Zaznacz stronę

Instytut Neofilologii OFERTA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

OFERTA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

2018/2019

 

Prowadząca: dr Joanna Bielewicz-Kunc

Problematyka: Seminarium obejmuje zagadnienia dot. lingwistyki stosowanej – metodyka nauczania j. obcych.

Literatura przedmiotu: uzależniona od wybranego tematu

Przykładowe tematy:

 • The elicitation techniques in telling stories among pre-intermediate students.
 • Poziom rozpoznawania typowych kolokacji angielskich i polskich wśród studentów filologii angielskiej.
 • Grammar in free conversational tasks among pre-intermediate and/or intermediate students.
 • How to test writing effectively?
 • Teaching writing skill on EFL classes in Poland. Theory and facts.
 • Teaching academic writing among Polish EFL higher education students. What are students’ expectations as for this course? Expectations vs. practice.
 • Popular work forms on EFL lessons in Polish schools.
 • Presenting vocabulary in Polish schools. The case of VYLL. Theory and facts.
 • The diversity of control techniques in the case of checking reading comprehension skill vs. the techniques usually used by the teachers.

Prowadząca: dr Ewa Gieroń-Czepczor

Problematyka: Proponowane tematy obejmują zakres: wybrane aspekty semantyki, fonetyki i morfologii języka angielskiego; komunikacja międzykulturowa, kulturowe uwarunkowania w kontaktach biznesowych, pragmatyczne aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontekstach innych kultur, kulturowe wzorce w języku angielskim i polskim; analiza dyskursu specjalistycznego z perspektywy semantyki kognitywnej.

Literatura przedmiotu: uzależniona od wybranego tematu i obszaru językoznawstwa

Przykładowe tematy:

 • Blends in English. Blending as a source of neologisms.
 • The Scandinavian influence on the vocabulary of English.
 • English spelling and attempts to regulate/modify it (Spelling reforms).
 • The syntactic and semantic features of
 • Eponyms in the sphere of cooking.
 • Euphemisms in American political discourse.
 • Expressing suggestions and requests in English and Polish from a cross-cultural pragmalinguistic perspective.
 • Expressing opinion and in English and Polish: A cross-cultural pragmalinguistic view.
 • Culture-specific dimensions of directness and indirectness: The strategies of English and Japanese speakers.
 • Selected aspects of verbal and/or non-verbal communication in the Far East (or another region in the world) with reference to business activity.
 • Verbal and non-verbal aspects of successful communication and interaction in the Arab world.
 • Expressing formality-informality in British, American and Australian English: A cross-cultural pragmalinguistic view.
 • Pragmalinguistic aspects of expressing emotions by Polish, British and Anglo-American speakers.
 • Cultural differences in the process of business negotiations.
 • Doing business in India: The cultural peculiarities and their influence on negotiation and cooperation.
 • Written (and verbal) communication in high-context cultures.
 • Metaphors of conflict, war and fight in medical discourse.
 • Selected conceptual metaphors in business English.
 • The main syntactic and semantic features of written academic English.

 

Powyższe propozycje nie wykluczają możliwości realizowania samodzielnie wybranego tematu, o ile mieści się w granicach dziedzin wymienionych w punkcie „Problematyka”.


Prowadzący: dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. nadzw. PWSZ w Raciborzu

Problematyka: Kurs zajmuje się współczesną teorią tłumaczenia i jej wykorzystaniem w analizie tłumaczeń kanonu literatury amerykańskiej na język polski. Oprócz wiedzy i pojęć typowo translatorskich i krytycznoliterackich, kurs odwołuje się również do współczesnych teorii kultury (postkolonializm, gender studies, itp.) i ich wpływu na kształtowanie znaczenia w tekście. Zadaniem studentów będzie lektura porównawcza oryginałów i przekładów – odczytanie, które Lawrence Venuti nazywa „symptomatic reading” – oraz uważny namysł nad tekstualnymi różnicami i zniekształceniami, jak pominięcia, przekrzywienia, parafrazy, itp.

BA seminar. The course deals with contemporary translation theory and its application in evaluation of recent renderings of Anglo-American literature into Polish. Not only does the course make use of the notions typical of translation studies and literary criticism, but it also refers to cultural studies (postcolonialism, gender studies, etc.) and examines cultural influences on meanings-production in the target language’s text. The students’ task will be analyzing originals and translations comparatively in the mode which Lawrence Venuti calls “symptomatic reading.” Such a reading focuses on translation’s distance from the original’s culture and tries to explain it in terms of broader sociolinguistic forces.

Literatura przedmiotu: uzależniona od wybranego tematu

Przykładowe tematy:

 • Wpływ kultury polskiej na tłumaczenie “Hańby” Johna Coetzee przez Michała Kłobukowskiego.

The impact of Polish culture on the translation of J.Coetzee’s “Disgrace” by Michał Kłobukowski.

 • Analiza tłumaczenia musicalu “Rent” w wykonaniu Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Analysis of the translation of the musical “Rent” played by The Entertainment Theatre in Chorzow.

 • Wpływ ideologii nacjonalistycznej na przekład noweli Johna Coetzee “Wiek Żelaza” autorstwa Anny Mysłowskiej.

The influence of nationalistic ideology in Anna Mysłowska’s rendering of John Coetzee’s “Iron Age”

 • Wpływ kultury polskiej na przekład Marka Wrześniewskiego “Kwiatu Pustyni” autorstwa Waris Dirie.

The influence of Polish culture in Marek Wrześniewski’s translation of “Desert Flower ” by Waris Dirie.

 • Wpływ ideologii komunistycznej na tłumaczenie literatury popularnej — analiza polskiego tłumaczenia powieści “Waiting for the Barbarians” J.M. Coetzee’ego autorstwa Anny Mysłowskiej.

The communist ideology influence on the translating of popular literature — the analysis of the J.M. Coetzee’s novel “Waiting for the Barbarians” Polish translation by Anna Mysłowska.


Prowadzący: dr Jacek Molęda

Problematyka: Seminarium z zakresu językoznawstwa skupiające się na tematyce z zakresu wybranych aspektów gramatyki kontrastywnej, fonetyki i fonologii oraz tematyki związanej z opisem i analizą procesów adaptacyjnych najnowszych, niekoniecznie ujętych już w źródłach leksykograficznych zapożyczeń z dowolnej wybranej dziedziny. Seminarium kładłoby szczególny nacisk na rozwinięcie co rozwinęłoby umiejętności samodzielnego gromadzenia i analizowania materiału oraz wyciągania wniosków, nadając pracom, przynajmniej w niewielkim stopniu rys nowatorski.

Literatura przedmiotu:    

Bańko, M., (ed.) (2005). Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bartmińska, I., & Bartmiński, J., (1978). Nazwiska obce w języku polskim. Warszawa: PWN.

Bartmińska, I., & Bartmiński, J., (1997). Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych. Bielsko-Biała: PPU Park.

Catford, J., (1990). A Practical Introduction to Phonetics. New York: Cambridge University Press.

Dubisz, S., (ed.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Fisiak, J., (1962) Złożony kontakt językowy w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego Język Polski XLII. 286-294.

Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., & Zabrocki, T. (1978). An introductory English-Polish contrastive grammar. PWN.

Gimson A.C.,(1994). An Introduction to the Pronunciation of English. London: Edward Arnold.

Haugen, E., (1950). The analysis of linguistic borrowing, Language 26: 210-31.

Jarosz, M., (2001). Słownik wyrazów obcych. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Jones D., (1991). An Outline of English Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Jones D., (2003). P. Roach, J. Hartman & J. Setter (eds.) Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press.

Kavka, S., (2009). Modern English Phonemics: Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karaś,  M., & Madejowa,  M., (eds.). (1977). Słownik wymowy polskiej PWN. Warszawa: PWN.

Koneczna, H.,(1965). Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich. PWN.

Latusek, A., (ed.). (2004). Nowy słownik wyrazów obcych, , Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Lubaś, W.,& Urbańczyk, S., (1994). Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Kraków-Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki.

Maćkiewicz, J., Co to są tzw. internacjonalizmy?, Język Polski  LXIV, 1984, vol. 3, 176-184.

Mańczak-Wohlfeld E., (1994). Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Kraków: Universitas.

Mańczak-Wohlfeld E., (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń w języku polskim. Kraków: Universitas.

Markowski,  A ., (ed.). (1999). Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.

Otwinowska-Kasztelanic, A., (2000). A study of the lewico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles. Warszawa: Dialog.

Walczak, B., (2001). Rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny w XX wieku. In S. Dubisz & S.

Gajda (eds.),  Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju  (pp. 141-153). Warszawa: PolskaAkademiaNauk.

Weinreich, U., (1963). Languages in contact: Findings and Problems. The Hague: Mouton& Co. Publishers.

Wierzchowska, B., (1965). Wymowa polska. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Wiśniakowska, L., ed. (2007). Słownik wyrazów obcych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Powyższy zakres literatury ma charakter orientacyjny. Ostateczny zależeć będzie od konkretnego tematu pracy.

Przykładowe tematy:

 • The Concept of Definiteness in English and Polish
 • Syntactic Calques from English in the Language of Polish Journalism.
 • A linguistic Analysis of Anglicisms in the Jargon of Polish Travel Agents
 • The Concept of Verbal Aspect in English and Polish
 • Morphological Adaptations of Selected Anglicisms in Polish in the Sphere of IT.
 • The Peculiarities of the Process of Graphic Adaptation of Anglicisms in Polish.
 • The Peculiarities of the Process of Phonological Adaptation of Anglicisms in Polish.
 • The Peculiarities of the Process of Semantic Adaptation of Anglicisms in Polish.

Powyższe tematy mają jedynie charakter poglądowy.


Prowadząca: dr Monika Porwoł

Problematyka: Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej w oparciu o spójne nakreślenie problemu badawczego w korespondencji z kryteriami oceny pracy licencjackiej. Treści merytoryczne przedmiotu opierają się na współczesnych badaniach językoznawczych, przekładzie pisemnym, analizie tekstów paralelnych (np. PL-EN / EN-PL), przekładzie audiowizualnym, najnowszych teoriach tłumaczeniowych, aspektach języka angielskiego w biznesie, itp. Będę zachęcała uczestników seminarium do włączenia własnych obserwacji, badań pilotażowych, czy też studium przypadku do praktycznej części pracy licencjackiej.

Literatura przedmiotu: źródła podstawowe i sekundarne seminarzysta ustala z promotorem zgodnie z tematyką pracy dyplomowej; przykładowe publikacje (znajdujące się w Bibliotece PWSZ w Raciborzu) to:

Diaz Cintas, J. Remael, A. 2012. Audiovisual translation: subtitling. St. Jerome Publishing.

Johnson, M. 1990. The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago/London: University of Chicago Press.

Kovecses, Z. 2010. Metaphor in culture: universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press.
Minors, H. J. (ed.) 2013. Music, text and translation. London: Bloomsbury.

Przykładowe tematy:          

 • The concept of funsubbing: a case study of ‘Grupa Hatak’.
 • Subtitling competence in audiovisual translation (AVT).
 • Professional and non-professional subtitling of expletives.
 • (Sur-/Super-)titling as a form of audiovisual translation.
 • Metaphors representing a place as a body part.
 • Language errors in EN-PL translations of instruction manuals.
 • Anthroponyms in translation.
 • Pragmatic methods in EN-PL translation of Edward Rurherfurd’s book “New York”.
 • Semantic methods in PL-EN translation of Olga Tokarczuk’s “House of Day, House of Night”.
 • English and Polish jargon pertaining to film/TV series production: a comparative analysis.

Powyższe tematy mają jedynie charakter poglądowy.  Propozycje studentów zostaną omówione na pierwszym spotkaniu seminaryjnym.

 


Prowadząca: dr Katarzyna Rybińska

Problematyka: W zakresie tematycznym seminarium została wyłącznie uwzględniona literatura XX i XXI wieku. W tematach prac licencjackich mile widziani są autorzy, którzy rozpoczęli swą działalność literacką w pierwszych dekadach wieku XX (np. Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner), choć nie można wykluczyć również twórczości pisarzy postmodernistycznych (t.j. Umberto Eco, Italo Calvino, Thomas Pynchon, John Barth) czy współcześnie żyjących (m.in. Judy Budnitz, Ian McEwan, Margaret Atwood). Seminarium zapozna studentów z różnymi sposobami prowadzenia badań literackich oraz wybranymi tekstami krytycznymi, które pomogą ukierunkować warsztat metodologiczny podczas pisania pracy dyplomowej. Seminarzyści są zobowiązani (w połowie piątego semestru) do przedstawienia promotorowi finalnej wersji jednego z planowanych rozdziałów.

Literatura przedmiotu:       

Modernism, ed. M. H. Whitworth, Malden [etc.], Blackwell, 2007.

Mahaffey, V., Modernist literature: challenging fictions, Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007.
Macpherson, R., English for writers and translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Gambarelli, G., Lucki, Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, Universitas, 1996.

Przykładowe tematy:          

 • Gorączka choroby wPodróży w świat Virginii Woolf.
 • Irlandzka tożsamość wDublińczykach Jamesa Joyce’a.
 • Typy i osobowości narratorów wAbsalomie, Absalomie… Williama Faulknera.
 • Idea plagiatu wJeśli zimową nocą podróżny Italo Calvina.
 • Rola języka w poznaniu siebie na przykładzieKońca drogi Johna Bartha.
 • Homerycki wizerunek mitu wPenelopiadzie Margaret Atwood.

Prowadząca: dr Rachael Sumner

Problematyka: Contemporary British fiction. This seminar will focus upon British novelists and writers of short stories from the 1980s until the present day. Papers may address the concept of British cultural identity, issues concerning ethnicity, migration, sexuality and gender, attitudes towards British landscapes and the environment, or the impact of Britain’s cultural and historical legacy.

Literatura przedmiotu:       

Acheson, A. & S. Ross. The Contemporary British Novel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

Bradford, R. Contemporary British Fiction. New Jersey: Wiley & Blackwell, 2007.

Castle, G. The Blackwell Guide to Literary Theory. New Jersey: Wiley & Blackwell 2007.

English, J. F. (ed)  A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell. 2006.

Padley, S. Key Concepts in Contemporary Literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Rooney, E. The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory. Cambridge: Cambridge University, 2006.

Storry, M. & P. Childs. (eds). British Cultural Identities. Oxford: Routledge 2017.

Przykładowe tematy:     

 • Secret Histories: The remapping of gender and sexuality in the works of Sarah Waters.
 • British history as cultural legacy in Hilary Mantel’s novels Wolf Hall and Bring up the Bodies
 • A very British dystopia: reimagining Britain in Kazuo Ishiguro’s novel Never Let me Go.
 • Art as memory in the novels of Ali Smith.
 • The role of fragmented narrative in David Mitchell’s novel Cloud Atlas
 • The political legacy of migration in White Teeth by Zadie Smith
 • Attitudes towards memory and history in The Ocean at the End of the Lane by Neil Gaiman.
 • The fractured past: narratives of war and loss in Atonement by Ian McEwan
 • Scottish identities in Trainspotting by Irvine Welsh
 • The changing face of the British postmodern novel based on a study of the works of Martin Amis.

Prowadzący: dr Andrzej Widota

Problematyka: Seminarium językoznawcze ze szczególnym naciskiem na analizę stylistyczną tekstów z uwzględnieniem różnych podsystemów języka — od poziomu fonetyczno-fonologicznego, poprzez morfologiczny i składniowy po semantykę i pragamtykę— w oparciu o teksty użytkowe jak i literackie, jednak nie wykluczając prac badających teoretyczne aspekty stylistyki jako dziedziny językoznawczej badającej teksty jako elementy dyskursu i funkcjonującej na granicy między analizą formy i funkcji języka.

Literatura przedmiotu:

Attenborough, F. (2014) Jokes, pranks, blondes and banter: recontextualising sexism in the British print press, Journal of Gender Studies, 23(2): 137-154.
Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S.  (2009) Tekstologia, Warszawa: PWN.
Bradford R. (1997) Stylistics, London: Routledge.

Christopher S. Butler (2003) Structure and Function: a Guide to Three Major Structural-Functional Theories, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Jeffries L., McIntyre D. (2010) Stylistics, Cambridge: Cambridge University Press.
Halliday, M.A.K.  (1994) Introduction to Functional Grammar, 2nd ed. London: Edward Arnold.
Simpson P.  (1993) Language, Ideology and Point of View, London: Routledge, London/New York.
Simpson P.  (2006) Stylistics: A Resource Book for Students, London/New York: Routledge,.
Verdonk P.  (2002) Stylistics, Oxford: Oxford University Press.

Zdunkiewicz-Jedynak, D. Wykłady ze stylistyki, PWN: Warszawa 2008.       

Przykładowa tematyka:          

•   the style of brief news items and the feature articles: a comparative analysis
•   the analysis of colloquial style as a simple communicative style (case studies)
•   stylistic analysis of public speeches
•   forms and functions of commercial correspondence (offers, orders, invoices, claims, complaints, etc.)
•   the style of Internet texts (emails, blogs, websites, virtual worlds, chat-groups, vlogs)
•   the style of legal documents