Zaznacz stronę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakład Karny w Raciborzu podpisały umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Już od tego roku akademickiego studenci będą mogli realizować w wymienionych instytucjach praktyki studenckie, znacznie poszerzono także współpracę między podmiotami.

Celem porozumienia zawartego z ZUS-em, oprócz wspomnianych wcześniej praktyk studenckich, będzie szeroka edukacja studentów jak i mieszkańców miasta. Jak podkreślił w trakcie spotkania dyrektor oddziału w Rybniku dr Władysław Świątek, ZUS we współpracy z uczelnią będzie organizował wykłady otwarte dotyczące systemu emerytalnego i pozostałych świadczeń. Wartość umowy zaakcentowała Rektor JM Ewa Stachura, która dodała, że skorzystają na niej studenci kierunku administracja, którzy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas praktyk w ZUS-ie.

Ponadto PWSZ w Raciborzu odnowił obowiązującą już umowę z Zakładem Karnym w Raciborzu. Dokument podpisany przez Dyrektora Instytucji Pułkownika Grzegorza Kosińskiego rozszerza zakres współpracy i umożliwia studentom kierunków pedagogika resocjalizacyjna i bezpieczeństwo państwa podjęcie praktyk studenckich w murach raciborskiego więzienia.

Przedmiotem umowy jest m.in. nieodpłatna realizacja zadań wynikających z programów resocjalizacyjnych przez prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wobec skazanych.

Do zadań Zakładu Karnego w zakresie wspomnianego porozumienia należeć będzie m.in umożliwienie prowadzenia prac badawczych na terenie raciborskiej jednostki, w tym w szczególności w ramach prac dyplomowych oraz działalności naukowej Kół Naukowych. Porozumienie zakłada także udział przedstawicieli Służby Więziennej m.in. w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych, w wydarzeniach charytatywnych, edukacyjnych, promocyjnych, wolontariatach, seminariach i konferencjach.

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi

PWSZ w Raciborzu z nowymi umowami partnerskimi