Zaznacz stronę

STYPENDIA – SYSTEM POMOCY

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu

SYSTEM  POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW REGULUJE USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2005R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, NA MOCY KTÓREJ WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE FORMY ŚWIADCZEŃ:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia* ,
  5. jednorazową zapomogę.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek – załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania, wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu złożony w uczelni. O otrzymaniu stypendium socjalnego decydują kryteria dochodowe rodziny studenta. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala corocznie rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z tym że ustalona w uczelni miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uzależniona jest od progu dochodu netto na osobę w rodzinie ustalanego corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Należy zaznaczyć, iż nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego osobie, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie przekracza górną granicę progu dochodu. Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie studenta, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Art. 3 pkt 1 tej ustawy wymienia dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej.

Studenci trybu stacjonarnego, którzy w okresie pobierania nauki korzystają z zakwaterowania w Domu Studenta lub innym wynajmowanym obiekcie ze względu na fakt, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, dołączając do wniosku na stypendium socjalne stosowne dokumenty potwierdzające sytuację np. zaświadczenie z Domu Studenta, umowę najmu, a w przypadku jej braku oświadczenie podpisane przez studenta i najemcę wg wzoru stanowiącego załącznik 1a do regulaminu oraz oświadczenie wyjaśniające załącznik 1b do regulaminu.

Stypendia socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane są na okres jednego semestru, co oznacza, że po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek. W przypadku, jeśli sytuacja rodziny – stan osobowy, dochód na osobę, nie uległ zmianie w semestrze letnim w stosunku do semestru zimowego danego roku akademickiego student oprócz wniosku jest zobowiązany przedłożyć wniosek o zezwolenie na złożenie oświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim – załącznik nr 8 do regulaminu wraz z oświadczeniem potwierdzającym stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim załącznik nr 9 do regulaminu. Jeśli student nie ubiegał się w semestrze zimowym o stypendium rektora jest zobowiązany złożyć wniosek wraz z całym kompletem wymaganych dokumentów.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawany na wniosek studenta –załącznik nr 2. Warunkiem przyznania takiego stypendium jest uzyskanie wysokiej średniej ocen za rok studiów (nie mniejszej niż 4,000) lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Takie stypendium otrzyma nie więcej niż 10% studentów (II – IV rok) każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zaliczenie I roku studiów.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na okres jednego semestru, co oznacza, że po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek. Student, który ubiegał się w semestrze zimowym o stypendium rektora nie ma już obowiązku potwierdzać średniej w Dziale dokumentacji i organizacji studiów jednakże zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium wniosek o zezwolenie na złożenie oświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim – załącznik nr 8 do regulaminu wraz z oświadczeniem potwierdzającym stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim załącznik nr 9 do regulaminu. Jeśli student nie ubiegał się w semestrze zimowym o stypendium rektora jest zobowiązany złożyć wniosek wraz z całym kompletem wymaganych dokumentów.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek – załącznik nr 3  studenta złożony w uczelni.

Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

•    całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

•    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

•    częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

•    I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

•    II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

•   III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych przyznawane są na okres jednego semestru, co oznacza, że po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek. Student, który ubiegał się w semestrze zimowym o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych nie ma już obowiązku przedkładać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednakże zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium wniosek o zezwolenie na złożenie oświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim – załącznik nr 8 do regulaminu wraz z oświadczeniem potwierdzającym stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim załącznik nr 9 do regulaminu. Jeśli student nie ubiegał się w semestrze zimowym o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych jest zobowiązany złożyć wniosek wraz z całym kompletem wymaganych dokumentów.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia* może być przyznane przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora (zgodny z wzorem ustawowym) zaopiniowany przez Senat Uczelni, studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student, który ukończył pierwszy rok studiów. Otrzymanie stypenium ministra za wybitne osiągniecia nie wyklucza możliwości uzyskania stypednium rektora dla najlepszych studentów. Wypełniony wniosek o stypednium ministra za wybitne osiągnięcia student składa do Rektora uczelni. W dalszej kolejności Rektor przedkłada wniosek studenta uprzednio zaoipiniowany przez Senat uczelni do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie ustalonym przez Ministra w/w resortu. W każdym  roku akademickim wnioski muszą zostać przesłane do ministerstwa w wyznaczonym przez ministerstwo terminie.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki przyznawania w/w stypendiów.

Wszystkie niezbędne informacje, WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPEDNIUM MINISTRA, SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU podajemy: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019,akcja,print.html

Termin składanie wniosków podajemy w odrębnym komunikacie: komunikat dot. wniosków na styp. ministra 2018-19

Jednorazowa zapomoga może być przyznana na wniosek – załącznik nr 4 studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Jednorazową zapomogę może otrzymać student dwa razy w roku akademickim przy czym przyczyna ubiegania się o to świadczenie musi być każdorazowo inna.

O zapomogę student może ubiegac się w terminie 6 m-cy od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniającej przyznanie zapomogi, o ile przesłanki przyznania zapomogi powstały w trakcie studiowania w PWSZ.

ODWOŁANIA

Na decyzje negatywne przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do organu II instancji  załącznik nr 5 do Regulaminu

Do każdego rodzaju świadczenia pomocy materialnej student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o niepobieraniu i nieubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku studiów. – wg zał. nr 6 do regulaminu. Powyższe wynika z art. 186  ust.1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. z póź. zm.

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej a przebywający na urlopie dziekańskim   z przyczyn zdrowotnych muszą przedłożyć przy składaniu wniosku także zaświadczenie podpisane przez Dział dokumentacji i organizacji studiów o skierowaniu na urlop od zajęć z przyczyn zdrowotnych – załącznik nr 7 do regulaminu

Wnioski na poszczególne rodzaje świadczeń pomocy materialnej przyjmuje Referat Rekrutacji i Spraw Socjalnych Studentów(pokój 132) w terminie podanym w odrębnym komunikacie.

Wyjątek stanowią wnioski o zapomogę, które nie posiadają oznaczonego terminu składania i można o nie wnioskować w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego.

Zaktualizowano: dn. 14.07.2015r.

Referat ds. socjalnych studentów i rekrutacji (pokój 137, bud. A)

Samodzielny Referent – Anna Czekała tel. +48 32 415-50-20 wew. 195 e-mail:  anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl