Zaznacz stronę

Dr Jolanta Gabzdyl

Dr Jolanta Gabzdyl
Instytut Studiów Edukacyjnych
jolanta.gazbdyl@pwsz.raciborz.edu.pl
 

Wykształcenie:

docent z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 2017);

doktor nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2006);

magister nauczania początkowego (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, 1989);

technik sztuk plastycznych (Technikum Tkactwa Artystycznego, im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem, 1982).

Aktualnie pełnione funkcje w PWSZ w Raciborzu:
– kierownik Zakładu Pedagogicznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji;
– przewodnicząca Instytutowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
– członek Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Dorobek publikacyjny: autorka, współautorka, redaktor naukowy i współredaktor blisko 110 prac naukowych, fachowych i popularyzatorskich opublikowanych w Polsce i zagranicą, w tym w czasopismach indeksowanych w bazach światowych (zestawienie publikacji pojawiających się od 2000 roku w zestawieniu Biblioteki PWSZ – zobacz powyżej). Udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz wdrożeniowych realizowanych w ramach polskich i zagranicznych ośrodków akademickich – w roli: uczestnika, partnera bądź kierownika zespołów badawczych.

Zainteresowania badawcze z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; wczesnoszkolnej edukacji plastycznej; (wczesnoszkolnej) komunikacji interpersonalnej, w tym dydaktycznej; dydaktyki ogólnej; metodologii badań pedagogicznych; profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe-pedagogiczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym:
– sześcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego, w pełnym wymiarze czasu pracy w szkołach podstawowych; uzyskanie Aktu Mianowania; członek szkolnego zespołu samokształceniowego: specjalista z zakresu terapii zajęciowej; udział w wojewódzkich konferencjach metodycznych i konferencjach zespołów metodycznych;

– paroletni staż pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej; współprowadzenie specjalnego programu popularyzacji i prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych regionu; prowadzenie galerii artystycznej, w tym organizowanie wystaw oraz spotkań prezentujących, a zarazem promujących twórczość (w zakresie różnych dziedzin sztuk plastycznych) osób niepełnosprawnych mieszkających zarówno w domach pomocy społecznej, jak i w własnych domach rodzinnych; prowadzenie warsztatów i szkoleń pracowników domu pomocy (opiekunów, pracowników socjalnych, pielęgniarek) z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym zwłaszcza z zakresu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych; współorganizowanie praktyk studenckich na terenie domu pomocy społecznej; działalność społeczna: członek Zarządu Dobroczynnego Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi z Upośledzeniem Umysłowym; członek Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej;

– harcmistrz PL; kilkudziesięcioletnia działalność w ramach ZHP (wydziału zuchów), w tym: prowadzenie drużyn zuchów, w ramach akcji letnich i zimowych współorganizowanie Kursów Instruktorów Zuchów;

– paroletnia wolontaryjna działalność w domu kultury w roli instruktora-plastyka; prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych z zakresu: tkactwa artystycznego; robótek ręcznych.

Nagrody i wyróżnienia:
– SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, B. Komorowskiego (2012)
– Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (2014)
– Nagroda Inspektora Oświaty iWychowania (1986)
– SREBRNY MEDAL„ZA ZASŁUGI DLA CHORĄGWI BIELSKIEJ, postanowieniem Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku-Białej (1990)
– Specjalna Nagroda Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy „Pogodna Jesień“ w Cieszynie (2006)