Wybierz Strona

ZOSTAŃ ARCHITEKTEM!

INFORMACJE O EGZAMINIE (KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY)

ARCHITEKTURA

Na egzamin należy przynieść:

  • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • deskę rysunkową 50 x 70 cm,
  • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), klipsy do przypięcia papieru, gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji i uzdolnień do studiów architektonicznych. W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez IKR. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PWSZ w Raciborzu.

FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych składa się z dwóch odrębnych zadań wykonywanych w tym samym dniu w sesji porannej oraz popołudniowej  i ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych.

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura ogłaszane są w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

Prace wykonuje się na zakodowanym arkuszu brystolu lub podkładzie, jaki kandydat otrzymuje  przed wejściem na salę egzaminacyjną.

 

Instytut Architektury, PWSZ w Raciborzu

Kadrę wykładowców stanowią znani profesorowie, praktycy z międzynarodowym doświadczeniem dydaktycznym i projektowym z następujących uczelni:

  • Politechniki Śląskiej
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Oferujemy  B E Z P Ł A T N E   studia I stopnia (3,5 roku) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym.

Dyplom inżyniera architekta umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

Otwiera przed Państwem swoje podwoje uczelnia o tradycjach sięgających 1945 roku.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech oraz na Litwie i Łotwie.

Na uczelni istnieje m.in. prężne Studenckie Koło Fotografii Artystycznej z bardzo ambitnym programem działania co dla studentów kierunku ARCHITEKTURA może być doskonałym źródłem inspiracji twórczych.

Uczelnia oferuje BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY, który jest niezwykle pomocny w opanowaniu właściwej dla przyszłych architektów sztuki przedstawienia i kreacji przestrzeni.

Zapewniamy możliwość zakwaterowania w przestronnym własnym Domu Akademickim ze stołówką  i obiektami sportowymi (w tym kryty basen).

Czeka na Was Racibórz – średniowieczne miasto – rówieśnik Krakowa – o ambicjach nowoczesnego zarządzania (m. in. pierwszy w Europie certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 ).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• Proces kształcenia na kierunku ‘architektura’ trwa siedem semestrów. Studia te zakończone są egzaminem inżynierskim i projektem inżynierskim, mającym potwierdzić predyspozycje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów architektonicznych o stopniu trudności określonym programem nauczania na studiach inżynierskich.

• Pośród wielu przedmiotów realizowanych na kierunku ‘architektura’ miejsce szczególne zajmują zajęcia z projektowania. Zadania związane z projektami domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej (na wyż- szych semestrach) poprzedzone są wstę- pem do projektowania – czyli programem, którego celem jest zapoznanie studentów z zasadami kompozycji przestrzennej i wykonaniem (w oparciu o te zasady) kilku kompozycji abstrakcyjnych o charakterze architektonicznym. W kontekście projektowania należy także wspomnieć o przedmiotach urbanistycznych opartych na kształtowaniu przestrzeni i terenu w znacznie większej skali. Do nich zalicza się m.in. projektowanie kontekstu przestrzeni zespołów mieszkaniowych, rewitalizację wybranych obszarów miejskich (w szczególności na przykładzie Raciborza, ale także i innych miast) oraz kształtowanie krajobrazu. • Szkoła ma ambicje kształcenia na jak najwyższym poziomie. Nasi studenci uzyskują presti- żowe nagrody w międzynarodowych konkursach architektonicznych, a ich aktywność wnosi wiele dynamizmu i pozytywnej energii w życie Raciborza i nie tylko. Absolwenci kierunku architektura są w pełni gotowi do podejmowania studiów magisterskich na dowolnej uczelni w kraju lub za granicą. O ich wysokim poziomie zawodowego przygotowania świadczy jakość prac dyplomowych inżynierskich.

• Studenci od pierwszego semestru mają styczność zarówno z wiedzą teoretyczną, jak i praktyką. Już na samym początku weryfikowana jest ich umiejętność abstrakcyjnego formowania przestrzeni, zdolności rysunkowe oraz rozeznanie w technologiach budowlanych. Dodatkowo otrzymują wsparcie w postaci wiedzy z zakresu norm i wskazówek projektowych, historii architektury, geometrii wykreślnej i wielu podobnych.

• Nieodłącznym elementem kształcenia przyszłego architekta jest umiejętność odzwierciedlania otaczającej przestrzeni w formie rysunku odręcznego. Architektoniczny rysunek odręczny różni się od rysunku typowo „plastycznego”. Sposób kreacji wizji artystycznej schodzi na drugi plan w architektonicznym rysunku odręcznym i jest całkowicie podporządkowany przekazaniu informacji związanej z budową, fakturą i relacjami przestrzennymi (proporcjami, skalą, itp.) przedstawianego przedmiotu. Tematykę rysunków stanowią zarówno kompozycje (tzw. martwe natury), jak i elementy otaczającej przestrzeni: Mimo że „architektura” jest wciąż jednym z „najmłodszych” kierunków funkcjonujących w raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, jest ona równocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających sie kierunków kształcenia. Liczne sukcesy, także w skali międzynarodowej, wykładowców i studentów są najlepszą wizytówką raciborskiej „architektury”. korytarze, klatki schodowe, budynki, zieleń, postacie. • Po pierwszym roku kierunku ‘architektura’ organizowany jest plener rysunkowy. Formę zajęć prowadzonych poza pomieszczeniami siedziby kierunku posiadają również warsztaty dydaktyczne. Specjalna forma warsztatów ma na celu lepsze zrealizowanie programu zawartego w kartach przedmiotów kierunku. Studenci pod okiem prowadzących warsztaty mają np.: możliwość zapoznania się z formami architektonicznymi poszczególnych epok stylistycznych lub realizowania koncepcji przestrzennych w konfrontacji z zagranicznymi ośrodkami kształcenia architektonicznego i w ramach wymiany doświadczeń z tymi placówkami. 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!