Zaznacz stronę

Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się kształcenie formalne potwierdzone świadectwem maturalnym, dyplomem zakończenia studiów lub odpowiednim wpisem do indeksu oraz efekty uczenia się.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy (D.U. 2018 r. poz. 2218)

Profil kształcenia: praktyczny

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci obu specjalności zdobywają pogłębioną  wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych.  Pozwala to na funkcjonowanie w roli samodzielnych twórców oraz uczestników i animatorów  kultury współczesnej. Te kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in. w domach kultury, muzeach i galeriach sztuki, a także z powodzeniem prowadzić  własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze artystycznym.

Wszyscy absolwenci nabywają, bez względu na ukończoną specjalność, zawodowe kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych oraz instytucjach kultury i edukacji pozaszkolnej.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach, dających dodatkowe kwalifikacje, wiedzę i umiejętności:

  1. 1. absolwent specjalności grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne może podjąć pracę w firmach związanych z komputerowym przygotowaniem materiałów do druku oraz w firmach wykorzystujących klasyczny i cyfrowy obraz fotograficzny (m.in. firmy reklamowe, mass media, studia fotograficzne, drukarnie, firmy poligraficzne).
  2. 2. absolwenci specjalności sztuki użytkowe mogą podjąć pracy w firmach, w których wymagane są wiedza i umiejętności w zakresie technik malarskich, rzeźbiarskich i graficznych (m.in. pracownie witraży, pracownie renowacji i konserwacji, firmy reklamowe, firmy zajmujące się plastycznym wystrojem wnętrz i aranżacją przestrzeni publicznej).

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe.

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: opisy przedmiotów ECTS

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i realizacja wymagań określonych programem zajęć. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Przedmioty zakończone egzaminem wymagają wcześniejszego ich zaliczenia. Egzamin przeprowadza (oraz ustala jego formę) nauczyciel prowadzący wykład z danego przedmiotu. Stosuje się następującą skalę ocen (biorąc pod uwagę stopień osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, dotyczących wiedzy i umiejętności oraz w ramach osiągnięcia i nie osiągnięcia kompetencji społecznych): bardzo dobry (5,0), plus dobry (4,5), dobry (4,0), plus dostateczny (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Każdy nauczyciel formułuje szczegółowe kryteria oceny w ramach prowadzonego przez siebie przedmiotu i każdej jego formy, a student zostaje z nimi zaznajomiony. Ten sposób oceniania jest stosowany zarówno podczas zaliczeń, jak i egzaminów.

Wymogi związane z zakończeniem studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, uzyskanie pozytywnej oceny artystycznej i teoretycznej pracy dyplomowej dokonanej przez promotorów i recenzentów tych prac (dyplom jest dwuczęściowy), uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna.

Kierownik programu studiów: dr inż. arch Joanna Sokołowska-Moskwiak

 

 

Skip to content