Zaznacz stronę
Informacje o kierunku - kliknij, aby przeczytać

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym oraz wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w formie egzaminu dwujęzycznego.

 1. NAZWA KIERUNKU: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PPRODUKCJI
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. SPECJALNOŚĆ/MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Logistyka i spedycja, Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością
 4. WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI: NIE
 5. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
 • STUDIA STACJONARNE:

– ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

– ZAJĘCIA OD PIĄTKU (od godz. 15.00) DO NIEDZIELI

 1. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 2. PRAKTYKI ZAWDOWE: 6 MIESIĘCY
 3. UZYSKANY TYTUŁ PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW: INŻYNIER
 4. ZDOBYTE PODCZAS STUDIÓW UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych.

Znają różnorodne techniki wytwarzania w zakresie technologii maszyn. Mają wiedzę z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi i eksploatacyjnymi. Znają techniki i metody projektowania, nadzorowania i doskonalenia tych systemów. Absolwenci identyfikują i analizują podstawowe koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać typowe problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Absolwenci posiadają ponadto wiedzę matematyczną, podstaw statystyki i badań operacyjnych, fizyczną i chemiczną pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych Absolwenci znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafią również posługiwać się językiem angielskim biznesowych i znają słownictwo języka używanego w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Absolwenci posługują się również drugim językiem obcym nowożytnym w stopniu komunikatywnym.

 

 1. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW:

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wykorzystujące inżynierię produkcji, jednostki projektowe i doradcze zajmujące się inżynierią produkcji, jednostki gospodarcze oraz administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym kierunkiem studiów skonstruowanym w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Istotnym elementem programu kształcenia jest dodatkowy moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego. Program kształcenia dla kierunku ZiIP zbudowano w taki sposób, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dać zdecydowanie większe możliwości absolwentom na rynku pracy. Dodatkowo tak skonstruowany program jest równocześnie odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują menedżerów posiadających umiejętności techniczne lub inżynierów znających problemy zarządzania. Interdyscyplinarność kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z konstruktorami, ekonomistami, technologami, informatykami oraz innymi specjalistami.

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pierwszego stopnia profilu praktycznego, posiadają wiedzę matematyczną, podstaw statystyki i badań operacyjnych, fizyczną i chemiczną pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Znają różnorodne techniki wytwarzania w zakresie technologii maszyn. Mają wiedzę z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi i eksploatacyjnymi. Znają techniki i metody projektowania, nadzorowania i doskonalenia tych systemów. Absolwenci identyfikują i analizują podstawowe koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać typowe problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych. Absolwenci znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafią również posługiwać się językiem angielskim biznesowych i znają słownictwo języka używanego w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posługują się również drugim językiem obcym nowożytnym w stopniu komunikatywnym. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci są również przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

W pierwszych dwóch latach (4 semestry) studia odbywają się według wspólnego, obowiązkowego programu, a począwszy od piątego semestru następuje indywidualizacja programu studiów wyrażająca się wyborem specjalności. Wyboru specjalności studenci dokonują w semestrze czwartym. Wybierając daną specjalność studenci wybierają specyficzne dla tej specjalności przedmioty. W przypadku specjalności Logistyka i spedycja są to między innymi następujące przedmioty: logistyka w przedsiębiorstwie, podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, eksploatacja maszyn i systemów transportowych. Natomiast w przypadku specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością jest to blok przedmiotowy zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentacją techniczną, normalizacji i standaryzacja oraz niezawodność maszyn.

 

Specjalności:

Logistyka i spedycja

Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością