INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH - O INSTYTUCIE

KIERUNEK PEDAGOGIKA

W ramach kierunku pedagogika oferujemy studia na następujących specjalnościach:

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (język angielski / język niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna
  • Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza człowieka dorosłego

Uwagi ogólne

Absolwenci studiów  pierwszego stopnia o charakterze praktycznym na kierunku pedagogika z wybraną specjalnością otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia magisterskie.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe studenci nabywają realizując zadania obowiązkowe-dydaktyczne, wynikające z planów studiów właściwych dla danych specjalności, jak i zadania samodzielne, realizowane z własnej inicjatywy, jak zadnia naukowe podejmowane w ramach funkcjonujących kół naukowych, czy różnych akcji realizowanych (w tym inicjowanych) w ramach wolontariatu.

Warto podkreślić, że Racibórz to jedno z nielicznych miast w Polsce, które dysponuje niemal wszystkimi instytucjami o zróżnicowanym charakterze i zakresie funkcjonowania, które umożliwiają studentom wyżej wymienionych specjalności pedagogicznych realizację studenckich praktyk blisko siedziby Szkoły i miejsca zamieszkania.

Kolejny atut to kadra nauczycielska. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwiają zdobycie kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych do pracy w różnych typach instytucji resocjalizacyjnych, w tym penitencjarnych, opiekuńczych i profilaktycznych. Absolwenci pełnić mogą role wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, adaptacji społecznej, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach wsparcia dziennego, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka. Ponadto mogą być zatrudniani na stanowiskach: pedagogów szkolnych w szkołach podstawowych, wychowawców ulicznych (streetworkerów), funkcjonariuszy służby więziennej, kuratorów sądowych (społecznych) i asystentów rodziny Miasto Racibórz dysponuje niemal wszystkimi wyżej wymienionymi instytucjami, co umożliwia realizację studenckich praktyk blisko siedziby Szkoły. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe – weryfikowane w trakcie odbywanych studenckich praktyk – studenci nabywają zarówno w ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych (ujętych w ramach planu studiów), jak i bloków przedmiotów do wyboru z zakresu: terapii pedagogicznej/wychowania fizycznego lub pedagogiki rodziny.

Studia na specjalności edukacja elementarna  przygotowują do pracy nauczyciela, w tym prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w klasach I-III szkół podstawowych i w przedszkolach funkcjonujących w ramach sektorów: publicznego i niepublicznego. Pozwalają też na podjęcie zatrudnienia w żłobkach, klubach dziecięcych i pełnienia ról opiekuna dziennego. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe – weryfikowane w trakcie odbywanych studenckich praktyk – studenci nabywają w ramach przedmiotów ujętych w planie studiów, a wdrażających ich do wykonywania funkcji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz badawczych w sposób odpowiadający specyfice psychiki dzieci, jak też organizowania środowisk edukacyjnych stymulujących rozwój ich osobowości.

Wybór dodatkowej specjalności język obcy umożliwia zdobycie kwalifikacji do nauczania języków obcych (angielskiego / niemieckiego) w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent edukacji elementarnej dodatkowo wykazuje się: rozumieniem istoty i roli wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego; wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi niezbędnymi do wprowadzania edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci; opanowaniem teoretycznych i metodycznych podstaw nauczania języka obcego na wymienionych poziomach edukacji; biegłością w posługiwaniu się językiem obcym, orientacją w zakresie podstawowych zagadnień związanych z kulturą angielskiego /niemieckiego obszaru językowego.

Wybór specjalności dodatkowej terapia psychopedagogiczna umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasach I-III). Stąd absolwent edukacji elementarnej dodatkowo przygotowany jest do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznymi, mającymi specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, a także dziećmi zdolnymi; przygotowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym; udzielania konsultacji i porad dzieciom i ich rodzicom.

Studia na specjalności logopedia szkolna z terapią pedagogiczną dają dwuspecjalizacyjne wykształcenie uprawniające do prowadzania zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, jak też innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolach i w szkołach podstawowych, udzielania konsultacji i porad dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe – weryfikowane w trakcie odbywanych praktyk pedagogicznych – studenci nabywają w ramach przedmiotów ujętych w planie studiów, a przygotowujących ich także do pracy w charakterze: (1) nauczycieli logopedów w przedszkolach i w szkołach podstawowych, prowadzących diagnozy logopedyczne, zajęcia logopedyczne, konsultacje i porady dla rodziców oraz nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania ich zaburzeń, jak też do podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; (2) nauczycieli terapeutów pedagogicznych przygotowanych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznymi, mającymi specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, a także dziećmi zdolnymi w szkołach podstawowych i w przedszkolach.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza człowieka dorosłego – geragog, gerontogog, gerontopedagog, wychowawca ludzi starszych, doradca geragogiczny, kreator czasu wolnego – zdobywa interdyscyplinarną wiedzę gerontologiczną oraz praktyczne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania, kształcenia i opieki nad człowiekiem starszym. Ważnym składnikiem przygotowania zawodowego jest również wiedza ekonomiczna i menedżerska niezbędna w organizacji i zarządzaniu placówkami działającymi na rzecz seniorów. Absolwent jest przygotowany do pracy w stacjonarnych i dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, rodziny, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości. Zrealizowane w ramach studiów przedmioty oraz praktyki studenckie predestynują absolwentów do diagnozowania, zaspokajania różnych potrzeb człowieka starszego, związanych z: sytuacjami życiowymi oraz wspomaganiem ich w sytuacjach trudnych; propagowaniem stylu życia zmierzającego do zwiększenia samodzielności
i aktywności ruchowej; organizacją i spędzaniem czasu wolnego,  rekreacją, rewitalizacją i aktywnością kulturalno-edukacyjną; działalnością hobbystyczną, towarzyską i ludyczną.

 

Przedmioty i praktyki ujęte w planie studiów – z zakresów:

  • treści podstawowych: filozofia, etyka zawodowa, wprowadzenie do socjologii, socjologia wychowania, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia wychowawcza i społeczna, wprowadzenie do pedagogiki, wstęp do badań pedagogicznych;
  • treści kierunkowych: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna;
  • wymagań dodatkowych: biomedyczne podstawy rozwoju, język obcy do wyboru, technologia informacyjna, pomoc przedlekarska;
  • specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego: psychologia zaburzeń., edukacja zdrowotna, geragogika, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej ze starszym człowiekiem, gerontologia, placówki i instytucje wspierające starość, andragogika, psychologia człowieka dorosłego, geriatria, pielęgniarstwo geriatryczne, dietetyka, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, terapia zajęciowa, przedmioty do wyboru: muzykoterapia / biblioterapia, socjoterapia / trening umiejętności interpersonalnych, relaksacja z metodyką, praca socjalna z metodyką, praktyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej, metodyka zajęć ruchowych, metodyka indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowych, przedmiot do wyboru: rekreacja i turystyka / fizykoterapia, muzyka, rytm, taniec, podstawy motoryczności człowieka, ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji, podstawy zarządzania, zagadnienia prawne, podstawy rachunkowości, podstawy finansów, analiza finansowa, opodatkowanie przedsiębiorstw, seminarium dyplomowe;
  • praktyki pedagogicznej: praktyka (w tym asystencka, metodyczna) z zakresu pracy socjalnej, opiekuńczo wychowawczej ze starszym człowiekiem.