REKRUTACJA 2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w roku akademickim 2017/2018

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej: 08.05.2017 r.
Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Rekrutacji po ogłoszeniu wyników rekrutacji/list przyjętych !

KIERUNEK Architektura

SPECJALNOŚĆ:

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarna i niestacjonarna

KRYTERIA NABORU:

Ranking świadectw dojrzałości/maturalnych

Sprawdzian z uzdolnień plastycznych

TERMINY II NABORU **

TERMIN WPŁYWU OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA KONTO UCZELNI

do: 13.09.2017 do godziny 14.00
Dowód wpłaty kandydaci są zobowiązani przynieść na egzamin

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ (INFORMACJA POD TABELĄ)*

13.09.2017 r. do godziny 14:00

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW

14.09.2017 r. godzina 18:00

EGZAMIN

14.09.2017 CZWARTEK godz. 9:00 DODATKOWY EGZAMIN
ULICA ŁĄKOWA – INSTYTUT ARCHITEKTURY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI/LISTY PRZYJĘTYCH

15.09.2017 r.

PRZYJMOWANIE DEKLARACJI/UMÓW  ORAZ DOKUMENTÓW

do:22.09.2017 r. (piątek) do godziny 15:00

OPŁATA REKRUTACYJNA

120 złotych (słownie: sto dwadzieścia złotych)

*   – w tej kolumnie podany jest termin, do którego można dokonywać zmian w SIR,

**  – kolejne terminy zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych PWSZ w Raciborzu,

*** – wybór specjalizacji oraz bloku przedmiotów specjalnościowych następuje po I lub II semestrze studiów – informacja w odrębnym komunikacie.

Przyjmowanie odwołań w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

PWSZ W RACIBORZU

PUNKT REKRUTACJI