Zaznacz stronę

PEDAGOGIKA

Informacje o kierunku - kliknij, aby wyświetlić

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym oraz wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w formie egzaminu dwujęzycznego.

 1. NAZWA KIERUNKU: PEDAGOGIKA
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY:

– PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

– PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ

– PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 1. WYBÓR MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI: TAK
 2. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
 • STUDIA STACJONARNE:

– ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

– ZAJĘCIA OD PIĄTKU (godz. 15.00) DO NIEDZIELI: WARUNKIEM URUCHOMIENIA JEST ZEBRANIE ODPOWIEDNIEJ LICZBY OSÓB

 1. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 2. PRAKTYKI ZAWODOWE: 6 MIESIĘCY
 3. UZYSKANY TYTUŁ ZWODOWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: LICENCJAT

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

– nauczyciel wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (pełne kwalifikacje daje ukończenie studiów II stopnia na dowolnym kierunku)
– wychowawca w młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, placówce wsparcia dziennego, w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, policyjnej izbie dziecka,
– nauczyciel pedagog w szkole podstawowej,
– wychowawca uliczny (streetworker),
– funkcjonariusz Służby Więziennej,
– kurator sądowy społeczny (zawodowy po ukończeniu studiów II stopnia z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych),
asystent rodziny,
– wychowawca w pogotowiu opiekuńczym.

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ

– nauczyciel terapeuta pedagogiczny w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzący zajęcia specjalistyczne – korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– nauczyciel pedagog w przedszkolach i szkołach podstawowych
– nauczyciel logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

– nauczyciel pedagog w przedszkolach i szkołach podstawowych,
– nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej,
– nauczyciel wychowawca internatach, bursach (pełne kwalifikacje daje ukończenie studiów II stopnia),
– wychowawca w świetlicy środowiskowej,
– wychowawca w pogotowiu opiekuńczym,
– asystent rodziny,
– pedagog, opiekun w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi,
– pedagog, kreator czasu wolnego w placówkach kulturalno–oświatowych i rekreacyjnych

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Oferujemy studia na kierunku pedagogika, które zaspokoją potrzeby w zakresie indywidualnego rozwoju i satysfakcji zawodowej, ale także są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Kształcimy w ramach ciekawych modułów specjalnościowych, których wybór umożliwia zdobycie szerokich kompetencji.

Dodatkowym walorem studiów na kierunku pedagogika jest ich praktyczny profil.   Studia na profilu praktycznym ukierunkowane są na zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania do zawodu. Zajęcia przewidziane w programie studiów odbywają się w formie wykładów (np. konwencjonalnych, konwersatoryjnych i problemowych) oraz ćwiczeń i warsztatów, czyli zajęć metodycznych, które umożliwiają bezpośrednie wykonywanie przyszłych zadań zawodowych. Ponadto wspomniane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte poza uczelnią wyższą oraz dorobek naukowy.

 W ramach studiów oferujemy 6 miesięcy praktyk zawodowych w różnorodnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, profilaktyczno – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że szeroki wybór  wspomnianych placówek znajduje się na terenie Raciborza.
Studia na kierunku pedagogika dają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, realizacji międzynarodowych studenckich projektów badawczych, konferencji studenckich i obozów naukowych, zdobycia dodatkowych certyfikatów zawodowych, a także studiowania za granicą w ramach Programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), Uniwersytcie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).

Obecnie na kierunku pedagogika oferujemy studia w ramach następujących modułów specjalnościowych:

– Pedagogika resocjalizacyjna

– Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

                                                                                                                                                                               PROFIL  ABSOLWENTA  I  MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

    Absolwent może być zatrudniony jako:

 • nauczyciel wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (pełne kwalifikacje daje ukończenie studiów II stopnia na dowolnym kierunku)
 • wychowawca w młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, placówce wsparcia dziennego, w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, policyjnej izbie dziecka,
 • nauczyciel pedagog w szkole podstawowej,
 • wychowawca uliczny (streetworker),
 • funkcjonariusz Służby Więziennej,
 • kurator sądowy społeczny (zawodowy po ukończeniu studiów II stopnia z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych),
 • asystent rodziny,
 • wychowawca w pogotowiu opiekuńczym.

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ

    Absolwent  może być zatrudniony jako:

 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzący zajęcia specjalistyczne – korekcyjno – kompensacyjne  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • nauczyciel pedagog w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • nauczyciel logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

      Absolwent  może być zatrudniony jako:

  • nauczyciel pedagog w przedszkolach i szkołach podstawowych,
   nauczyciel wychowawca
   w świetlicy szkolnej,
  • nauczyciel wychowawca internatach, bursach (pełne kwalifikacje daje ukończenie studiów II stopnia),
  • wychowawca w świetlicy środowiskowej,
  • wychowawca w pogotowiu opiekuńczym,
  • asystent rodziny,
  • pedagog, opiekun w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi,
   pedagog, kreator czasu wolnego w placówkach kulturalno–oświatowych i rekreacyjnych

   ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!