Zaznacz stronę

KADRA DYDAKTYCZNA

INSTYTUT NEOFILOLOGII

Dr Daniel Vogel

Dr Daniel VOGEL
– Dyrektor Instytutu Neofilologii
e-mail: daniel.vogel@pwsz.raciborz.edu.pl

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie literaturoznawstwa, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Rozprawę doktorską poświęconą problematyce wpływu historii kolonializmu na proces kształtowania się nowych narodów postkolonialnych po II wojnie światowej obronił w 2006 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z teorią postkolonialną, problematyką wielokulturowości, twórczością Josepha Conrada oraz współczesną literaturą SF, zwłaszcza autorstwa Arthura C. Clarka i Stephena Baxtera. Referent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. na uniwersytetach w Bath, Presov i Tiranie), członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego oraz The Joseph Conrad Society (UK). Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową związany jest od 2005 r, prowadzi zajęcia z zakresu historii literatury angielskiej oraz przekładoznawstwa. Prywatnie interesuje się turystyką górską, architekturą, filmami z gatunku SF.

Dr Justyna Pietrzykowska

Dr Justyna PIETRZYKOWSKA

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii

e-mail: justyna.pietrzykowska@pwsz.raciborz.edu.pl

 

 

Absolwentka bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Public Relations w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie podjęła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, uzyskując czeski stopień naukowy  PhDr.  oraz międzynarodowy stopień doktora nauk humanistycznych Ph.D. Stypendystka Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych oraz projektów badawczych, w tym grantu realizowanego w Katedrze Literatury Czeskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Ostrawskiego Literární komunikace oraz projektu Czesko–polskie centrum leksykograficzne realizowanego we współpracy z Uniwersytetem im. Palackiego w Ołomuńcu. Brała udział w międzynarodowych kursach i szkoleniach dla tłumaczy języka czeskiego. Jej zainteresowania naukowe to literatura i kultura czeska XX i XXI wieku oraz przekładoznawstwo. Prywatnie interesuje się turystyką, historią i fotografią XX i XXI wieku.

Dr Emilia Wojtczak

Dr Emilia WOJTCZAK

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii

e-mail: emilia.wojtczak@pwsz.raciborz.edu.pl


 

Germanista i rusycysta, absolwentka WSP w Opolu i UŚ w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim. Z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu związana od 2007 r. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na językach specjalistycznych w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze. Językoznawca, doświadczony dydaktyk, prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. W Instytucie Neofilologii wykłada przedmioty związane z niemieckim językiem biznesu, gramatyką opisową języka niemieckiego, językoznawstwem oraz prowadzi praktyczną naukę języka rosyjskiego. Prywatnie interesuje się historią architektury, turystyką oraz nauką języków obcych.

Dr Monika Porwoł

Dr Monika PORWOŁ
e-mail: monika.porwol@pwsz.raciborz.edu.pl

Absolwentka filologii angielskiej, dysertację doktorską obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2009 roku. Jej głównymi obszarami badawczymi oraz zainteresowaniami naukowymi są teoria i praktyka translatoryki, przekład audiowizualny oraz współczesne aspekty językoznawstwa, tzn. psycholingwistyka, pragmatyka, językoznawstwo kognitywne i stosowane. Prelegent i uczestnik warsztatów oraz konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Swoją działalność rozwija także jako członek Międzynarodowej Organizacji Terminologii Specjalistycznej (MOTS) oraz PASE. W Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu pracuje od 2006 roku, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadzone przedmioty: analiza przekładu, seminarium licencjackie z zakresu językoznawstwa i przekładoznawstwa, praktyczne aspekty językoznawstwa, lingwistyka tekstu, pisanie akademickie. Prywatnie interesuje się psychologią oraz tańcem latynoamerykańskim.

Dr Katarzyna Rybińska

Dr Katarzyna RYBIŃSKA
e-mail: ksjusza@op.pl

Absolwentka filologii rosyjskiej (Uniwersytet Wrocławski) i filologii angielskiej (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa otrzymała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006 roku. W swoich badaniach zajmuje się mistyką chrześcijańską i muzułmańską, analizą współczesnych tekstów filozoficznych oraz komparatystyką literaturoznawczą epoki modernizmu. Autorka licznych publikacji, wygłaszała referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. na Fordham University w Nowym Yorku). Związana z Instytutem Neofilologii od 2006 r., obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadzone przedmioty: praktyczne aspekty literaturoznawstwa, seminarium licencjackie, pisanie akademickie, historia literatury amerykańskiej. Prywatnie interesuje się sztuką współczesną, dziennikami z i w podróży, jazzem oraz nurkowaniem.

Dr hab. Paweł Marcinkiewicz

Dr hab. Paweł MARCINKIEWICZ
– wykładowca Zakładu Filologii Angielskiej
e-mail: pmarcinkiewicz@poczta.onet.pl

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Śląskim, natomiast kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Literaturoznawca, poeta, autor ośmiu zbiorów wierszy, laureat nagród Fundacji Kultury oraz Czesława Miłosza. Dr hab. Paweł Marcinkiewicz jest amerykanistą, specjalizuje się we współczesnej poezji amerykańskiej oraz teorii i praktyce przekładu. Jest autorem kilku monografii poświęconych poezji amerykańskiej. Od lat prowadzi w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego seminaria magisterskie
i dyplomowe poświęcone teorii przekładu, a od niedawna wpływowi ideologii na przekład. W Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii literatury amerykańskiej oraz przekładu artystycznego. Prywatnie interesuje się kuchnią wegetariańską oraz sportem.

Dr Joanna Bielewicz-Kunc

Dr Joanna BIELEWICZ-KUNC
– wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej
e-mail: jbkunc@wp.pl

Wykładowca w PWSZ w Raciborzu od 2006 roku. Lektor języka angielskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2002 – 2005), nauczyciel i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach różnego typu. Tłumacz przysięgły języka angielskiego, od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Specjalizuje się w lingwistyce stosowanej i metodyce nauczania języków obcych. Prowadzi badania kontrastywne nad aktami mowy. Interesuje się socjolingwistyką, pragmalingwistyką, translatoryką. Referent na konferencjach naukowych w kraju i granicą. Brała udział w grantach i projektach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Socrates Commenius oraz Erasmus. Opiekun praktyk studenckich; członek zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia w PWSZ w Raciborzu. Prowadzone przedmioty: metodyka, dydaktyka, translatoryka. Prywatnie interesuje się fotografią, podróżami oraz kynologią.

Dr Jacek Molęda

Dr Jacek MOLĘDA
– wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej
e-mail: jkmoleda@wp.pl

 

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Ostrawskim. Specjalista w zakresie gramatyki kontrastywnej, historii języka angielskiego i przekładu artystycznego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. audiorekonstrukcją i nagraniami własnych tekstów staroangielskich, średnioangielskich i wczesno-nowoangielskich. Poeta, tłumacz, felietonista (współpracuje m.in. z Almanachem Prowincjonalnym). Członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Doświadczony dydaktyk, uczestnik programu Erasmus (cykl wykładów na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie). Członek Rady Wydawniczej PWSZ w Raciborzu z ramienia Instytutu Neofilologii. Prowadzone przedmioty: gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, translatoryka tekstów artystycznych, seminaria licencjackie.

Dr Patrycja Nosiadek

Dr Patrycja Nosiadek
– wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej
e-mail: nosiadek.patrycja@gmail.com

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obroniła w 2013 r. na Uniwersytecie Opolskim. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Specjalistka w zakresie literaturoznawstwa, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół kultury i literatury emigracyjnej (w szczególności polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych) oraz nurtu autobiograficznego. Referent na krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Członek Accademia dei Rampanti we Włoszech, współpracuje również z organizacjami takimi jak: Father Leopold Moczygemba Foundation (Teksas, USA) oraz The Panna Maria Heritage Center Foundation (Teksas, USA). Wykładowca w Instytucie Neofilologii, prowadzone przedmioty: historia literatury amerykańskiej, wstęp do przekładoznawstwa, praktyczna nauka języka angielskiego. Interesuje się kulturą literacką prozy i poezji emigracyjnej drugiej połowy XX wieku, nurtem autobiograficznym, rolą emigracji, tradycji i języka w życiu Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Dr Andrzej Widota

Dr Andrzej WIDOTA
– wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej
e-mail: awidota@interia.pl

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obronił w 2010r. na Uniwersytecie Ostrawskim. Specjalista w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem semiotyki i językoznawstwa kognitywnego (m.in. badania znaczeń w kulturze masowej i mediach), fonetyki i fonologii (m. in. współczesne trendy w nauczaniu wymowy). Brał udział w programie ERASMUS prowadząc zajęcia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca w Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2005 r., prowadzi zajęcia z fonetyki, fonologii oraz praktycznej nauki języka angielskiego. Prywatnie interesuje się muzyką rozrywkową i eksperymentalną oraz architekturą XX wieku.

Mgr Zbigniew Tomala

Mgr Zbigniew TOMALA
– wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej

 

Magister filologii angielskiej, dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy zarówno z uczniami różnego rodzaju szkół jak i studentami kolegiów nauczycielskich i uczelni wyższych. Pracownik Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2007 r. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka angielskiego, pisanie akademickie.

Dr Paweł Strózik 

Dr Paweł STRÓZIK
Rektor PWSZ w Raciborzu,
wykładowca w Zakładzie Filologii Germańskiej
e-mail: pawel.strozik@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). Pracę w Raciborzu rozpoczął w 1993 r. jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W latach 2005-2015 wicedyrektor Instytutu Neofilologii w PWSZ w Raciborzu, od września 2015 r. prorektor do spraw dydaktyki i studentów. Pracę doktorską pod tytułem Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann obronił w 2007 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 20 artykułów i recenzji literaturoznawczych opublikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Członek i uczestnik sympozjów Towarzystwa Henryka Manna w Lubece oraz członek Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W Instytucie Neofilologii prowadzi przedmioty związane z translatoryką i gramatyką opisową w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze. Prywatnie interesuje się kolarstwem, muzyką współczesną i turystyką.

Dr Estera Jasita

Dr Estera JASITA
– wykładowca w Zakładzie Filologii Germańskiej

 

 

Germanista, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obroniony w 2009r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka kilku artykułów naukowych oraz recenzji książek. Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w szkole podstawowej i średniej. W latach 1996-2007 pracowała jako nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu. Z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu związana od 2007 r. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, historia języka niemieckiego, glottodydaktyka. Opiekun praktyk studenckich. Interesuje się współczesną literaturą niemiecką,  nauczaniem języków obcych oraz logopedią.

Dr Renata Sput

Dr Renata SPUT
– wykładowca w Zakładzie Filologii Germańskiej

 

 

Germanista i historyk, wykładowca w Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu. W swoich badaniach naukowych zajmuje się historią prasy śląskiej, szczególnie w okresie 1740-1921. Autorka publikacji książkowych, artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Tłumacz na język niemiecki kilku wydawnictw zwartych. Członek Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Prowadzone przedmioty: PNJN, realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego, translatoryka i edycja tekstu, komunikacja międzykulturowa, język mediów, PR. Zainteresowania:  literatura śląska, życie kulturalne Śląska w XIX wieku, Śląsk w okresie I wojny światowej.

Mgr Sonia Ciupke

Mgr Sonia CIUPKE
– wykładowca w Zakładzie Filologii Germańskiej

 

 

Germanista, doświadczony nauczyciel akademicki, związana z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2005 r. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół literatury niemieckojęzycznej oraz historii i kultury Śląska.Autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i licznych recenzji. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego.

Dr Joanna Maksym-Benczew

Dr Joanna MAKSYM-BENCZEW
– wykładowca w Zakładzie Filologii Słowiańskiej

 

 

 

Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w tej samej uczelni obroniła pracę doktorską napisaną pod opieką profesora Jacka Balucha. W latach 2002 -2012 pracowała jako adiunkt w Katedrze Slawistyki IFP UO i jako lektorka języka czeskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Od 2005 jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim literatura czeska XX wieku i drugi obieg wydawniczy w powojennej Czechosłowacji. Jako tłumacz literatury czeskiej współpracuje z czasopismem literackim „Almanach Prowincjonalny”, gdzie razem ze studentami języka czeskiego prowadzi rubrykę „Kuźnia przekładu”, w której publikowane są tłumaczenia literatury adeptów raciborskiej bohemistyki. Od października 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury. Prywatnie interesuje się literaturą, historią i kulturą czeską, w wolnych chwilach czyta kryminały.

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

 

 

 

Absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Palackiego. Habilitację uzyskała na podstawie  monografii habilitacyjnej „Językowy obraz świata w polskiej reklamie”. Uzyskała tytuł docenta ze specjalizacją Porównawcza filologia słowiańska.  Specjalista w zakresie gramatyki kontrastywnej języka polskiego i czeskiego,  kultury języka polskiego i czeskiego, języka  mediów i przekładu specjalistycznego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. analizą tekstów publicystycznych pod kątem badania obrazów medialnych Polski w czeskich mediach, zajmuje się mediolingwistyką.  Kierownik  3 projektów unijnych z programu Operacyjnego współpracy transgranicznej PL-CZ, w tym projektu flagowego  z nazwą  Zwiększanie kompetencji językowej przyszłych absolwentów na transgranicznym  rynku pracy (2017-2021). Przewodnicząca  Komisji Nauk Humanistycznych Polsko-czeskiego Towarzystwa Naukowego,  członek  rady  naukowej studiów doktoranckich Porównawcza filologia słowiańska na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, członek  rady naukowej  Język polski  na Uniwersytecie Ostrawskim, członek rady redakcyjnej Poznańskich Spotkań Językoznawczych. Od roku 1997 tłumacz przysięgły języka polskiego ze specjalizacja na język prawa.

Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
Absolwentka Filologii czeskiej Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Studia doktoranckie podjęła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Ołomuńcu, uzyskując w roku 2000 stopień doktora nauk humanistycznych. Pracuje jako asystent na Katedrze bohemistyki Uniwersytetu w Ołomuńcu. Zajmuje się, m.in., składnią języka, stylistyką analizą dyskursu. Jej zainteresowania naukowe, to przede wszystkim język mediów i polityki, agresja werbalna.

Mgr. Štěpánka Kozderová Velčovská, Ph.D.

Mgr. Štěpánka Kozderová Velčovská, Ph.D.

Absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich w Instytucie Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej. Od lat zajmuje się nauczaniem języka czeskiego i polskiego jako obcego w praktyce. Jest współautorką Wielojęzycznej platformy do nauki języka polskiego Polski.info. Jest członkiem międzynarodowego zespołu, pracującego nad projektem Polish Online, którego rezultatem są podręczniki do nauki języka polskiego w wersji elektronicznej.

Jej zainteresowania naukowe to etnolingwistyka i studia porównawcze. Zajmuje się substytucją frazeologizmów w tłumaczeniach literatury pięknej oraz porównywaniem czeskiego i polskiego językowego obrazu świata.

Prywatnie interesuje się historią i podróżowaniem.