Kierunek studiów: FILOLOGIA

Praktyczny profil studiów

Rodzaj studiów: studia I stopnia, dyplom licencjata

Czas trwania nauki – 3 lata (6 semestrów)

Bezpłatne studia stacjonarne

Moduły praktycznej nauki języka do wyboru:

  1. Język angielski – nauka od poziomu komunikacyjnego (filologia angielska)
  2. Język angielski – intensywna nauka od poziomu podstawowego
  3. Język niemiecki – nauka od poziomu komunikacyjnego (filologia germańska)
  4. Język niemiecki – intensywna nauka od poziomu podstawowego
  5. Język czeski – intensywna nauka od poziomu podstawowego (filologia czeska)

Zgodnie z wymogami nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w roku akademickim 2019/2020 rekrutacja będzie odbywać się na kierunek filologia. Kandydaci na studia w momencie rekrutacji  wybierają jeden z pięciu modułów praktycznej nauki języka obcego wyszczególnionych powyżej. Podczas pierwszego semestru, oprócz wybranego modułu praktycznej nauki języka obcego, studenci realizują przedmioty ogólnofilologiczne, do których należą: literatura europejska XX wieku, realioznawstwo europejskich obszarów językowych, praktyczne aspekty przekładoznawstwa, (n)etykieta i kultura języka, technologia informacyjna, oraz lektorat drugiego języka obcego. W kolejnych semestrach kontynuowana jest praktyczna nauka wybranego języka, wzbogacona o zajęcia z kultury i literatury danego obszaru językowego; ponadto studenci wybierają jeden z czterech modułów przedmiotów specjalistycznych: translatorskiego, języka biznesu, dodatkowego języka obcego czy też kształcenia pedagogicznego.

Plan zajęć na studiach stacjonarnych w ramach kierunku filologia umożliwia naukę osobom pracującym lub planującym podjęcie zatrudnienia. Kandydaci, którzy wybiorą moduł praktycznej nauki języka angielskiego od poziomu komunikacyjnego (filologia angielska), realizują zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych. Kandydaci, którzy wybiorą moduł praktycznej nauki języka czeskiego (filologia  czeska), realizują zajęcia od poniedziałku do czwartku od godziny 15.00. Kandydaci, którzy wybiorą moduł nauki języka angielskiego od poziomu podstawowego, języka niemieckiego od poziomu podstawowego lub języka niemieckiego od poziomu komunikacyjnego (filologia germańska), realizują zajęcia w czwartki i piątki od godziny 15.30 oraz w soboty od godziny 8.00.

Kandydatów prosimy o zaznaczenie właściwego modułu praktycznej nauki języka (właściwy „nabór”) podczas rekrutacji elektronicznej!

 Dlaczego warto studiować filologię w PWSZ w Raciborzu?

W związku z dynamicznym rozwojem rynków międzynarodowych i coraz częstszą obecnością na tych rynkach polskich firm i przedsiębiorstw powstaje potrzeba płynnej i skutecznej komunikacji. Absolwenci specjalności filologicznych z biegłą znajomością języków obcych są doskonale przygotowani do pracy z klientem zagranicznym, przez co wzrastają ich możliwości zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Do dziś w wielu firmach jedną z głównych barier rozwoju jest brak wyspecjalizowanej kadry pracowników biegle posługujących się językami obcymi i potrafiących pracować w środowisku wielokulturowym. Studia na kierunku filologia w PWSZ w Raciborzu przygotowują do podjęcia takiej właśnie pracy. Niezwykle ważnym elementem kształcenia jest praktyczny profil studiów, dzięki któremu realizowany jest rozbudowany program praktyk i staży w zakładach pracy, firmach usługowych, biurach tłumaczeń i jednostkach samorządu terytorialnego. Studenci filologii mają również możliwość uczestniczenia w warsztatach i seminariach z zakresu translacji czy języka biznesu, podczas których zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych w realiach rynkowych. Warsztaty te prowadzone są zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich, jak i specjalistów reprezentujących różne dziedziny gospodarki. Warto podkreślić, że studia w PWSZ w Raciborzu w systemie stacjonarnym (obejmującym również grupy popołudniowo-sobotnie) są bezpłatne!

Oprócz zajęć z przedmiotów filologicznych studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych konwersatoriach prowadzonych przez ‘native-speakerów’, wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach programu ERASMUS+ oraz udziału w organizowanych przez Instytut Neofilologii konferencjach naukowych. Absolwenci filologii znają biegle język obcy, a ponadto posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania specjalistycznym językiem z zakresu administracji i biznesu; nabywają też doświadczenia w kontaktach interpersonalnych, co z pewnością przygotowuje ich do rozpoczęcia kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

Warto podkreślić, że w Instytucie Neofilologii realizowane są studia umożliwiające intensywną naukę języka angielskiego oraz języka niemieckiego od poziomu podstawowego. Dzięki nowatorskiemu programowi kształcenia (w którym główny nacisk kładziony jest na praktyczną naukę języka obcego) oraz wykwalifikowanej kadrze po 3 latach nauki absolwenci będą płynnie posługiwać się językiem angielskim lub niemieckim.

Atutem studiów na kierunku filologia jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Stąd w większości grup zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym lub popołudniowo-sobotnim. 

Studujte s námi češtinu! Studiuj z nami czeski!

Studujte s námi češtinu! Studiuj z nami czeski! 🇨🇿🇨🇿🇨🇿 Bezpłatne studia językowe, zajęcia w przystępnym czasie dla pracujących. Sprawdź! www.rekrutacja.pwszrac.pl#czeski #językczeski #bohemistyka #studia #bezplatnestudia

Opublikowany przez PWSZ w Raciborzu Poniedziałek, 18 czerwca 2018

Program kształcenia na kierunku FILOLOGIA

Katalog przedmiotów w formacie pdf do pobrania tutaj

Program kształcenia na kierunku FILOLOGIA oparty jest o aktualnie obowiązujące regulacje prawne, składa się z kilku modułów przedmiotowych.

Pierwszy z nich obejmuje praktyczną naukę języka, zorientowaną na podstawowe umiejętności niezbędne w komunikacji (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego. Drugi moduł zawiera treści typowo filologiczne, czyli przedmioty kształcenia, do których należą: historia literatury, praktyczne aspekty literaturoznawstwa i językoznawstwa, realioznawstwo obszaru językowego z elementami geografii, historii i kultury.

Kolejne moduły to przedmioty specjalistyczne, przygotowujące do wykonywania przyszłego zawodu. I tak studenci, którzy wybiorą moduł przedmiotów z zakresu translatoryki, realizują przedmioty przygotowujące ich do zawodu tłumacza. Obok podstaw teoretycznych, kształcenie przewiduje zajęcia praktyczne, jak np. stylistykę, analizę przekładu, translatorykę tekstów użytkowych i artystycznych. Zajęcia te prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Studenci zainteresowani językiem angielskim/niemiecki w biznesie będą mieli możliwość poszerzyć praktyczną znajomość języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tego modułu przedmiotów realizowane będą między innymi: korespondencja handlowa, język administracji i biznesu, przedsiębiorczość i projekty UE, public relations.

Kształcenie z dodatkowym językiem obcym umożliwia poszerzenie znajomości tego języka. Oprócz zwiększonej ilości godzin praktycznej nauki dodatkowego języka obcego, studenci, którzy wybiorą ten moduł poznają również elementy języka specjalistycznego, wykorzystywanego w świecie biznesu.

Z kolei moduł kształcenia pedagogiczne przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci pierwszego stopnia studiów PWSZ w Raciborzu mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Proces kształcenia filologicznego kończy seminarium dyplomowe, podczas którego studenci szczegółowo opracowują wybrane przez siebie tematy i przygotowują pod opieką promotora pracę dyplomową.

 

Nauka języka czeskiego

 

Studenci filologii czeskiej, oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech. Ponadto, w ramach wybieralnych modułów, realizują przedmioty z zakresu translatoryki i języka biznesu. Wykładom towarzyszą warsztaty i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe straży granicznej). Dodatkowo studenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach podpisanych umów międzynarodowych. Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ostrawie i Ołomuńcu. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych. Ponadto, zajęcia na specjalności filologia czeska odbywają się popołudniami (od poniedziałku do czwartku po godz. 15.00), co umożliwia odbywanie studiów osobom pracującym.

 

 

 

 

Studia na kierunku FILOLOGIA są bezpłatne!

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!