Zaznacz stronę

FAQ

REKRUTACJA

 Rekrutacja PWSZ w Raciborzu 2019-2020

– Najczęściej zadawane pytania –

 1. Co oznacza skrót SIR?

Skrót SIR oznacza System Internetowej Rekrutacji, poprzez który odbywa się prowadzenie procesu przyjęć na studia ma dany rok akademicki.

 1. W jaki sposób przebiega postępowanie kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów?

Postępowanie w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w danym roku akademickim określa Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dostępna w zakładce Akty prawne.

 1. Na jakie kierunki studiów obowiązuje egzamin wstępny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu?

W trakcie rekrutacji na studia przewidziany jest egzamin z rysunku na kierunek Architektura. Kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu, pod warunkiem przedstawienia komisji egzaminacyjnej: dowodu tożsamości. Termin oraz miejsce egzaminu wstępnego podany jest osobnym komunikatem.

 1. Aplikuję na studia pierwszego stopnia, czy muszę złożyć dokumenty przed zakwalifikowaniem się na studia?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia, przed zakwalifikowaniem się na studia, nie jest wymagane składanie żadnych dokumentów.

Kandydat samodzielnie wprowadza wyniki z wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System SIR porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic. Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

 1. Studiuję już na innym kierunku, czy mogę uczestniczyć w rekrutacji na studia?

TAK. Udział w rekrutacji jest możliwy. Można zapisać się na każdy inny kierunek.

 1. Posiadam średnie wykształcenie uzyskane za granicą, jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydaci, którzy uzyskali wykształcenie średnie za granicą, powinni przed upływem rejestracji elektronicznej zgłosić się do PWSZ w Raciborzu z dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie, zalegalizowane lub opatrzone potwierdzeniem Apostille świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca ten dokument. Należy także złożyć tłumaczenia na język polski w/w dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany. PWSZ w Raciborzu przelicza wyniki egzaminu maturalnego na skalę ocen obowiązująca w Polsce i wprowadza do systemu SIR. W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie stwierdzające ich równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości powinno być złożone w PWSZ w Raciborzu w chwili dokonywania wpisu na studia; nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty.

 1. Czy dokumenty na uczelnię muszę złożyć osobiście?

Po ogłoszeniu wyników i zakończeniu kwalifikacji kandydat może osobiście złożyć wymagane dokumenty (zakładka: Komunikaty informacja).

Kandydat może przesłać do PWSZ w Raciborzu komplet wymaganych dokumentów za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym (przesłane kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez notariusza); dokumenty muszą być dostarczone przed upływem terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat może udzielić pisemnego upoważnienia do wykonywania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Druk upoważnienia jest dostępny w Punkcie Rekrutacji PWSZ.

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest ustalana na każdy rok akademicki. Informacja o jej wysokości znajduje się w zakładce KomunikatyAkty Prawne.

 1. W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji na dany kierunek studiów?

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego widoczne są na indywidualnych kontach systemu SIR każdego kandydata. Dodatkowo kandydat otrzymuje wiadomość mailową, informującą w tej sprawie. Dopiero po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu na studia – wpisaniu na listę studentów, kandydat powinien dostarczyć wymagane dokumenty do Uczelni.

 1. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia?

Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Komunikaty – informacja. Kandydat powinien wg wytycznych złożyć:

 • DEKLARACJĘ, (ANKIETA OSOBOWA), wraz z wymaganymi oświadczeniami wydrukowanymi z SiR i podpisanymi przez osobę przyjętą na studia;
 • KOPIĘ ŚWIADECTWA MATURALNEGO – oryginał lub odpis do wglądu i poświadczenia „za zgodność”;
 • DWA PODPISANE ZDJĘCIA – format legitymacyjny, zgodny ze zdjęciem umieszczonym w SIR;
 • ŚLUBOWANIE– podpisane przez osobę przyjętą na studia – wydruk z SIR;
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza medycyny pracy – dotyczy KIERUNKÓW, NA KTÓRYCH SĄ WYMAGANE /skierowanie na badania – wydruk z SIR/

Automatyka i robotyka;

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

Pielęgniarstwo;

Wychowanie Fizyczne;

 • KOPIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – jeśli dotyczy,

oryginał do wglądu i poświadczenia „za zgodność”;

 Kandydaci na studia objęci egzaminem wstępnym:

Kandydat na kierunek Architektura dostarcza pełny komplet wymaganych dokumentów j.w,

po pozytywnym zaliczeniu egzaminu oraz otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.

 1. Czy można zapisać się na więcej niż jeden kierunek?

NIE. W systemie można mieć tylko jedno konto i do niego przypisany jeden kierunek/specjalność studiów.

 1. Jeżeli popełniłam(em) błąd podczas rejestracji, np. źle wpisałam(em) dane osobowe lub źle wybrałam(em) nabór, to czy możliwa jest zmiana tych danych?

Poprawianie danych jest możliwe wyłącznie do momentu ostatecznego ich zatwierdzenia w systemie SIR. Zatwierdzenie i wysłanie danych do systemu, skutkuje zablokowaniem możliwości ich dalszej edycji. Jedynym sposobem naniesienia poprawek jest zgłoszenie takiej potrzeby w Punkcie Rekrutacyjnym (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście). Po takim zgłoszeniu kandydatowi przywraca się możliwość edycji i korekty danych.

 1. Czy PWSZ w Raciborzu prowadzi nabór na studia poza terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji?

NIE. PWSZ w Raciborzu prowadzi postępowanie rekrutacyjne tylko w podanych w harmonogramie rekrutacji terminach na dany rok akademicki. Proszę śledzić harmonogram na stronie internetowej uczelni oraz w systemie internetowej rekrutacji ponieważ, wszystkie ewentualne zmiany w terminach i szczegółach egzaminów wstępnych będą tam umieszczane.

 1. Jeśli masz wątpliwości, pytania lub potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do pracownika zajmującego się  rekrutacją znajdują się w zakładce Kontakt.