Zaznacz stronę

PIELĘGNIARSTWO - studia 2. stopnia

INFORMACJE O ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA DLA 1. ROKU STUDIÓW (ROK AKADEMICKI 2022/2023)

Nazwa kierunkuPielęgniarstwo (studia II stopnia)
Specjalność/moduł specjalnościowynie
Wybór specjalności/ modułu specjalnościowegonie
Planowana forma organizacji zajęć

Studia stacjonarne: 
– zajęcia od poniedziałku do środy,
– zajęcia od czwartku do soboty

Badania lekarskieTak

*wybrać właściwe

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Bezpłatne studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo stanowią optymalną ofertę dla studenta polskiego i zagranicznego pragnącego doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu z uwzględnieniem poszerzonych obszarów pielęgniarstwa specjalistycznego, ale również psychologii i dydaktyki.

Ponadto, studia gwarantują uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu metodologii badań naukowych, dzięki czemu absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał kompetencje do dokonywania samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzącychżyciu człowieka, zgodnie z zasadami etyki kierowania zespołami ludzkimi i podejmowania samodzielnych decyzji w szerokim zakresie pielęgnowania.

 

Program studiów umożliwi studentom bycie mobilnymi i przygotowanymi do działania na polu zawodowym oraz zwiększy pewność siebie i da siłę do podejmowania wyzwań stawianym przez współczesność. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej rożnego szczebla, również w obszarach związanych z zarządzaniem i działalnością marketingową, uwzględnioną w zapisach Nowe kompetencje pielęgniarek i położnych. Dokument opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, grudzień 2020 r.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo daje również szerokie możliwości dalszego rozwoju zawodowego i naukowego absolwentów, którzy przygotowani są do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo, na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone będą̨ w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 

ULTRANOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA - MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ