Select Page

Pedagogika

Resocjalizacyjna

EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (j. angielski/ j. niemiecki)

LOGOPEDIA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 

Oferujemy studia na kierunku pedagogika, które zaspokoją potrzeby w zakresie indywidualnego rozwoju i satysfakcji zawodowej, ale także są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Kształcimy w ramach ciekawych specjalności, których wybór umożliwia zdobycie szerokich kompetencji.

Dodatkowym walorem studiów na kierunku pedagogika jest ich praktyczny profil.   Studia na profilu praktycznym ukierunkowane są na zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania do zawodu. Zajęcia przewidziane w programie studiów odbywają się w formie wykładów (np. konwencjonalnych, konwersatoryjnych i problemowych) oraz ćwiczeń i warsztatów, czyli zajęć metodycznych, które umożliwiają bezpośrednie wykonywanie przyszłych zadań zawodowych. Ponadto wspomniane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte poza uczelnią wyższą oraz dorobek naukowy.

 • W ramach studiów oferujemy 12 tygodni praktyk zawodowych w różnorodnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, profilaktyczno – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że szeroki wybór wspomnianych placówek znajduje się na terenie Raciborza.

  Studia na kierunku pedagogika dają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, realizacji międzynarodowych studenckich projektów badawczych, konferencji studenckich i obozów naukowych, zdobycia dodatkowych certyfikatów zawodowych, a także studiowania za granicą w ramach Programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), Uniwersytcie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).
Obecnie na kierunku pedagogika oferujemy studia na następujących specjalnościach:
pedagogika resocjalizacyjna,
edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (j. angielski/ j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna,
logopedia szkolna z terapią pedagogiczną,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego.

PROFIL  ABSOLWENTA  I  MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA

 1. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:
 • wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • wychowawca w młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, placówce wsparcia dziennego, w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, policyjnej izbie dziecka;
 • pedagog szkolny w szkole podstawowej;
 • wychowawca uliczny (streetworker);
 • funkcjonariusz Służby Więziennej;
 • kurator sądowy społeczny;
 • asystent rodziny.

_____________________________________________________________

 1. EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ JĘZYK OBCY:
 • nauczyciel w przedszkolu, klasach I–III szkoły podstawowej (placówki publiczne, niepubliczne, społeczne);
 • specjalista w zakresie nauczania języka obcego dziecka w ramach pełnienia obowiązków zawodowych na wymienionych stanowiskach;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

_____________________________________________________________

 1. EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA:
 • nauczyciel w przedszkolu, klasach I–III szkoły podstawowej (placówki publiczne, niepubliczne, społeczne);
 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III), przygotowany do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu, a także dzieckiem zdolnym; przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym; udzielania konsultacji i porad dla dzieci i rodziców;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

_____________________________________________________________

 1. LOGOPEDIA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ:
 • absolwent przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu i w szkole podstawowej, udzielania porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • nauczyciel logopeda w przedszkolach i w szkole podstawowej przygotowany do diagnozowania logopedycznego, prowadzenia zajęć logopedycznych, porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka
  i eliminowania jej zaburzeń oraz do podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny przygotowany do  pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu, a także dzieckiem zdolnym w szkole podstawowej i w przedszkolu;

_____________________________________________________________

 1.  PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO:
 • geragog, gerontopedagog, wychowawca osób starszych;
 • doradca geragogiczny;
 • asystent rodziny;
 • opiekun w stacjonarnym lub dziennym domu pomocy społecznej, klubie seniora;
 • opiekun środowiskowy wspomagający osobę starszą w środowisku domowym;
 • kreator czasu wolnego w placówkach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla starszych osób, uniwersytetach trzeciego wieku.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

X