Zaznacz stronę

Instytut Neofilologii OFERTA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

OFERTA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

 

Prowadząca: dr Joanna Bielewicz-Kunc

Problematyka: Seminarium obejmuje zagadnienia dot. lingwistyki stosowanej – metodyka nauczania j. obcych.

Literatura przedmiotu: uzależniona od wybranego tematu

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

 • The elicitation techniques in telling stories among pre-intermediate students.
 • Poziom rozpoznawania typowych kolokacji angielskich i polskich wśród studentów filologii.
 • Grammar in free conversational tasks among pre-intermediate and/or intermediate students.
 • How to test writing effectively?
 • Teaching writing skill on EFL classes in Poland. Theory and facts.
 • Teaching academic writing among Polish EFL higher education students. What are students’ expectations as for this course? Expectations vs. practice.
 • Popular work forms on EFL lessons in Polish schools.
 • Presenting vocabulary in Polish schools. The case of VYLL. Theory and facts.
 • The diversity of control techniques in the case of checking reading comprehension skill vs. the techniques usually used by the teachers.

 

Prowadzący: dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. nadzw. PWSZ w Raciborzu

Nazwa seminarium: Feministyczne odczytania literatury

Problematyka seminarium dyplomowego: Kurs zajmuje się feministycznymi odczytaniami literatury modernistycznej, tworzonej przez mężczyzn. Teoretyczną podstawą kursu jest postrzeganie kobiecości wypracowane przez tak zwaną drugą i trzecią falę feminizmu, w latach 1963-2010, przez takie badaczki jak Betty Friedan, Susan Gubar czy Rebecca Walker. Oprócz wiedzy i pojęć typowo krytycznoliterackich, kurs odwołuje się również do  współczesnych teorii kultury (postkolonializm, communitas  itp.) i ich wpływu na kształtowanie znaczenia w tekście. Zadaniem studentów będzie uważna lektura tekstów i ich interpretacja w oparciu o podstawową metodologię dyscypliny.

Literatura przedmiotu: uzależniona od wybranego tematu.

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

 • Typologia postaci kobiecych w Wielkim Gatsbym Scotta Fitzgeralda.
 • Kobiety w opowiadaniach Ernesta Hemingwaya.
 • Kobiecość u pisarzy awangardowych: Ezra Pound.
 • Fenomen Lolity.

Seminar title: Feminist Readings of Literature

The scope of the diploma seminar: The course deals with feminist readings of modernist literature created by men. The theoretical basis of the course is the perception of feminism developed by the so-called second and third waves of feminism in 1963-2010 by researchers such as Betty Friedan, Susan Gubar and Rebecca Walker. In addition to knowledge and typically literary critical concepts, the course also refers to contemporary theories of culture (post-colonialism, communitas, etc.) and their influence on shaping the meaning in the text. The students’ task will be to carefully read the texts and interpret them according to the basic methodology of the discipline.

Literature of the subject: depends on the selected topic

Exemplary titles of diploma papers:

 • Typologia postaci kobiecych w Wielkim Gatsbym Scotta Fitzgeralda.
 • Kobiety w opowiadaniach Ernesta Hemingwaya.
 • Kobiecość u pisarzy awangardowych: Ezra Pound.
 • Fenomen Lolity.

 

Prowadzący: dr Jacek Molęda

 

Problematyka:

Seminarium z zakresu językoznawstwa skupiające się na tematyce zapożyczeń leksykalnych, morfologicznych i składniowych z języka angielskiego w języku polskim i opisie oraz analizie procesów adaptacyjnych tych zapożyczeń. Analizie miałyby podlegać zapożyczenia najnowsze, niekoniecznie ujęte już w źródłach leksykograficznych, co rozwinęłoby umiejętność samodzielnego gromadzenia i analizowania materiału oraz wyciągania wniosków, nadając pracom, przynajmniej w niewielkim stopniu rys nowatorski.

 

Literatura: uzależniona od wybranego tematu i dziedziny

 

Przykładowe tematy:

 

 • The Concept of Definiteness in English and Polish
 • Syntactic Calques from English in the Language of Polish Journalism.
 • A Linguistic Analysis of Anglicisms in the Jargon of Polish Travel Agents
 • The Concept of Verbal Aspect in English and Polish
 • Morphological Adaptations of Selected Anglicisms in Polish in the Sphere of IT.
 • The Peculiarities of the Process of Graphic Adaptation of Anglicisms in Polish.
 • The Peculiarities of the Process of Phonological Adaptation of Anglicisms in Polish.
 • The Peculiarities of the Process of Semantic Adaptation of Anglicisms in Polish

 

 

 

Prowadząca: dr Monika Porwoł

 

Problematyka: 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany przez siebie temat z zakresu językoznawstwa oraz w oparciu o spójne nakreślenie problemu badawczego w korespondencji z kryteriami oceny pracy licencjackiej. Wszystkie tematy prac licencjackich studenci ustalają w porozumieniu z promotorem.

Treści merytoryczne przedmiotu opierają się między innymi na zagadnieniach i zjawiskach opisywanych w/we współczesnych badaniach językoznawczych, aspektach przekładoznawstwa, analizie tekstów paralelnych, humanistyce cyfrowej, itp. Prowadząca wprowadza studentów w metodykę przygotowania pracy dyplomowej (techniki pisania, zasady redagowania tekstów, opis bibliograficzny i przypisy, zasady cytowania i parafrazowania) oraz zachęca uczestników seminarium do włączenia własnych obserwacji, badań pilotażowych, czy też studium przypadku do praktycznej części pracy licencjackiej.  Do analizy badań wykorzystywany jest na przykład pakiet ‘Statistica’ i ‘R-Studio’, które oferują szeroki wybór najbardziej zaawansowanych algorytmów do modelowania lub prognozowania wiedzy oraz bardzo dobrą grafikę i wykresy.

Zaliczenie w semestrze zimowym oparte jest o skompletowanie materiału i korpusu badawczego, przygotowanie planu oraz napisanie podstawy teoretycznej pracy. Semestr letni zostanie zaliczony po zakończeniu procesu przygotowania pracy (ostatecznej korekcie i redakcji) oraz sprawdzeniu tekstu w systemie (anty)plagiatowym.

Seminaria w roku akademickim 2020-2021 będą głównie prowadzone online za pomocą platformy ‘MS Teams’, a materiały do praktycznych ćwiczeń oraz literatura przedmiotu (źródła podstawowe i sekundarne) są udostępniane na platformie ‘Moodle’.

 

Literatura przedmiotu:

 • Gambarelli, G. & Łucki, Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Kraków: Universitas.
 • Rabiej, Małgorzata. 2012. Statystyka z programem Statistica. Gliwice: Helion.
 • Materiały przygotowane przez prowadzącą

 

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:          

 • The concept of crowdsourcing in translation: a case study of ‘Grupa Hatak’.
 • Language errors in EN-PL translations of instruction manuals.
 • Performing translation – performing the impossible? The concept of untranslatability in EN-PL and PL-EN texts translation: a contrastive analysis.
 • Video games translation: a linguistic analysis.
 • An analysis of slang in music by methods and infrastructure of corpus linguistics.
 • Correctness or creativity? Proper names in English-Polish translation of mass culture works.
 • Translation of psychological tests from English into Polish.
 • Word play in English-Polish and Polish-English translation of film titles: a comparative analysis.
 • English-Polish translation of Joseph Conrad’s “Heart of Darkness”: an analysis of translation strategies.
 • Language of e-sport: a comparative analysis of English and Polish examples.
 • English to Polish translation of organ hymns lyrics.
 • English to Polish translation of technical texts pertaining to electrical engineering.
 • Machine Translation (MT) systems: a comparative analysis of Google Translate and DeepL.
 • Is language restricted only to people? An analysis of Jean Aitchison’s psycholinguistic query and a case study of Google Translate for animals (beta).
 • A study of English and Polish idiomatic expressions pertaining to corporate language.
 • English and Polish IT nomenclature: a comparative study.
 • Anglicisms found in communicative situations with reference to the Polish mass culture.
 • An analysis of English and Polish expressions connected with renewable energy sources.
 • English and Polish terminology pertaining to pest control.
 • Memory and vocabulary learning strategies. Traditional versus contemporary methods and tools.
 • Semantic and pragmatic strategies used in EN-PL translation of websites offering fashion products to customers.
 • Professional language pertaining to the airline industry: a comparative analysis of English and Polish examples.

 

 

Prowadząca: dr Katarzyna Rybińska

Problematyka: W zakresie tematycznym seminarium została wyłącznie uwzględniona literatura XX i XXI wieku. W tematach prac licencjackich akceptowani są autorzy, którzy rozpoczęli swą działalność literacką w pierwszych dekadach wieku XX (np. Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner), twórcy postmodernistyczni (t.j. Umberto Eco, Italo Calvino, Thomas Pynchon, John Barth) oraz pisarze współcześnie żyjący (m.in. Judy Budnitz, Ian McEwan, Margaret Atwood). Seminarium zapozna studentów z różnymi sposobami prowadzenia badań literackich oraz wybranymi tekstami krytycznymi, które pomogą ukierunkować warsztat metodologiczny podczas pisania pracy dyplomowej. Seminarzyści są zobowiązani (w połowie piątego semestru) do przedstawienia promotorowi finalnej wersji jednego z planowanych rozdziałów.

Literatura przedmiotu:       

Gambarelli, G., Lucki, Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: Universitas, 1996.

Macpherson, R. English for writers and translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Mahaffey, V. Modernist literature: challenging fictions, Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007.
Modernism. Ed. M. H. Whitworth, Malden [etc.]: Blackwell, 2007.

Wilson E. Literary Essays and Reviews of the 1930s & 40s: The Triple Thinkers, The Wound and the Bow, Classics and Commercials, Uncollected Reviews. Library of America, 2007.

Przykładowe tematy:          

 • Samotność w Wilku Stepowym Hermana Hessego.
 • Głos ciszy w prozie krótkiej Antoniego Czechowa.
 • Gorączka choroby w Podróży w świat Virginii Woolf.
 • Irlandzka tożsamość w Dublińczykach Jamesa Joyce’a.
 • Motyw tańca w Ulissesie Jamesa Joyce’a.
 • Typy i osobowości narratorów w Absalomie, Absalomie… Williama Faulknera.
 • Idea plagiatu w Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvina.
 • Rola języka w poznaniu siebie na przykładzie Końca drogi Johna Bartha.
 • Homerycki wizerunek mitu w Penelopiadzie Margaret Atwood.

Prowadzący: dr Andrzej Widota

Problematyka: Seminarium zajmuje się zagadnieniami z szeroko rozumianego językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki  kontaktów językowych (wpływ języka angielskiego na język polski), translatologii (analiza przekładu), analizy kontrastywnej, pragmatyki (język perswazji) czy semiotyki kultury.

Literatura przedmiotu: literatura uzależniona od wybranego tematu

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

 • The Language of Persuasion in Advertising. An Analysis of Selected Advertising Films
 • American Animated Comedy Series as a Source of Neologisms in the English Language. An Analysis of Selected Examples
 • The Language of Propaganda and Misinformation in Mass Media. An Analysis of Selected Donald Trump Speeches
 • Video Games as an Open Work. An Attempt at a Semiotic Analysis
 • The Manipulative Discourse of British Euro-Scepticism. An Analysis of Selected Texts
 • Wordplay and Pun in Translation. An Analysis of Translation Strategies in the Polish Translation of Selected Animated Films

 

Zapożyczenia leksykalne z języka angielskiego w dziedzinie sportu. Analiza wybranych przykładów

 

 

Prowadząca: dr Estera Jasita

Problematyka: metodyka nauczanie j. obcego, literatura niemieckojęzyczna

Literatura przedmiotu: uzależniona od wybranego tematu i dziedziny

Przykładowe tematy:

 • Problem okrucieństwa w utworach braci Grimm
 • Stres w nauce języka obcego
 • Uczeń z problemami logopedycznymi na lekcji języka obcego – analiza przypadku
 • Rola otoczenia i rówieśników  w nauce języka obcego
 • Wykorzystanie wybranych tekstów literackich w nauczaniu j. niemieckiego
 • Życie i twórczość wybranych współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych
 • Alternatywne metody nauczania języka obcego
 • Sposoby nauczania treści realioznawczych na lekcjach j. niemieckiego   

 

Prowadząca: dr Emilia Wojtczak

Cel i problematyka zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany przez siebie temat, pomoc i opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy oraz przygotowanie do obrony pracy i egzaminu dyplomowego. W ramach niniejszego seminarium student może wybrać temat swojej pracy z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa (np. gramatyka, leksykologia, frazeologia, socjolingwistyka itd.). Studenci realizujący moduł biznesowy mogą wybrać również tematykę związaną z funkcjonowaniem gospodarki i biznesu.

Wszystkie tematy prac licencjackich studenci ustalają w porozumieniu z promotorem.

Treści merytoryczne przedmiotu opierają się między innymi na zagadnieniach i zjawiskach opisywanych we współczesnych badaniach z zakresu językoznawstwa oraz, w przypadku tematów biznesowych, na literaturze przedmiotu, aktualnych materiałach internetowych, prasowych itp.

Zaliczenie w semestrze zimowym oparte jest o skompletowanie materiału i korpusu badawczego, przygotowanie bibliografii (wstępna wersja), planu oraz napisanie wstępu lub części rozdziału. Semestr letni zostanie zaliczony po napisaniu i zaakceptowaniu pracy przez promotora oraz sprawdzeniu tekstu w systemie (anty)plagiatowym (JSA).

Seminaria w roku akademickim 2020-2021 będą głównie prowadzone online za pomocą platformy MS Teams, a materiały do praktycznych ćwiczeń oraz literatura przedmiotu (źródła podstawowe i sekundarne) są udostępniane na platformie MS Teams lub Moodle.

 

Literatura:

Depo, J. (2007): Poradnik licencjata: jak napisać pracę licencjacką, „Zeszyt Naukowy”, nr 1, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zeszyt_Naukowy/Zeszyt_Naukowy-r2007-t1/Zeszyt_Naukowy-r2007-t1-s76-87, dostęp 11.10.2020.                                                                                                     Łucki G.G. (2001): Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków.

  Fischer S. (2015): Erfolgreiches wissenschaftliches Schreiben, 1. Auflage, Stuttgart.

Theisen, M.R. (2006): Wissenschaftliches Arbeiten, 13. Auflage, München.

Zenderowski R. (2006): Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa.

Literatura adekwatna do wybranego przez studenta tematu pracy.

Przykładowe tematy:

 • Anglizismen in Handel an Beispielen der Mode und Lebensmittel.
 • Psychokrieg auf der Arbeitsstelle – Wenn aus Freunden Feinde werden.
 • Das Betreiben eines Familienunternehmens anhand des Beispiels der Familienfirma Wenisch.
 • Psychologische Mechanismen der Werbung am Beispiel der Marke Nivea.
 • Język specjalistyczny w turystyce (na przykładzie pracy w recepcji).
 • Narody w przysłowiach polskich i niemieckich.
 • Pieniądz we frazeologii polskiej i niemieckiej.
 • Zwroty werbo-nominalne w tekstach biznesowych.

 

Prowadząca: dr Joanna Maksym-Benczew

Problematyka: Seminarium ma na celu przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych i  opracowanie rozdziałów pracy. Problematyka jest zróżnicowana, często dostosowywana do indywidualnych zainteresowań naukowych studentów,  skupia się na  literaturze czeskiej, również w ujęciu komparatystycznym, przekładzie literackim, kwestiach kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza kulturowego oraz na zagadnieniach leksykograficznych np. tworzeniu słowników.

Literatura przedmiotu:  jest zależna od tematyki pracy.

Przykładowe tematy: (realizowane aktualnie i w minionych latach na seminarium)

 • Motyw dojrzewania w „Wariacjach na najniższej strunie” Ladislava Fuksa i „Śmierci pięknych saren” Oty Pavla.
 • Praga i Warszawa w krótkich formach prozatorskich na wybranych przykładach utworów Jana Nerudy i Bolesława Prusa.
 • Kreacja świata w utworach Karela Kryla, Jaromíra Nohavicy i Radůzy – przedstawicieli czeskiego ruchu folk.
 • Tradycja na pograniczu w przekazach ustnych mieszkańców Tworkowa.
 • Górnośląska pieśń ludowa po polskiej i czeskiej stronie granicy. Próba porównania.
 • Problematyka przekładu artystycznego na podstawie wybranych tłumaczeń prozy Oty Pavla.
 • Praktyczne aspekty przekładu artystycznego. Tłumaczenie wyboru poezji Davida Batora.
 • Podania i legendy pogranicza raciborsko-opawskiego.
 • Polskie i czeskie słownictwo z zakresu turystyki i wymiany kulturowej na pograniczu.
 • Słownictwo w polskich i czeskich komputerowych grach RPG.