1. Jak mam dokonać wpłaty opłaty rekrutacyjnej?
  System SIR generuje kandydatom dowód wpłaty (podwójny). Można taki dowód wpłaty wydrukować (najlepiej na kolorowej drukarce) , udać się z nim do banku i dokonać wpłat z polecenia przelewu. Oczywiście można również dokonać za pomocą bankowości elektronicznej, pamiętając o wypełnieniu elektronicznego druku przelewu w identyczny sposób jak na wygenerowanym dowodzie wpłaty (najważniejsze jest podanie w polu „tytułem” numeru identyfikacyjnego, który jest umieszczony na wygenerowanym dowodzie wpłaty). Jeżeli kandydat nie posiada własnego konta bankowego, wpłaty może dokonać inna osoba bezpośrednio na naszym dowodzie wpłaty lub za pomocą bankowości elektronicznej pamiętając o wypełnieniu elektronicznego przelewu w identyczny sposób jak na wygenerowanym przez system SIR druku. Wybierając sposób dokonania przelewu należy zwrócić uwagę na to, iż termin podany w harmonogramie jest datą wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.
 2. Kiedy mam zapłacić opłatę rekrutacyjną i w jakiej kwocie?
  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na naszą Uczelnię termin dokonania wpłaty opłaty rekrutacyjnej jest podany w harmonogramie rekrutacji.
  Podane terminy są terminami wpływu środków na nasze konto (patrz pkt 1).
  Przekazanie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 80 zł na nasze konto może trwać kilka dni.
  Dokonanie wpłaty po terminie, wiąże się z nie zarejestrowaniem tej wpłaty w systemie SIR, a w dalszym procesie rekrutacyjnym skutkuje nie przeniesieniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Jeżeli nie zdam egzaminów wstępnych w terminie „0”, to czy będę mógł/mogła podejść ponownie do egzaminów w terminie „1” ustalonym harmonogramem rekrutacji.
  Tak. Można ponownie przystąpić do egzaminu.
 4. Czy można zapisać się na więcej niż jeden kierunek?
  Nie. W systemie można mieć tylko jedno konto i do niego przypisany jeden kierunek/specjalność studiów. Istnieje możliwość zapisania się na drugi kierunek studiów w następnym naborze, po przyjęciu na pierwszy kierunek, przy czym obowiązuje w tym przypadku każdorazowo opłata rekrutacyjna (80 zł) odrębnie kierunek studiów.
 5. Jeżeli popełniłam(em) błąd podczas rejestracji, np. źle wpisałam(em) dane osobowe lub źle wybrałam(em) nabór, to czy możliwa jest zmiana tych danych?
  Poprawianie danych jest możliwe wyłącznie do momentu ostatecznego ich zatwierdzenia w systemie SIR. Zatwierdzenie i wysłanie danych do systemu, skutkuje zablokowaniem możliwości ich dalszej edycji. Jedynym sposobem naniesienia poprawek jest zgłoszenie takiej potrzeby w Punkcie Rekrutacyjnym (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście). Po takim zgłoszeniu kandydatowi przywraca się edycję i umożliwia korektę danych.
 6. Co mam wpisać w polu „Nazwa Szkoły”?
  Należy wpisać nazwę szkoły jeżeli takową szkoła posiada. Przeważnie jest to np. Stanisława Staszica, Mikołaja Kopernika itp. Nazwą szkoły nie jest Liceum Ekonomiczne – to jest określenie rodzaju szkoły, który należy wpisać w innym polu „Rodzaj szkoły”.
 7. Czy wpisanie rachunku bankowego jest konieczne?
  Rachunek bankowy, który należy wpisać w systemie SIR potrzebny będzie do wypłat różnego rodzaju stypendiów. Jeżeli teraz nie wpiszecie (nie macie założonego, nie pamiętacie numeru) można będzie go uzupełnić podczas składania wniosków o stypendium. Proszę tylko pamiętać, że stypendia będą wypłacane na rachunki bankowe, którego właścicielem jest stypendysta (nie uznajemy rachunków bankowych rodziny lub przyjaciół).
 8. Czy w polu „tytułem c.d” (chodzi o dowód wpłaty) ma być wpisany identyfikator za pomocą, którego się loguję?
  Tak, odwołuję do pytania numer 1.
 9. Podczas wpisywania numeru rachunku lub numeru PESEL, te dane nie zostają zapisane, czy to błąd ?
  Tak, błąd numeru rachunku lub numeru PESEL. W systemie SIR, nr rachunku bankowego oraz pesel są objete algorytmem, który sprawdza poprawność tych numerów, więc jeżeli powyższe pola zostają wyczyszczone podczas zapisywania, znaczy to że podczas ich uzupełniania popełniliście błąd.
 10. Czy jest jakiś przepis określający szczegóły jak ma wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego?
  Właściwy tu jest § 1 ust 5 rozporządzenia rady ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr. 112 poz. 1182 z późn. zm). Na podstawie tego paragrafu do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,. przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.