Zaznacz stronę

FAQ

REKRUTACJA

Rekrutacja PWSZ w Raciborzu

– Najczęściej zadawane pytania –

 1. Co oznacza skrót SIR?

Skrót SIR oznacza System Internetowej Rekrutacji, poprzez który odbywa się prowadzenie procesu przyjęć na studia ma dany rok akademicki.

 1. W jaki sposób przebiega postępowanie kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów?

Postępowanie w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w danym roku akademickim określa Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dostępna w zakładce Akty prawne

 1. Na jakie kierunki studiów obowiązuje egzamin wstępny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu?

W trakcie rekrutacji na studia przewidziany jest egzamin wstępny sprawdzający szczególne predyspozycje do podejmowania studiów na kierunku Architektura.
Termin oraz miejsce egzaminu wstępnego podany jest osobnym komunikatem. 

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością skontaktuj się z nami – dostosujemy warunki przeprowadzanego egzaminu do Twoich potrzeb. (kontakt: tel. 32 415 50 20 wew. 300 lub e-mail: rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl)

 1. Aplikuję na studia pierwszego stopnia, czy muszę złożyć dokumenty przed zakwalifikowaniem się na studia?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia, przed zakwalifikowaniem się na studia, nie jest wymagane składanie żadnych dokumentów.

Kandydat samodzielnie wprowadza wyniki z wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System SIR porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic. Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

 1. Studiuję już na innym kierunku, czy mogę uczestniczyć w rekrutacji na studia?

TAK. Udział w rekrutacji jest możliwy. Można zapisać się na każdy inny kierunek.

 1. Posiadam średnie wykształcenie uzyskane za granicą, jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydaci, którzy uzyskali wykształcenie średnie za granicą, powinni przed upływem rejestracji elektronicznej dostarczyć do PWSZ w Raciborzu dokument poświadczający wykształcenie średnie, zalegalizowane lub opatrzone potwierdzeniem Apostille świadectwo uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca ten dokument.

Należy także dostarczyć tłumaczenia na język polski w/w dokumentów sporządzone lub poświadczone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

PWSZ w Raciborzu przelicza wyniki egzaminu maturalnego na skalę ocen obowiązująca w Polsce i wprowadza do systemu SIR. W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie stwierdzające ich równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości powinno być dostarczone do PWSZ w Raciborzu w chwili dokonywania wpisu na studia; nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty właściwe ze względu na miejsce stałego pobytu cudzoziemca lub właściwe ze względu na siedzibę Uczelni.

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

 Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych. Opłata rekrutacyjna dla kierunku Architektura wynosi 100 złotych ( egzamin wstępny)

 Podstawa prawna: link

 1. W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji na dany kierunek studiów?

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego widoczne są na indywidualnych kontach systemu SIR każdego kandydata. Dopiero po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu na studia – wpisaniu na listę studentów, kandydat powinien dostarczyć i wgrać do SIR wymagane dokumenty.

 1. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć i wgrać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia?

Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Komunikaty – informacja. Kandydat powinien wg wytycznych złożyć:

 • DEKLARACJĘ, (ANKIETA OSOBOWA), wraz z wymaganymi oświadczeniami wydrukowanymi z SIR,
 • ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI/MATURALNE – SKAN wgrany do systemu SIR;
 • ŚLUBOWANIE – wydruk z SIR;
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza medycyny pracy,
 • ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – jeśli dotyczy.
 1. Czy można zapisać się na więcej niż jeden kierunek?

NIE. W systemie można mieć tylko jedno konto i do niego przypisany jeden kierunek studiów.

 1. Jeżeli popełniłam(em) błąd podczas rejestracji, np. źle wpisałam(em) dane osobowe lub źle wybrałam(em) nabór, to czy możliwa jest zmiana tych danych?

Poprawianie danych jest możliwe wyłącznie do momentu ostatecznego ich zatwierdzenia w systemie SIR. Zatwierdzenie i wysłanie danych do systemu, skutkuje zablokowaniem możliwości ich dalszej edycji. Jedynym sposobem naniesienia poprawek jest zgłoszenie takiej potrzeby w Punkcie Rekrutacyjnym (telefonicznie, e-mailowo). Po takim zgłoszeniu kandydatowi przywraca się możliwość edycji i korekty danych.

 1. Czy PWSZ w Raciborzu prowadzi nabór na studia poza terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji?

NIE. PWSZ w Raciborzu prowadzi postępowanie rekrutacyjne tylko w podanych w harmonogramie rekrutacji terminach na dany rok akademicki. Proszę śledzić harmonogram na stronie internetowej uczelni oraz w systemie internetowej rekrutacji ponieważ, wszystkie ewentualne zmiany w terminach i szczegółach egzaminów wstępnych będą tam umieszczane. Tylko rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona w sposób ciągły.

 1. Jeśli masz wątpliwości, pytania lub potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami!

B I U R O   R E K R U T A C Y J N E

Telefon  +48 32 415-50-20 wew. 300

E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

Adres :

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Słowackiego 55, 47- 400 Racibórz 

Lokalizacja Główny Budynek PWSZ Parter – Punkt rekrutacji