja praktyk zawodowych, zwłaszcza ze względu na ich 6-cio miesięczny czas trwania. Praktyki zawodowe studenci odbywają w formie ciągłej w wymiarze po 8 tygodnie w drugim, czwartym i szóstym semestrze studiów, podczas letniej przerwy w zajęciach dydaktycznych. Terminy praktyk ustalane są na początku semestru, w którym planowane są praktyki. W indywidualnych przypadkach możliwe są korekty terminów. Dla studentów pracujących stworzono możliwość zaliczenia pracy zawodowej, jako praktyki przemysłowej. Zaliczenie odbywa się na pisemną prośbę studenta udokumentowaną umową o pracę oraz potwierdzonym opisem stanowiska pracy i zakresem obowiązków. Decyzję podejmuje Kierownik Działu Praktyk w porozumieniu z opiekunem dydaktycznym. W celu realizacji praktyk przemysłowych semestry II, IV oraz VI skrócono do 10 tygodni, aby student miał możliwość odbycia praktyk w miesiącach maj-lipiec.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, PWSZ w Raciborzu nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami, które podpisały porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów. Wybór przedsiębiorstw został dokonany głównie pod kątem zgodności ich profili z kierunkiem studiów oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań i technologii. Lista przedsiębiorstw nie ogranicza możliwości samodzielnego wyboru miejsca praktyki przez studenta. Jakkolwiek wymagane jest w tym przypadku potwierdzenie możliwości realizacji ramowego programu praktyk. Ze względu na duże zróżnicowanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk, ramowy program praktyk zawiera ogólnie sformułowane cele oraz wymagania, zaś szczegółowy program przebiegu praktyki jest ustalany przez opiekuna z ramienia pracodawcy w sposób zgodny z ramowym programem praktyk.

W celu stworzenia warunków do poznania przyszłych działań i funkcjonowania na rynku pracy, studenci indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyki oraz uzgodnień formalnych z pracodawcą. Głównym celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach, w różnych organizacjach branży produkcyjnej, wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybranym kierunkiem kształcenia, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk bazuje na dokumentacji praktyk, której integralną częścią jest formularz dla pracodawcy dotyczący opisu i oceny przygotowania merytorycznego oraz postawy studenta podczas praktyki oraz formularz sprawozdania studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy, potwierdzenie odbycia praktyki w ustalonym terminie i zakresie oraz dostarczenie dokumentacji do opiekuna dydaktycznego. Dokumentację z przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk, który student składa dydaktycznemu opiekunowi praktyki. Zaliczenia praktyki z oceną dokonuje opiekun dydaktyczny uwzględniając ocenę studenta przez pracodawcę oraz przedstawioną dokumentację przygotowania merytorycznego oraz postawy studenta podczas praktyki oraz formularz sprawozdania studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy, potwierdzenie odbycia praktyki w ustalonym terminie i zakresie oraz dostarczenie dokumentacji do opiekuna dydaktycznego. Dokumentację z przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk, który student składa dydaktycznemu opiekunowi praktyki. Zaliczenia praktyki z oceną dokonuje opiekun dydaktyczny uwzględniając ocenę studenta przez pracodawcę oraz przedstawioną dokumentację.

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr inż. Małgorzata Kuchta