Zaznacz stronę

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Oferujemy studia na kierunku pedagogika, które zaspokoją potrzeby w zakresie indywidualnego rozwoju i satysfakcji zawodowej, ale także są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Kształcimy w ramach ciekawych modułów specjalnościowych, których wybór umożliwia zdobycie szerokich kompetencji.

Dodatkowym walorem studiów na kierunku pedagogika jest ich praktyczny profil.   Studia na profilu praktycznym ukierunkowane są na zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania do zawodu. Zajęcia przewidziane w programie studiów odbywają się w formie wykładów (np. konwencjonalnych, konwersatoryjnych i problemowych) oraz ćwiczeń i warsztatów, czyli zajęć metodycznych, które umożliwiają bezpośrednie wykonywanie przyszłych zadań zawodowych. Ponadto wspomniane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte poza uczelnią wyższą oraz dorobek naukowy.

    W ramach studiów oferujemy 6 miesięcy praktyk zawodowych w różnorodnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, profilaktyczno – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że szeroki wybór  wspomnianych placówek znajduje się na terenie Raciborza.

 • Studia na kierunku pedagogika dają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, realizacji międzynarodowych studenckich projektów badawczych, konferencji studenckich i obozów naukowych, zdobycia dodatkowych certyfikatów zawodowych, a także studiowania za granicą w ramach Programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), Uniwersytcie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).

Obecnie na kierunku pedagogika oferujemy studia w ramach następujących modułów specjalnościowych:

Pedagogika resocjalizacyjna,

NOWOŚĆ! ZAPISZ SIĘ! 

NOWOŚĆ! Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną,

NOWOŚĆ! Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

                                                                                                                                                                               PROFIL  ABSOLWENTA  I  MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Absolwent może być zatrudniony jako:

– wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

– wychowawca w młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, placówce wsparcia dziennego, w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, policyjnej izbie dziecka,

– pedagog szkolny w szkole podstawowej,

– wychowawca uliczny (streetworker),

– funkcjonariusz Służby Więziennej,

– kurator sądowy społeczny,

– asystent rodziny

Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną   

Absolwent  może być zatrudniony jako:

– terapeuta pedagogiczny prowadzący zajęcia specjalistyczne – korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznymi, mającymi specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki . Jest przygotowany również do prowadzenia innych zajęć o charakterze terapeutycznym, do pracy   z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu,  zdolnymi, a także do udzielania porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i  nauczycieli w szkole podstawowej i w przedszkolu;

-logopeda szkolny przygotowany do wstępnego diagnozowania logopedycznego, prowadzenia zajęć logopedycznych, porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka  eliminowania jej zaburzeń oraz do podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów w przedszkolu i w szkole podstawowej;

  PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

  Absolwent  może być zatrudniony jako:

  –  pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy szkolnej ,

  –  wychowawca internatach, bursach ,

  –  wychowawca w świetlicy środowiskowej ,

  –  wychowawca w pogotowiu opiekuńczym,

  –  asystent rodziny,

  –  pedagog, opiekun w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu placówkach sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi starszymi,

  –  pedagog, kreator czasu wolnego w placówkach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla starszych osób, uniwersytetach trzeciego wieku.

   ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

   Skip to content