Select Page

KIERUNEK ZOSTANIE URUCHOMIONY PO UZYSKANIU ZGODY PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite  studia magisterskie (5-LETNIE), STACJONARNE, profil praktyczny

 

     Złożoność i rozległość cywilizacyjnych przemian zmusza człowieka do podejmowania racjonalnych działań na różnych płaszczyznach egzystencji. W codziennym życiu poszukuje się kompetentnych ludzi – fachowców, z wysokimi umiejętnościami w danej dziedzinie, z pożądanymi kwalifikacjami zawodowymi.

     Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku: Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna o profilu praktycznym sprosta tym wymaganiom, gdyż jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy  w przedszkolu i klasach początkowych. To profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia.

     Jako refleksyjny praktyk w działaniu potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły “doświadczać świata” – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

     Oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,   w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.

     Posiadane kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach  i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych  i społecznych.

KIERUNEK ZOSTANIE URUCHOMIONY PO UZYSKANIU ZGODY PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

X