Zaznacz stronę

PIELĘGNIARSTWO

 PIELĘGNIARSTWO

Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość zdobycia tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa i tym samym umożliwia podjęcie pracy  w licznych placówkach służby zdrowia w całej Unii Europejskiej. 

Praca na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza wymaga bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz dużej odpowiedzialności. Zawód ten należy do grupy zawodów obdarzonych społecznym zaufaniem, a zakres kompetencji wpisany w omawianą profesję wzrasta wraz z intensywnym rozwojem medycyny. Obecnie obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej  uregulowania prawne dopuszczają do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza tylko osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo. Po studiach absolwenci otrzymują prawo do wykonywania zawodu.

  • Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo trwa 3 lata (studia I stopnia). Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, a także pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa i promocji zdrowia. Znaczna część zajęć ma charakter praktyczny i odbywa się w różnorodnych placówkach służby zdrowia. Studenci przed rozpoczęciem zajęć praktycznych we wspomnianych placówkach uczą się profesjonalnych umiejętności w warunkach symulowanych. Zajęcia te odbywają się w odpowiednio to tego przygotowanych pracowniach, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny – czyli ćwiczą wszystkie niezbędne umiejętności na fantomach.

 

 

  • Tak zaplanowany proces kształcenia jest podyktowany potrzebą wysokiej profesjonalizacji zawodu pielęgniarki oraz coraz większego jego usamodzielniania się. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie pielęgniarka/pielęgniarz przejmuje coraz więcej zadań związanych z procesem diagnozy i leczenia – wykonuje badanie fizykalne pacjenta, zleca badania diagnostyczne, wypisuje recepty oraz obsługuje specjalistyczny sprzęt.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Do największych zalet zawodu pielęgniarki/pielęgniarza można zaliczyć, oprócz misji  związanej z ratowaniem i poprawą komfortu ludzkiego życia, pewną pracę w Kraju oraz duże możliwości  kontynuowania kariery we wszystkich państwach UE. Ta pozytywna perspektywa zawodowa, czyli przede wszystkich znalezienie bez trudu pracy po ukończeniu studiów, wynika z systematycznie rosnącego zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej, a tym samym wzrost zapotrzebowania na kadrę pielęgniarek (Główny Urząd Statystyczny: Prognoza ludności na lata 2008-2035). Należy tu zwrócić przede wszystkim uwagę na następujące okoliczności:

  • wysokie miejsce tej kategorii zawodowej we wszystkich prognozach krajów zachodnioeuropejskich,
  • proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym społeczeństwa polskiego, który będzie wymagał zwiększonej opieki zdrowotnej w nad ludźmi niedołężnymi i chorymi przewlekle,
  • tendencje do wydłużania się życia i okresu sprawności w drodze wykorzystania nowoczesnych zdobyczy biotechnologii, promocja zdrowia oraz dążenie do poprawy jakości życia w wieku starszym i sędziwym,
  • zwiększony rozwój usług medycznych w ramach sektora prywatnego.

Prognozowana sytuacja demograficzna i zdrowotna zderza się z niekorzystną koniunkturą sytuacji zawodowej pielęgniarek w Polsce. Od roku 2010 szacuje się systematycznie wzrastający niedobór pielęgniarek, gdyż liczba wchodzących do systemu nie tylko nie jest tożsama z szacowaną liczbą odchodzących na emeryturę, ale stanowi tylko nieznaczny jej procent. Według prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych szacuje się, że w roku 2020 w systemie służby zdrowia będzie brakować ponad 60 tyś. pielęgniarek, zatem tyle miejsc pracy będzie czekało na absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oferując studia na kierunku pielęgniarstwo. Studia z ciekawym programem kształcenia, pracowniami umiejętności zawodowych wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, profesjonalną kadrą oraz z możliwością odbywania zajęć praktycznych  w wielospecjalistycznych placówkach medycznych.

Zapraszamy do studiowania i zdobycia atrakcyjnego zawodu dającego pewność na zatrudnienie (także zagranicą) oraz rozwój kariery zawodowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

ULTRANOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA - MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ