REKRUTACJA 2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w roku akademickim 2017/2018

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej: 04.08.2017 r.
Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Rekrutacji po ogłoszeniu wyników rekrutacji/list przyjętych !

KIERUNEK Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

SPECJALNOŚĆ:

Specjalność do wybory po pierwszym roku studiów

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarna i niestacjonarna

KRYTERIA NABORU:

Ranking świadectw dojrzałości/maturalnych

TERMINY III NABORU **

TERMIN WPŁYWU OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA KONTO UCZELNI

do: 06.10.2017 r.

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ (INFORMACJA POD TABELĄ)*

06.10.2017 r.

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW

09.10.2017 r.

EGZAMIN

BEZ EGZAMINU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI/LISTY PRZYJĘTYCH

10.10.2017 r.

PRZYJMOWANIE DEKLARACJI/UMÓW  ORAZ DOKUMENTÓW

do: 12.10. 2017 r. (czwartek) do godz. 15.00

OPŁATA REKRUTACYJNA

80 złotych (słownie: osiemdziesiąt złotych)

*   – w tej kolumnie podany jest termin, do którego można dokonywać zmian w SIR,

**  – kolejne terminy zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych PWSZ w Raciborzu,

*** – wybór specjalizacji oraz bloku przedmiotów specjalnościowych następuje po I lub II semestrze studiów – informacja w odrębnym komunikacie.

Przyjmowanie odwołań w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

PWSZ W RACIBORZU

PUNKT REKRUTACJI