Zaznacz stronę

ROK 2020/2021

NAUCZYCIELE AKADEMICCY O SOBIE

Dr Ludmiła Nowacka

dr Ludmiła NOWACKA

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego (2004). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu historii (1989). Studia Podyplomowe na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania – zarządzanie oświatą (2000). Nauczyciel dyplomowany ( 2002), historyk, specjalista w zakresie zarządzania oświatą.

Dyrektor SP nr 1 w Raciborzu (1995 – 1999) i Gimnazjum nr 2 w Raciborzu (1999 – 2006). Zastępca prezydenta Raciborza (2006-2015). Dyrektor ZSOMS w Raciborzu.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o/Racibórz. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie. Wieloletni członek Rady Muzeum w Raciborzu, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Klubu MKS-SMS „VICTORIA” Racibórz, Towarzystwa Gimnastycznego i Klubu Olimpijczyka „Sokół”, Fundacji przy PWSZ w Raciborzu, Członek Konwentu PWSZ minionej kadencji, Członek Rady Fundacji PWSZ w Raciborzu.

Organizator od 2006 r. cyklicznych Raciborskich Seminariów Pedagogicznych.

Redaktor naukowy 5. Publikacji ponad 30. Artykułów naukowych.

Prowadziła liczne projekty o wartości ponad 6.785.385 zł., to przede wszystkim zadania na rzecz dzieci i młodzieży z Raciborza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integrujące środowiska rówieśnicze placówek z Raciborza i Opawy, w tym :

– 966.925 zł w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa „Przekraczamy granice” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2008-2012,

– 321.969 zł w ramach projektów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

– „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Socrates Comenius w latach 2008 – 2012,

– 5.469.764 zł w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2012

Dr Ilona Gembalczyk 

brak zdjęcia

dr Ilona GEMBALCZYK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka  Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Doktoranckich na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego, I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii, certyfikowany edukator w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień szeroko rozumianej pedagogiki zdrowia. Łączy problematykę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju z zagadnieniami pedagogicznymi. Na badania będące podstawą dysertacji doktorskiej  uzyskała  grant naukowy Komitetu Badań Naukowych. Autorka monografii poświęconej edukacyjnym aspektom promowania zdrowia w środowisku lokalnym, współautorka pracy zbiorowej wydanej za granicą, redaktor naukowy dwóch publikacji zwartych i ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych środowiska wychowawczych.  Czynnie brała udział w ponad 40 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także licznych konferencjach naukowo –  szkoleniowych i seminariach. Organizator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oddział w Raciborzu.

W latach 2008-2010 manager międzynarodowego projektu „Inspire school education by Non – formal Learning” w ramach Programu Commenius i LLL. Projekt realizowany był  przez PWSZ, Uniwersytet w Hamburgu, Naturgut w Leverkusen oraz Uniwersytet w Daugavpils na Łotwie. W ramach współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu uczestniczyła w międzynarodowych badaniach dotyczących stylu życia polskich i czeskich studentów, a także pozytywnych mierników zdrowia uczniów klas młodszych.

Doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, seminariów  na kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne i pielęgniarstwo. Trzykrotnie prowadziła wykłady zagraniczne w ramach programu mobilności edukacyjnej Erasmus+.

W latach 2011 – 2017 zastępca dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych. Autorka wniosku w sprawie nadania praw do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu.

Czterokrotnie  nagrodzona nagrodą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za wzorową pracę dydaktyczną i osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni.

 

Prof. PaedDr. ALENA DOUŠKOVÁ, PhD.

Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Więcej informacji wkrótce.

Prof. PhDr. BRONISLAVA KASÁČOVÁ, CSc.

Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 

Więcej informacji wkrótce.

Dr Beata Fedyn

brak zdjęcia

dr Beata FEDYN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Studiów Podyplomowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (logopeda dyplomowany), Studiów Doktoranckich na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego.

Dorobek naukowy – w swej pracy naukowej koncentruje się na problematyce pogranicza natury i kultury – pedagogiki zdrowia, pedagogiki społecznej, gerontopedagogiki. Autorka monografii z zakresu skuteczności szkolnego procesu edukacji zdrowotnej, współautorka monografii wydanej zagranicą, redaktor naukowy trzech zbiorowych prac zwartych, recenzowała dwie prace naukowe. Autorka ponad 50 publikacji zagranicznych i krajowych dotyczących zagadnień zdrowia dzieci, młodzieży, nauczycieli, osób starszych, wychowania zdrowotnego, zagadnień edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej, gotowości zawodowej nauczycieli, a także problematyki z zakresu profilaktyki logopedycznej. Brała czynny udział w 47 konferencjach zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich oraz w ponad 20 seminariach i konferencjach szkoleniowych. Odbyła dwukrotnie staż naukowy na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu brała udział w międzynarodowych badaniach pozytywnych wskaźników zdrowia dzieci w młodszym wieku szkolnym. Prowadziła także dwukrotnie wykłady zagraniczne w ramach programu mobilności edukacyjnej Erasmus+. Legitymuje się 24 cytowaniami w publikacjach zagranicznych i krajowych. Współorganizator oraz członek komitetu naukowego licznych konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Raciborzu.

Udział w realizacji projektów naukowych i edukacyjnych – manager międzynarodowego projektu „Inspire school education by Non – formal Learning” w ramach Programu Commenius i LLL, autorstwo i realizacja Międzynarodowego Projektu „Na pograniczach edukacji” w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg 3A Czechy – Polska, koordynator w zespole realizującym Projekt EFS „Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu”, ekspert d.s. audytu projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”.

Doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkole wyższej – ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów w ramach kształcenia pedagogów i nauczycieli na kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne i filologia. Promocja ponad 150 prac licencjackich. Promotor pracy dyplomowej, która zdobyła nagrodę Rektora PWSZ w Raciborzu za najlepszą pracę z pedagogiki. Autora wniosku w sprawie nadania praw do prowadzenia kształcenia na kierunku pedagogika i pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu. Autorka koncepcji kształcenia oraz programu kształcenia dla specjalności pedagogika socjalna, terapia psychopedagogiczna, logopedia szkolna z terapia pedagogiczną. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii.  Dyrektor i wicedyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych (i Sztuki w latach 2014-2017) PWSZ w Raciborzu w latach 2003 – 2017. Senator Senatu PWSZ w Raciborzu (kadencja 2004 – 2007, 2011- 2015, lata 2015-2017).

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią wyższą – stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany, 10 lat stażu pracy na stanowisku nauczyciela w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu oraz kilkuletnie doświadczenie w szkolnictwie medycznym. Doświadczenie zawodowe w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej zdobyte w ramach pracy w poradni logopedycznej, żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej oraz ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie również czynny zawodowo nauczyciel – logopeda.

Nagrody i wyróżnienia – pięciokrotnie nagrodzona nagrodą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za wzorową pracy dydaktyczną i osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni.

Dr Jolanta Gabzdyl 

brak zdjęcia

dr Jolanta GABZDYL 

jolanta.gabzdyl@pwszrac.pl

Wykształcenie:

docent z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 2017);

doktor nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2006);

magister nauczania początkowego (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, 1989);

technik sztuk plastycznych (Technikum Tkactwa Artystycznego, im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem, 1982).

Aktualnie pełnione funkcje w PWSZ w Raciborzu:
– kierownik Zakładu Pedagogicznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji;
– przewodnicząca Instytutowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
-członek Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Dorobek publikacyjny: autorka, współautorka, redaktor naukowy i współredaktor blisko 110 prac naukowych, fachowych i popularyzatorskich opublikowanych w Polsce i zagranicą, w tym w czasopismach indeksowanych w bazach światowych (zestawienie publikacji pojawiających się od 2000 roku w zestawieniu Biblioteki PWSZ – zobacz powyżej). Udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz wdrożeniowych realizowanych w ramach polskich i zagranicznych ośrodków akademickich – w roli: uczestnika, partnera bądź kierownika zespołów badawczych.

Zainteresowania badawcze z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; wczesnoszkolnej edukacji plastycznej; (wczesnoszkolnej) komunikacji interpersonalnej, w tym dydaktycznej; dydaktyki ogólnej; metodologii badań pedagogicznych; profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe-pedagogiczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym:
– sześcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego, w pełnym wymiarze czasu pracy w szkołach podstawowych; uzyskanie Aktu Mianowania; członek szkolnego zespołu samokształceniowego: specjalista z zakresu terapii zajęciowej; udział w wojewódzkich konferencjach metodycznych i konferencjach zespołów metodycznych;

– paroletni staż pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej; współprowadzenie specjalnego programu popularyzacji i prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych regionu; prowadzenie galerii artystycznej, w tym organizowanie wystaw oraz spotkań prezentujących, a zarazem promujących twórczość (w zakresie różnych dziedzin sztuk plastycznych) osób niepełnosprawnych mieszkających zarówno w domach pomocy społecznej, jak i w własnych domach rodzinnych; prowadzenie warsztatów i szkoleń pracowników domu pomocy (opiekunów, pracowników socjalnych, pielęgniarek) z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym zwłaszcza z zakresu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych; współorganizowanie praktyk studenckich na terenie domu pomocy społecznej; działalność społeczna: członek Zarządu Dobroczynnego Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi z Upośledzeniem Umysłowym; członek Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej;

– harcmistrz PL; kilkudziesięcioletnia działalność w ramach ZHP (wydziału zuchów), w tym: prowadzenie drużyn zuchów, w ramach akcji letnich i zimowych współorganizowanie Kursów Instruktorów Zuchów;

– paroletnia wolontaryjna działalność w domu kultury w roli instruktora-plastyka; prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych z zakresu: tkactwa artystycznego; robótek ręcznych.

Nagrody i wyróżnienia:
– SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, B. Komorowskiego (2012)
– Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (2014)
– Nagroda Inspektora Oświaty iWychowania (1986)
– SREBRNY MEDAL„ZA ZASŁUGI DLA CHORĄGWI BIELSKIEJ, postanowieniem Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku-Białej (1990)
– Specjalna Nagroda Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy „Pogodna Jesień“ w Cieszynie (2006)

Dr Teresa Jemczura 

brak zdjęcia

dr Teresa JEMCZURA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii .Nauczyciel dyplomowany  z wieloletnim stażem. Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu związana od 2003 roku. Współpracowała z innymi uczelniami ( Wyższa Szkoła  Społeczno –Ekonomiczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi oraz Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi i Opolskie Centrum Kształcenia). Pełniła funkcję: Zastępcy Dyrektora  Instytutu Studiów Społecznych (2007 –  2008),  Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych ( 2008- 2011), Prorektora właściwego do spraw studenckich ( 2011- 2015).

W ramach działalności poza dydaktycznej realizowała zadania na rzecz środowiska lokalnego: badania społeczne – Szpital Powiatowy im .dra J. Rostka w Raciborzu  i cykliczne badania – Starostwo Powiatowe w Raciborzu; dotyczące poziomu satysfakcji z usług świadczonych przez wymienione instytucje.

W latach 2009 – 2014  wiceprzewodnicząca Rady Naukowej międzynarodowego  projektu  „Debiut Naukowy – Zrównoważony rozwój”, współredaktor naukowy publikowanych prac konkursowych.  Prowadzi zajęcia z zakresu socjologii: socjologia, wprowadzenie do socjologii, wstęp do psychologii społecznej i socjologii, komunikacja społeczna.

Dr Urszula Kalicińska

dr Urszula KALICIŃSKA Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych

urszula.kalicinska@pwszrac.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki przedszkolnej, logopeda, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej i szkolnictwie wyższym.

Członek Senatu PWSZ, członek Komisji oceniającej pracę kół naukowych PWSZ.

Inne osiągnięcia zawodowe:
Pierwszy stopień specjalizacji z nauczania początkowego, edukator programu „Nowa Szkoła”, ekspert powołany przez Ministra Edukacji Narodowej zasiadający w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w latach 2000 – 2010, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu – egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum, nauczyciel dyplomowany, wieloletni doradca metodyczny ds. terapii pedagogicznej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu, uczestnik ogólnopolskich badań pilotażowych  i realizator Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI dla uczniów z dysleksją od 2002 roku. Autorka wielu publikacji z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Dr Gabriela Kryk


dr Gabriela Kryk
e-mail: gabriela.kryk@pwszrac.pl

Nauczyciel akademicki z bogatym dorobkiem zawodowym – m.in.: mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, nauczyciel klas początkowych, I stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje edukatorskie, edukator programów: „Nowa Szkoła”, „Ocenianie w Nowej Szkole”, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie ds. zgodności egzaminów zewnętrznych, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ekspert Dobrych Zmian w Edukacji  (MEN),  kierownik wycieczek, trener Międzynarodowego Programu Kreatywności Destination Imagination.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; specjalność: pedagogika wczesnoszkolna, dydaktyka.

Autorka monografii oraz ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki kształcenia, samokształcenia młodszych uczniów oraz pracy z dzieckiem zdolnym.

Pomysłodawczyni i realizatorka twórczych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, w tym autorka próby eksperymentalnej i współautorka innowacji pedagogicznej, recenzent dwóch ministerialnych programów nauczania (http:/nasz elementarz.men.gov.pl/programy-nauczania). Uczestniczka projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (8), konferencji
i seminariów (ponad 90) oraz ich organizatorka (6).

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Autokreacji – zajmuje się m.in. funkcjonowaniem Uniwersytetu Dziecięcego, w tym organizacją i prowadzeniem różnorodnych zajęć oraz wycieczek naukowo – dydaktycznych, a także udziałem Stowarzyszenia w grantach i konkursach. Bierze udział w  Kongresach Uniwersytetów Dziecięcych. Na zaproszenie Małej Akademii Nauk Ukrainy wygłosiła w Kijowie wykład i prowadziła warsztaty dla pracowników naukowych, nauczycieli i dyrektorów nt. funkcjonowania uniwersytetów dziecięcych. Uczestniczy w zadaniach publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć pozalekcyjnych) i budżetu obywatelskiego. Członek Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych, Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Raciborzu.

Członek Kolegium Elektorów i Senatu PWSZ, opiekun Koła Naukowego Pedagogów (ponad 30 publikacji członków Koła).

Odbyła 3 staże zagraniczne – prowadziła wykłady, ćwiczenia i warsztaty z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym (Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra primárni pedagogiky – 2; Prešovská Univerzita v Prešove, Pedagogická Fakulta).

Osiągnięcia – liczne podziękowania i nagrody, w tym Nagroda Prezydenta Miasta Racibórz, Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr Adam Musioł

brak zdjęcia

dr Adam MUSIOŁ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doświadczony dydaktyk informatyki. Autor i redaktor naukowy osiemdziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, siedmiu monografii z zakresu informatyki szkolnej, technologii informacyjnej, zagrożeń w obrębie technologii informacyjnej i Internetu.

Doświadczony praktyk, nauczyciel dyplomowany, były pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Studium Nauczycielskiego, wicedyrektor Kolegium Języków Obcych w Raciborzu. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania, informatyki, informatyki szkolnej, dydaktyki szkoły wyższej. Wiceprezes Fundacji Górnośląska Akademia Umiejętności.

Dr Kornelia Solich

brak zdjęcia

dr Kornelia SOLICH

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej WSP w Krakowie, dysertację doktorską obroniła na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2012 roku.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa oraz Edukacji plastycznej i muzycznej. Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego z 22 – letnim stażem zawodowym. Uczestnik licznych warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych.

Jej głównymi obszarami badawczymi oraz zainteresowaniami naukowymi są teoria i praktyka edukacji przedszkolnej: wspieranie rozwoju dzieci w okresie dzieciństwa, w tym  proces  intensyfikacji ich edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) a także szeroko pojęta edukacja artystyczna małego dziecka.

Autorka licznych publikacji, wygłaszała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestnik stażu zagranicznego na Uniwersytecie w Prešovie. Jest autorką  monografii poświęconej zabawom komputerowym wspomagającym nabywanie umiejętności czytania i pisania. Działalność prowadzi także jako przewodnicząca Raciborskiej Grupy Regionalnej Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki  Celestyna Freineta (PSAPCF). Swoje pasje zawodowe rozwija jako trener Fabryki Kreatywności w Chorzowie. W Instytucie Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu pracuje od 2009 roku, obecnie na stanowisku wykładowcy.

Prowadzone przedmioty: pedagogika przedszkolna z metodyką, edukacja plastyczno-techniczna z metodyką, edukacja muzyczna z metodyką, emisja głosu, warsztaty teatralne, seminarium licencjackie z zakresu pedagogiki. Opiekun praktyk studenckich. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego od 2010r.  Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Prywatnie interesuje się neurodydaktyką, muzyką, pisaniem bajek i opowiadań dla dzieci oraz rękodzielnictwem .

Dr Renata Stefańska-Klar

więcej informacji wkrótce

Dr Monika Urbanek

brak zdjęcia

dr Monika URBANEK

e-mail: monika.urbanek@pwszrac.pl

Wykształcenie i aktywność zawodowa

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogika – stopień uzyskała po ukończeniu studiów doktoranckich na podstawie pracy doktorskiej „Funkcjonowanie systemów penitencjarnych w Republice Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowackiej” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego (24 I 2013). Uczestniczka programu wymiany międzynarodowej Erasmus na dwóch uczelniach: Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Preszowskim Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji.

Absolwentka magisterskich studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja. Studia podyplomowe w zakresie matematyki ukończyła w 2015r.

Wykładowca w PWSZ w Raciborzu, gdzie pracuje od 2004 roku. Swoje pasje zawodowe w obszarze resocjalizacji i pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami zachowania i uzależnionymi realizuje również w pracy na stanowisku kuratora społecznego.

Działalność naukowa

Jest autorką opracowań naukowych (w tym własnej monografii), których tematyka oscyluje wokół systemów penitencjarnych, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, technik psychokorekcyjnych, postępowania terapeutycznego z uzależnionymi oraz kompetencji zawodowych przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Uczestniczyła w szeregu branżowych konferencjach naukowych, seminariach oraz warsztatach w kraju i za granicą.

Działalność na rzecz środowiska lokalnego

Praca wykładowcy, stały rozwój naukowy i bieżąca aktualizacja wiedzy akademickiej jest dla niej motorem do praktycznej aktywności na rzecz środowiska osób zagrożonych demoralizacją i wykluczonych społecznie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną i uzależnioną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu oraz w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Nowolipsku. Jest inicjatorem cyklu programów integrujących rodziny osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Od 1.12.2014 roku sprawuje funkcję naukowego opiekuna studenckiego Koła Naukowego Resocjalizacja. Jest pomysłodawcą i organizatorem warsztatów dla studentów z zakresu organizowania pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz pozyskiwania funduszy w tym obszarze, Stale aktywizuje społeczność studencką do wspólnej pracy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”.

Mgr Beata Gawłowska

brak zdjęcia

mgr Beata Gawłowska

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną oraz pedagogika resocjalizacyjna. Ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych, otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Opolskim. Swoje zainteresowania naukowe i działalność badawczą skupia wokół problematyki funkcjonowania i przemian zawodu nauczyciela oraz uwarunkowań postaw twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od kilkunastu lat w PWSZ pełni funkcję asystenta opiekuna naukowego studenckiego koła naukowego działającego w Instytucie Studiów Edukacyjnych uczestnicząc tym samym w wielu przedsięwzięciach naukowych (m in. konferencje i obozy naukowe  w Czechach i na Słowacji).

Współorganizator dorocznej imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku radości” . W ramach programu ERASMUS odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Palackeho w Olomouci. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Racibórz.

Mgr Zofia Jędorowicz 

brak zdjęcia

mgr Zofia Jędorowicz

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ukończyła studia magisterskie na wydziale zdrowia publicznego, na kierunku: pielęgniarstwo. Od 2012 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i spotkań szkoleniowych dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami. Jej zainteresowania naukowe oraz publikacje koncentrują się wokół zagadnień zdrowia w ujęciu holistycznym.

W latach 2006 – 2011 pełniła funkcję Pełnomocnika Fundacji Dr Clown – Oddział Racibórz, organizując wolontariat studencki na rzecz chorych dzieci. Jako First Aid Trainer posiada kwalifikacje do prowadzenia kursów pierwszej pomocy certyfikowanych przez International First Aid Certyfication Centre of Newark (USA).

Prowadzone przedmioty to m.in.: pomoc przedlekarska, biomedyczne podstawy rozwoju, opieka i pielęgnowanie małego dziecka, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, anatomia, pielęgniarstwo internistyczne. Współorganizator corocznej imprezy na rzecz osób z niepełnosprawnościami pod nazwą Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku radości”. Od kilkunastu lat zbierała praktyczne doświadczenie poza uczelnią w pracy jako pielęgniarka oddziału geriatrycznego i internistycznego

Mgr Ewa Świerczek

brak zdjęciamgr Ewa ŚWIERCZEK
ewa.swierczek@interia.pl

Psycholog i pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Od 2004 roku związana z raciborską Uczelnią. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  wielu projektów na rzecz studentów oraz środowiska lokalnego. Asystent opiekuna naukowego Koła Naukowego Pedagogów.

 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologicznych aspektów zjawisk społecznych i pedagogicznych. Łączy wiedzę psychologiczną z praktyką zawodową, wykorzystując je podczas realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii, treningu umiejętności interpersonalnych, relaksacji, komunikacji społecznej i pedagogicznej i in. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami niepełnosprawnymi.

 

Od kilkunastu lat związana z obszarem kompetencji miękkich. Prowadzi grupowe i indywidualne poradnictwo. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Racibórz.

 

Uczestniczka konferencji, kursów i szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy.