Zaznacz stronę

STYPENDIA 

STYPENDIA MINISTRA

 

W aktualnym stanie prawnym stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Tym samym kryterium przyznania tego stypendium zostało nieco złagodzone, ponieważ w poprzedniej ustawie student w celu uzyskania stypendium musiał posiadać osiągnięcia o charakterze „wybitnym”. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Pozostawiono zasadę, że stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora, zatem to dopiero wniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjuje postępowanie administracyjne w sprawie. Rozstrzygnięcie rektora o nieprzedłożeniu wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentowi może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego, choć nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz sposób aplikowania wniosku o jego przyznanie – określa minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Racibórz, dn. 06.09.2021 r.

 

 

 

Komunikat

    dot. składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2021/2022  

 

Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022 informujemy, iż termin składania swoich kandydatur  Rektorowi Uczelni za pośrednictwem opiniodawczej Dyrekcji Instytutu właściwego dla kierunku studiowania upływa 30.09.2021r. Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Rektora Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów ministra, zakresu wymaganej dokumentacji oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem jak niżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022