Zaznacz stronę

Dr Monika Urbanek

Dr Monika Urbanek
Instytut Studiów Edukacyjnych
monika.urbanek@pwsz.raciborz.edu.pl
 

Wykształcenie i aktywność zawodowa

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogika – stopień uzyskała po ukończeniu studiów doktoranckich na podstawie pracy doktorskiej „Funkcjonowanie systemów penitencjarnych w Republice Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowackiej” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego (24 I 2013). Uczestniczka programu wymiany międzynarodowej Erasmus na dwóch uczelniach: Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Preszowskim Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji.

Absolwentka magisterskich studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja. Studia podyplomowe w zakresie matematyki ukończyła w 2015r.

Wykładowca w PWSZ w Raciborzu, gdzie pracuje od 2004 roku. Swoje pasje zawodowe w obszarze resocjalizacji i pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami zachowania i uzależnionymi realizuje również w pracy na stanowisku kuratora społecznego.

Działalność naukowa

Jest autorką opracowań naukowych (w tym własnej monografii), których tematyka oscyluje wokół systemów penitencjarnych, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, technik psychokorekcyjnych, postępowania terapeutycznego z uzależnionymi oraz kompetencji zawodowych przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Uczestniczyła w szeregu branżowych konferencjach naukowych, seminariach oraz warsztatach w kraju i za granicą.

Działalność na rzecz środowiska lokalnego

Praca wykładowcy, stały rozwój naukowy i bieżąca aktualizacja wiedzy akademickiej jest dla niej motorem do praktycznej aktywności na rzecz środowiska osób zagrożonych demoralizacją i wykluczonych społecznie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną i uzależnioną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu oraz w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Nowolipsku. Jest inicjatorem cyklu programów integrujących rodziny osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Od 1.12.2014 roku sprawuje funkcję naukowego opiekuna studenckiego Koła Naukowego Resocjalizacja. Jest pomysłodawcą i organizatorem warsztatów dla studentów z zakresu organizowania pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz pozyskiwania funduszy w tym obszarze, Stale aktywizuje społeczność studencką do wspólnej pracy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”.