Zaznacz stronę

STYPENDIA 

STYPENDIA MINISTRA

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW

W aktualnym stanie prawnym stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Tym samym kryterium przyznania tego stypendium zostało nieco złagodzone, ponieważ w poprzedniej ustawie student w celu uzyskania stypendium musiał posiadać osiągnięcia o charakterze „wybitnym”. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Pozostawiono zasadę, że stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora, zatem to dopiero wniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjuje postępowanie administracyjne w sprawie. Rozstrzygnięcie rektora o nieprzedłożeniu wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentowi może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego, choć nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie – określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia.

 

 Szczegółowe informacje wraz z wzorami wniosków można znaleźć pod adresem kliknij tutaj: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

 

 

 

Racibórz, dn. 16.07.2020 r.

Komunikat
w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za znaczące osiągnięcia dla studentów
w roku akademickim 2020/2021

Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021 informuję, że ostateczny termin składania kandydatur upływa z dniem 30 września 2020 roku. Kandydatury składa się do Rektora Uczelni za pośrednictwem Dyrektora Instytutu właściwego dla kierunku studiowania.Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Rektora Uczelni.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów ministra, zakresu wymaganej dokumentacji oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa wyższego pod adresem jak niżej:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021