Zaznacz stronę

FORMALNOŚCI – WYMAGANE DOKUMENTY

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu

acibórz, dnia  15 lipca 2020 r.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

(stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi)

 

 

Studenci zainteresowani uzyskaniem świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą mogli składać wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie :

 

od 28.09.2020 r. nieprzekraczalnie do dnia 23.10.2020 r.

(termin nie będzie przedłużany!)

 

Ze względu na trwającą sytuację zagrożenia epidemiologicznego określenie sposobu składania wniosków zostanie podane w późniejszym terminie.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

(do poszczególnych rodzajów świadczeń)

 

 • Stypendium socjalne:               

OBLIGATORYJNIE:

Wniosek: zał. nr 1 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 9 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 10 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu.

wraz z podstawowymi dokumentami (w zależności od sytuacji rodzinnej), którymi są :

 

1) zaświadczenia o dochodzie za 2019 r. podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu każdego pełnoletniego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

 1. a) wysokości dochodu,
 2. b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 3. c) wysokości należnego podatku;

2)  oświadczenie – załącznik 1c do regulaminu – każdego pełnoletniego członka rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r. wraz z zaświadczeniem ZUS lub zakładu pracy (formularze PIT nie są brane pod uwagę);

3)  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,
 4. d) wysokości opłaconego podatku –  w roku kalendarzowym 2019;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2019 r., albo nakaz płatniczy za ten rok lub nakazy płatnicze, jeśli powierzchnia gospodarstwa uległa zmianie w roku, z którego ustala się dochód;
 • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu studenta lub jego rodziny w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części, jeśli powierzchnia gospodarstwa uległa zmianie z tego tytułu w roku, z którego ustala się dochód;
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • zaświadczenie o wysokości czynszu z tytułu dzierżawy, zapłaconego przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego;
 • kserokopia aktu urodzenia studenta oraz jego rodzeństwa;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej

przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób  w rodzinie lub poza rodziną,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,  
 • kserokopia aktu zgonu w przypadku śmierci członków rodziny;
 • kserokopia aktu ślubu – w przypadku studenta pozostającego w związku małżeńskim;
 • kserokopie aktów urodzenia dzieci studenta;
 • zaświadczenia o nauce rodzeństwa lub dzieci studenta (poza zaświadczeniami ze szkół podstawowych);
 • zaświadczenia o innych dochodach, niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w § 26. 1. lit. c Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu;
 • zaświadczenie właściwego organu o zaginięciu osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego;
 • kserokopia wyroku sądu dot. umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;
 • zaświadczenie instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o umieszczeniu członka rodziny w takiej instytucji;
 • kserokopia dokumentów uwierzytelniających pobyt cudzoziemca uprawnionego do świadczeń na podstawie przepisów Art. 324 ust 2 pkt 2-7 ustawy PoSWiN;
 • Oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy rodzica bezrobotnego, potwierdzający status osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku (w przypadku posiadania zasiłku z wykazanym dochodem netto);
 • W przypadku studentów, których rodzice nie pracują (np. gospodyni domowa) oryginał oświadczenia rodzica o statusie osoby niepracującej, utrzymującej się z dochodów innych członków rodziny bez zamiaru podjęcia pracy zarobkowej;
 • inne zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną i materialną studenta np. zaświadczenia o otrzymywanych zasiłkach pielęgnacyjnych, rodzinnych, wychowawczych, dodatkach mieszkaniowych, dodatkach z tyt. samotnego wychowywania dziecka, rentach, emeryturach itp. w tym obligatoryjnie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej dotyczące sytuacji dochodowej  i majątkowej studenta oraz członków jego rodziny w przypadku dochodu na osobę nie przekraczającego kwoty określonej w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 528 zł miesięcznie/ 1 osobę w rodzinie (wzór wniosku o wydanie w/w zaświadczenia z OPS do pobrania w Sekcji ds. Stypendiów oraz na stronie uczelni – zakładka student/stypendia/druki do pobrania).

W przypadku niedołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej lub przedstawienia zaświadczenia o niewłaściwej treści  np. o niekorzystaniu ze świadczeń opieki społecznej, należy powyższą okoliczność uzasadnić w formie pisemnego wyjaśnienia skierowanego do Komisji Stypendialnej wraz z dokumentacją potwierdzającą źródła utrzymania rodziny.

 

WSZELKIE SKŁADANE PRZEZ STUDENTA, BĄDŹ CZŁONKA JEGO RODZINY OŚWIADCZENIA, OBLIGATORYJNIE MUSZĄ ZAWIERAĆ KLAUZULĘ POUCZENIA O ODPOWIEDZIANOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ.

 

 

 

 • 1.2 Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 

Wraz z wnioskiem na stypendium socjalne i wymaganymi dokumentami jak w pkt. 1.1:

 

 • oryginał oświadczenia wyjaśniającego – zał. 1b do regulaminu.

Jeżeli student ubiega się o zwiększenie stypendium socjalnego ze względu na przypadki wymienione  w § 38 ust 3 pkt. Regulaminu dodatkowo :

 

 • oryginał oświadczenia – zał. 1a do regulaminu, dotyczącego miejsca zamieszkania w okresie pobierania nauki podpisane przez studenta oraz wynajmującego lokal

 

 

 

 1. Stypendium Rektora:    

     

OBLIGATORYJNIE:

Wniosek: zał. nr 2 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 9 do regulaminu;

Oświadczenie:  zał. nr 10 do regulamin;

Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu.

 

oraz

 

 • Oryginały zaświadczeń dokumentujących zdobyte wyłącznie w poprzednim zakończonym terminowo roku akademickim 2019/2020 osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe zgodne z zał. 8 do regulaminu świadczeń dla studentów (jeśli istnieją).

 

WAŻNE: Przed złożeniem wniosku w Sekcji ds. Stypendiów należy wystąpić do Działu Obsługi Studenta (II -IV rok) o potwierdzenie średniej ocen za terminowo zakończony rok studiów poprzedzający złożenie wniosku.  

 

Jeżeli w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wnioski będą musiały być składane elektronicznie,  w późniejszym terminie w uzgodnieniu z Działem Obsługi Studenta podany zostanie sposób potwierdzenia średniej ocen za poprzedni rok studiów.

 

 

 

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:            

 

OBLIGATORYJNIE:

Wniosek: zał. nr 3 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 9 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 10 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu.

 

oraz

 

 • Kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności, potwierdzone przez właściwy organ.

 

 1. Jednorazowa zapomoga:

 

 OBLIGATORYJNIE:

Wniosek: zał. nr 4 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 6 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 9 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 10 do regulaminu;

Oświadczenie: zał. nr 11 do regulaminu.

 

oraz          

 

 • Dokumenty potwierdzające wymienione we wniosku okoliczności.

 

 

 

UPOWAŻNIENIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Informujemy, że osoby składające wniosek w imieniu osoby trzeciej muszą przedłożyć pisemne upoważnienie osoby upoważniającej do złożenia dokumentów, określające dane : nazwisko imię, pesel, nr dokumentu tożsamości – obu stron upoważnienia.

 

 

 

STUDENCI NA URLOPACH  DZIEKAŃSKICH!!!

 

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim, którego przyczyną jest stan zdrowia dodatkowo do wniosku muszą dostarczyć zał. nr 7 do regulaminu tj. zaświadczenie dot. skierowania na urlop dziekański z przyczyn zdrowotnych, wypełnione i podpisane przez dyrekcję instytutu właściwą dla kierunku studiowania. Skierowanie na urlop dziekański nie związany ze stanem zdrowia uniemożliwia ubieganie się świadczenia.

 

 

 

 

 

Sporządził: Samodzielny Referent ds. Socjalnych Studentów i Rekrutacji – Anna Czekała, dn.15.07.2020 r.

Skip to content