We wtorek, 29 maja 2018 roku, w Nadleśnictwie w Rudach nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i PGL – Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Rudy Raciborskie. Raciborską uczelnię reprezentowała Pełnomocnik Rektora d.s. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak z kolei Lasy Państwowe Nadleśniczy Robert Pabian oraz Sekretarz Janusz Popadiuk.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia. Celem zawartej w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie umowy jest określenie zasad długoterminowej współpracy pomiędzy partnerami oraz organizacji praktyk zawodowych dla studentów PWSZ w Raciborzu.

Współpraca ze studentami obejmie dziedziny nauki, kultury, badań i rozrywki w celu podnoszenia ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju systemu nauczania a celem podjętej współpracy jest wspólne inicjowanie, planowanie, przygotowywanie i realizacja działań służących rozwojowi edukacji i szkolnictwa wyższego oraz poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie i ekologii, promocja turystyki i aktywnego wypoczynku.

Pierwszymi studentami skierowanymi na praktyki zawodowe w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe są studenci kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu, którzy od 18 czerwca 2018 realizują swoje wakacyjne praktyki.

Zakres prac projektowo-wykonawczych do wykonania przez studentów architektury w ramach współpracy obejmuje : inwentaryzację architektoniczną i urbanistyczną stanu zagospodarowania terenu, projektowanie i konserwacja ścieżek dydaktycznych, wykonanie pomiarów zagospodarowanej powierzchni, pomiarów obiektów w terenie, wykonanie planu sytuacyjnego i dokumentacji inwentaryzacyjnej w zakresie: inwentaryzacji budynkowej, inwentaryzacji układów zieleni, inwentaryzacji układu komunikacyjnego i zaplecza parkingowego, tworzenie mapy danych wyjściowych do projektowania w szczególności użytkowania terenu i przebiegu infrastruktury technicznej, sporządzenie dokumentacji fotograficznej z określeniem miejsc i kierunków wykonanych zdjęć.

Do zaplanowanych zadań należą również zagospodarowanie i uporządkowanie powierzchni parkingowej i zaplecza obsługi rekreacyjno-turystycznej oraz opracowanie koncepcji projektowej układu miejsc postojowych z uwzględnieniem wartości krajobrazowych. W kolejnym etapie wykonane zostaną prace projektowe, konserwatorskie i roboty wykonawcze w zakresie małej architektury dla obsługi leśnej oraz dla rekreacji.

Udział studentów w pracach projektowych oraz w pracach przygotowawczych i budowlano-montażowych to przede wszystkim współdziałanie na rzecz pozyskiwania przez studentów raciborskiej uczelni dodatkowych kompetencji, umiejętności praktycznych oraz możliwości sprawdzenia dotychczasowo nabytej wiedzy przy wykorzystaniu potencjału Lasów Państwowych.