Zaznacz stronę

ADMINISTRACJA

Informacje o kierunku - kliknij, aby przeczytać

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym oraz wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w formie egzaminu dwujęzycznego.

 1. NAZWA KIERUNKU: ADMINISTRACJA
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ADMINISTRACJA GOSPODARCZA
 4. CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 SEMESTRÓW/3 LATA
 5. WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI: NIE
 6. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ*:
 • STUDIA STACJONARNE:

– ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

– ZAJĘCIA OD PIĄTKU (godz. 15.00) DO NIEDZIELI

 1. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 2. PRAKTYKI STUDENCKIE: 6 MIESIĘCY
 3. UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: LICENCJAT
 4. ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:

 

Absolwent kierunku administracja, bez względu na zajmowane stanowisko pracy, dokonuje wykładni przepisów prawnych, posługuje się orzecznictwem sądowym, literaturą o charakterze dogmatycznym, bazami danych. Rozwiązuje problemy (kazusy) wymagające zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej. Podejmuje decyzje i uzasadnia  swoje stanowisko, dokonuje  analizy proponowanych rozwiązań konkretnych problemów. Posługuje się nabytą wiedzą w celu analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań odnoszących się do problematyki związanej z funkcjonowaniem organów administracji, posiada umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów, a także przewidywania skutków planowanych i podejmowanych działań. Posługuje się co najmniej jednym językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

 

 1. POTENCJALNE MOŻLWIOŚCI ZATRUDNIENIA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA :

specjalność administracja publiczna: sądy i prokuratury, urzędy, samorządowe i państwowe jednostki organizacyjne (np. zakłady komunalne, inspekcje pracy, inspekcje sanitarne, straże i wiele innych).

specjalność administracja gospodarcza: własna działalność gospodarcza oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe.

Administracja, specjalności: administracja publiczna i administracja gospodarcza

Korzystając z możliwości jakie daje reforma szkolnictwa wyższego uruchamiane studia mają mieć profil praktyczny. Oznacza to, że absolwenci studiów administracyjnych ukończonych w PWSZ będą posiadali konkretne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów wymagających zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej oraz będą dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazywania aktywności i wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w dziedzinie administracji.

 • Wybór praktycznego profilu studiów administracyjnych odpowiada nowoczesnym standardom nauczania i jednocześnie jest świadectwem odpowiedzialności władz Uczelni za swoich absolwentów. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia będzie zarówno odpowiednio skonstruowany program studiów, dominująca rola ćwiczeń i warsztatów w systemie kształcenia oraz doskonała kadra składająca się w przeważającej części z doświadczonych praktyków.

  Swoją gotowość do pracy zadeklarowali naukowcy jednocześnie aktywnie działający w obszarze praktyki: sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia sądu administracyjnego, radca prawny, adwokat, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz trenerzy prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców i urzędników różnych szczebli. Atrakcyjność kierunku podnoszą również zaproponowane specjalności, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny.

Specjalność administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego. Studenci w ramach tej specjalności zostaną przygotowani do pracy w administracji sądów i prokuratur, urzędach, samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych (np. w zakładach komunalnych, inspekcjach pracy, inspekcjach sanitarnych, strażach i wielu innych).

Natomiast specjalność administracja gospodarcza jest skierowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem sfery biznesowej. Studenci wybierający tą specjalność zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia administracji w ramach własnej działalności gospodarczej oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Uruchomienie kierunku administracja z pewnością wzbogaci i urozmaici rozbudowującą się ofertę studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!