Zaznacz stronę

FILOLOGIA

KIERUNEK FILOLOGIA – język stUDIÓW: angielski (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego)

KIERUNEK FILOLOGIA – język STUDIÓW: niemiecki (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego)

Kierunek filologia – język studiów: czeski (nauka od poziomu podstawowego)

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA

Kandydaci rekrutują się na kierunek studiów Filologia, co oznacza, że w trakcie pierwszego semestru realizują oni blok przedmiotów wspólnych, w skład którego wchodzą: literatura powszechna XX wieku, podstawy lingwistyki stosowanej, metody efektywnego uczenia się języka obcego, praktyczne aspekty literaturoznawstwa, kultura języka i netykieta.

Oprócz powyższych przedmiotów, kandydaci w momencie rekrutacji wybierają moduł praktycznej nauki języka obcego. W ofercie znajdują się trzy języki studiów: język angielski (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego), język niemiecki (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego) oraz język czeski (nauka od poziomu podstawowego). W ramach obowiązkowego bloku przedmiotów filologicznych, w kolejnych semestrach realizowane są przedmioty takie, jak gramatyka opisowa języka czy też historia literatury obszaru językowego (zgodnego z wybranym modułem praktycznej nauki języka).

Kształcenie filologiczne wieńczy seminarium licencjackie (poprzedzone przedmiotem proseminarium: metodologia badań i pisanie pracy dyplomowej), w ramach którego studenci szczegółowo opracowują wybrane tematy i przygotowują, pod opieką promotora, końcową pracę dyplomową.

Po drugim semestrze studiów studenci wybierają jeden z modułów specjalizacyjnych. W ofercie, w ramach każdego języka, znajdują się: moduł kształcenia biznesowego (komunikacja w biznesie), moduł kształcenia translatorskiego oraz moduł kształcenia pedagogicznego.

Moduł kształcenia biznesowego: komunikacja w biznesie

Studenci wybierający ten moduł mają możliwość poszerzenia praktycznej znajomości języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tego modułu przedmiotów realizowane będą między innymi: korespondencja służbowa i handlowa z tłumaczeniem specjalistycznym, język biznesu i administracji, przedsiębiorczość i projekty UE, międzykulturowość i sztuka prowadzenia negocjacji. Programy poszczególnych przedmiotów uwzględniają, oprócz zajęć warsztatowych, spotkania z przedstawicielami biznesu i ekspertami poszczególnych gałęzi gospodarki.

Moduł kształcenia translatorskiego

Studenci przygotowujący się do pracy w charakterze tłumacza wybierają moduł przedmiotów z zakresu translatoryki. Obok podstaw teoretycznych, kształcenie w ramach tego modułu przewiduje zajęcia praktyczne i warsztaty, które realizowane są na przedmiotach takich, jak: translatoryka i edycja tekstu, analiza przekładu, stylistyka praktyczna, przekład tekstów specjalistycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Moduł kształcenia pedagogicznego

Moduł kształcenia pedagogicznego rozpoczyna przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Moduł ten umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do nauczania języka obcego. Studenci osiągają efekty uczenia się z zakresu psychologii, pedagogiki, podstaw dydaktyki, emisji głosu, dydaktyki nauczania języka obcego oraz praktyki zawodowej,  uzyskując przygotowanie pedagogiczne.

KIERUNEK FILOLOGIA - JĘZYK STUDIÓW: ANGIELSKI (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikacyjnego)

Studiuj z nami!

Dzięki dwóm ścieżkom kształcenia studia w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przeznaczone są zarówno dla osób, które władają językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, jak i dla początkujących. Możesz więc studiować ten kierunek, nawet jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z językiem angielskim. Intensywny program kształcenia praktycznego umożliwi Ci jego gruntowne poznanie w ciągu trzech lat studiów.

Jakie kompetencje zdobędziesz?

Na studiach licencjackich uzyskasz podstawową wiedzę na temat literatury, języka i kultury krajów anglojęzycznych oraz zdobędziesz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie znajomości języka oraz wiedzy o nim w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego oraz w pracy zawodowej.

W ramach wybieralnych modułów, będziesz mógł realizować przedmioty z zakresu translatoryki, języka biznesu, dodatkowego języka obcego lub modułu kształcenia pedagogicznego.

Twoja znajomość języka angielskiego będzie na poziomie C1 zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dodatkowo będziesz mógł studiować drugi język obcy.

W trakcie studiów będziesz mógł też wyjechać na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Bezpłatne studia również dla osób pracujących

Atutem oferowanych przez nas studiów jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Stąd w większości grup zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym lub popołudniowo-sobotnim.

Co po studiach?

Po kierunku możesz pracować jako tłumacz. Możesz też pracować jako filolog języka nowożytnego w branży wydawniczej, w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce czy instytucjach kultury. Przygotowany będziesz do działalności związanej z obsługą klienta w wielu branżach biznesu (np. bankowości) a także HR i PR. Możesz uzyskać także przygotowanie pedagogiczne.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

KIERUNEK FILOLOGIA - JĘZYK STUDIÓW: NIEMIECKI (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego)

Studiuj z nami!

Dzięki dwóm ścieżkom kształcenia studia w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przeznaczone są dla osób, które dobrze władają językiem niemieckim, jak i dla początkujących. Możesz więc studiować ten kierunek, nawet jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z językiem niemieckim. Intensywny program kształcenia praktycznego pozwoli Ci na jego gruntowne poznanie w ciągu trzech lat studiów.

Jakie kompetencje zdobędziesz?

Na studiach licencjackich uzyskasz podstawową wiedzę na temat literatury, języka i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz zdobędziesz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie znajomości języka oraz wiedzy o nim w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego oraz w pracy zawodowej.

W ramach wybieralnych modułów, będziesz mógł realizować przedmioty z zakresu translatoryki, języka biznesu, dodatkowego języka obcego lub modułu kształcenia pedagogicznego.

Twoja znajomość języka niemieckiego będzie na poziomie C1 zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dodatkowo będziesz mógł studiować drugi język obcy.

W trakcie studiów będziesz mógł też wyjechać na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Bezpłatne studia również dla osób pracujących

Atutem oferowanych przez nas studiów jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Stąd w większości grup zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym lub popołudniowo-sobotnim.

Co po studiach?

Po kierunku możesz pracować jako tłumacz. Możesz też pracować jako filolog języka nowożytnego w branży wydawniczej, w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce czy instytucjach kultury. Przygotowany będziesz do działalności związanej z obsługą klienta w wielu branżach biznesu (np. bankowości) a także HR i PR. Możesz uzyskać także przygotowanie pedagogiczne.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

KIERUNEK FILOLOGIA - JĘZYK STUDIÓW: CZESKI - nauka od poziomu podstawowego

Studiuj z nami!

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu gwarantują Ci nie tylko praktyczną naukę języka czeskiego od podstaw do poziomu biegłości językowej C1, ale także gruntowną wiedzę o historii, kulturze i literaturze czeskiej. Równolegle oferujemy także naukę wybranego języka zachodniego.

Jakie kompetencje zdobędziesz?

Liczne ćwiczenia, wykłady i konwersatoria prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę nie tylko w murach naszej uczelni, ale także na czeskich uniwersytetach, co daje mocne podstawy wiedzy ogólnohumanistycznej oraz specjalizacyjnej z zakresu nauki o języku, literaturze i realiach czeskich.

Ponadto, w ramach wybieralnych modułów, realizujesz przedmioty z zakresu translatoryki i języka biznesu.

Wykładom towarzyszą warsztaty i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe straży granicznej w Raciborzu i Chotěbuzu). Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ołomuńcu i Ostrawie.

Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas licznych wyjazdów naukowo-dydaktycznych (Praga, Ołomuniec, Ostrawa, Opawa, Chotěbuz, Holešov) oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych.

W trakcie studiów możesz też wyjechać na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Bezpłatne studia również dla osób pracujących

Atutem oferowanych przez nas studiów jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Zajęcia na specjalności filologia – język czeski odbywają się popołudniami, od poniedziałku do czwartku po godz. 15.00.

Co po studiach?

Dyplom otwiera szerokie możliwości, dzięki czemu ułatwia podjęcie pracy zarówno w polskich, jaki i międzynarodowych firmach współpracujących z czeskimi partnerami, w czeskich firmach działających na polskim rynku, w administracji państwowej (instytucjach samorządowych, urzędach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych), w biurach tłumaczeń, turystyce, placówkach wydawniczych, organizacjach pozarządowych oraz w mediach.

Tak wspólnie spędzamy czas na studiach!

Studenci oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech bardzo często odwiedzając kraj. Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ostrawie i Ołomuńcu. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych. 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!