Zaznacz stronę

Program kształcenia na kierunku filologia

 

Katalog przedmiotów w formacie pdf do pobrania tutaj

 

Program kształcenia na kierunku filologia oparty jest o aktualnie obowiązujące regulacje prawne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz standardy kształcenia) i składa się z kilku bloków przedmiotowych.

 

Pierwszy z nich obejmuje praktyczną naukę języka zorientowaną na podstawowe umiejętności niezbędne w komunikacji (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego. Od 2016 roku do programu kształcenia wprowadzony został nowy przedmiot ‘content writing’ (pisanie kontentowe), dzięki któremu absolwenci poznają zasady pisania tekstów w języku polskim, angielskim i niemieckim na potrzeby portali internetowych.

 

Drugi blok zawiera treści typowo filologiczne, czyli przedmioty kształcenia takie jak: historia literatury, praktyczne aspekty literaturoznawstwa i językoznawstwa, realioznawstwo obszaru językowego z elementami geografii, historii i kultury. Proces kształcenia filologicznego kończy seminarium dyplomowe, podczas którego studenci (pod opieką promotora) szczegółowo opracowują wybrane przez siebie tematy i przygotowują pracę dyplomową.

 

Kolejny blok to przedmioty specjalizacyjne, wybierane przez studentów po pierwszym roku nauki. Poszczególne moduły specjalizacyjne dopasowane są do głównych specjalności:

 

filologia angielska oraz filologia germańska

 

Po pierwszym roku studenci filologii angielskiej i germańskiej dokonują wyboru modułu przedmiotów specjalizacyjnych przygotowujących do przyszłego zawodu.

 

Oferowane specjalizacje to:

 

* nauczycielska,

 

* translatorska,

 

* angielski/niemiecki w biznesie.

 

Studenci, którzy po pierwszym roku studiów wybiorą specjalizację nauczycielską, realizują (w ramach przygotowania pedagogicznego) przedmioty niezbędne do kompetentnej pracy z uczniami, a więc psychologię, pedagogikę, glottodydaktykę, emisję głosu oraz technologię informacyjną. Przedmiotom tym towarzyszą praktyki, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do nauczania języka obcego (przygotowanie pedagogiczne).

 

Studenci, którzy wybiorą specjalizację translatorską, realizują przedmioty przygotowujące ich do zawodu tłumacza. Obok podstaw teoretycznych kształcenie przewiduje zajęcia praktyczne, jak np. stylistykę, analizę przekładu, translatorykę tekstów użytkowych i artystycznych. Zajęcia te prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

 

Studenci zainteresowani specjalizacją angielski/niemiecki w biznesie będą mieli możliwość poszerzyć praktyczną znajomość języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tej specjalizacji realizowane będą między innymi następujące przedmioty: korespondencja handlowa, język administracji i biznesu, translatoryka i edycja tekstu, przedsiębiorczość i projekty UE, public relations.

 

 

 

filologia czeska

 

Studenci filologii czeskiej, oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech. Od drugiego roku studiów program studiów obejmuje przedmioty z zakresu translatoryki, związane z teorią jak i praktyką przekładu. Wykładom towarzyszą warsztaty i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe straży granicznej).

 

Dodatkowo studenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach podpisanych umów międzynarodowych. Zakład Filologii Słowiańskiej współpracuje intensywnie z Uniwersytetem Ostrawskim, Ołomunieckim i Praskim w Republice Czeskiej. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulturalnych i naukowych podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych. Ponadto, zajęcia na specjalności filologia czeska odbywają się popołudniami (od poniedziałku do czwartku po godz. 15.00), co umożliwia odbywanie studiów osobom pracującym.

 

język angielski oraz język niemiecki – NOWOŚĆ !

 

Studenci specjalności język angielski oraz język niemiecki rozpoczynają naukę języka obcego od poziomu podstawowego, jednak dzięki rozbudowanej części programu kształcenia obejmującej przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka obcego studenci uczą się języka w intensywnym trybie. Przedmioty te obejmują mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, gramatykę praktyczną oraz ‘content writing’ (pisanie kontentowe). Oprócz języka specjalności studenci uczą się (w ramach lektoratu) drugiego języka obcego (do wyboru: język angielski, niemiecki, czeski i rosyjski).

 

Po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji:

 

*nauczycielską, dzięki której nabędą uprawnienia do nauczania języka obcego (absolwenci spełniają wymagania rozporządzenia MEN w zakresie standardów kształcenia nauczycieli – znajomość języka na poziomie C1 oraz przygotowanie pedagogiczne)

 

*angielski / niemiecki w biznesie, która poszerzy ich wiedzę z zakresu języka administracji i biznesu, korespondencji służbowej i handlowej, podstaw translatoryki czy też terminologii ekonomicznej i prawniczej.

 

Studenci pracujący, którzy wybiorą specjalność język angielski czy też język niemiecki, mogą liczyć na indywidualną organizację studiów, gwarantujemy również elastyczny plan zajęć (zajęcia będą się odbywać w dwa popołudnia – wtorek i środę od godz. 15.30 oraz w sobotę od 8.00).

 

Studia te są bezpłatne!

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru na najbliższy rok akademicki w zakładce rekrutacja 2020/2021.