Zaznacz stronę

STYPENDIA 

STYPENDIA REKTORA

 STYPENDIUM REKTORA

 

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

UWAGA!!! Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie świadczeń dla studentów. Oznacza to, że student, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen ale osiągnął jedynie punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe, nie otrzyma stypendium Rektora.

W nowym regulaminie świadczeń w dziale XV wprowadzono także znaczące zmiany:

O stypendium rektora może ubiegać się:                

  1. a) student przyjęty na pierwszy rok studiów, który w roku złożenia egzaminu maturalnego jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie;                                                                                                           
  2. b) student, który posiada pełną liczbę punktów ECTS za zaliczony w terminie złożenia indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta (określony organizacją roku akademickiego) rok studiów, poprzedzający przyznanie stypendium i jednocześnie spełnia jedno z n/w kryteriów:
  • osiągnął wysoką średnią ocen nie mniejszą niż 4,500 liczoną do trzech miejsc po przecinku

            lub

  • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe co najmniej na poziomie krajowym, przy czym jednocześnie osiągnął średnią ocen za zaliczony rok studiów poprzedzający złożenie wniosku nie mniejszą niż 4,000.                             

 

Oznacza to, że student, który uzyskał zgodę na wpis warunkowy/powtarzanie semestru bądź przedłużenie sesji nie może ubiegać się o stypendium rektora.         

 

Student skierowany na urlop dziekański nie związany ze stanem zdrowia nie zachowuje prawa do świadczeń. Jeśli jednak udokumentuje fakt skierowania na urlop zdrowotny może ubiegać się o stypendium rektora za zakończony rok studiów tylko raz – podczas urlopu bądź po jego zakończeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.