Zaznacz stronę
Informacje o kierunku
 1. NAZWA KIERUNKU: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
 • STUDIA STACJONARNE:

– ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 1. CZAS TRWANIA STUDIÓW: 10 SEMESTRÓW/5 LAT
 2. PRAKTYKI ZAWODOWE: 6 MIESIĘCY
 3. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 4. UZYSKANY TYTUŁ PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW: MAGISTER
 5. ZDOBYTE PODCZAS STUDIÓW UMIEJĘTNOŚCI:

– kreowania środowiska edukacyjnego sprzyjającego wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,

–  doboru odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacji pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III,

– pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dyslektycznych, mających specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania, matematyki, a także z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu i dziećmi zdolnymi,

– biegłego posługiwania się językiem obcym (angielski/niemiecki) i umiejętności niezbędne do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasie I-III szkoły podstawowej,

– udzielania pierwszej pomocy.

 1. POTENACJALNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW:

posiadane kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych.

 

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite  studia magisterskie (5-LETNIE), STACJONARNE, 

profil praktyczny

 

     Złożoność i rozległość cywilizacyjnych przemian zmusza człowieka do podejmowania racjonalnych działań na różnych płaszczyznach egzystencji. W codziennym życiu poszukuje się kompetentnych ludzi – fachowców, z wysokimi umiejętnościami w danej dziedzinie, z pożądanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku: Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna o profilu praktycznym sprosta tym wymaganiom, gdyż jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy  w przedszkolu i klasach początkowych. 

Jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych. Ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie – jego cechach osobowościowych oraz przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (zawiera przedmioty służące rozwojowi osobowości dzieci). W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań już na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,  swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem  wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli. Studiowaniu na prognozowanym kierunku sprzyja także posiadana przez PWSZ baza lokalowa oraz  inne  obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno – naukową  (obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem pionu pomieszczeń przeznaczonych dla pedagogiki).

ZAPRASZAMY – REKRUTACJA ZOSTAŁA JUŻ ROZPOCZĘTA! – KLIKNIJ LINK, ABY SIĘ ZAPISAĆ

Jednym z atutów kształcenia przyszłych nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest zaplanowana kadra, o której pomyślano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka. Ponadto zaplanowano zatrudnienie dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora – specjalistek w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze Słowacji, wpisując się w ten sposób w sugerowaną w Ustawie 2.0 strategię umiędzynarodowienia uczelni, będącą, w myśl słów wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina – główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Panie Profesor złożyły oświadczenie, iż przydzielone im zajęcia realizować będą w języku polskim.

ZAPRASZAMY – REKRUTACJA ZOSTAŁA JUŻ ROZPOCZĘTA! – KLIKNIJ LINK, ABY SIĘ ZAPISAĆ

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu programu kształcenia, planu studiów było, aby przyszły absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym legitymował się następującymi cechami i kompetencjami:

 • to profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;
 • jako refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły “doświadczać świata” – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
 • oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.