Zaznacz stronę
  • PO WER

    Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wspiera mobilność ponadnarodową studentów. Program PO WER umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +

    CELE PROJEKTU

    • podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni oraz praktyk;
    • wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy;
    • pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni;
    • lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnienia absolwentów polskich uczelni.

    Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

    O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

    • Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wyjazdy na studia oraz praktyki
    • Studenci z przyznanym stypendium socjalnym – wyjazdy na studia oraz praktyki

    Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach realizacji Programu Erasmus+.

    Więcej informacji na temat Programu PO WER dostępnych jest na stronie www.erasmusplus.org.pl/power

     

     

     

  • Zakladka_V.1.4.3_Procedury_wyjazdu_osob_w_trud_sytuacji_materialnej Zakladka_V.1.4.2_Procedury_wyjazdu_osob_niepelnospr Zakladka_V.1.4.1_Informacje_o_programie_ERASMUS+_POWER