Zaznacz stronę

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Informacje o kierunku - kliknij, aby przeczytać

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym oraz wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w formie egzaminu dwujęzycznego.

 1. NAZWA KIERUNKU: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. SPECJALNOŚĆ/MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE, BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNO-MILITARNE
 4. WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI: NIE
 5. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
 • STUDIA STACJONARNE:

– ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

– ZAJĘCIA OD PIĄTKU (godz. 15.00) DO NIEDZIELI

 1. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 2. CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 SEMESTRÓW/3 LATA
 3. PRAKTYKI ZAWODOWE: 6 MIESIĘCY
 4. UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: LICENCJAT
 5. ZDOBYTE PODCZAS STUDIÓW UMIEJĘTNOŚCI :

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą szeroko pojętych zasad kierowania i dowodzenia, nabył wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań, a także zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dysponuje specjalistyczną wiedzą o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zna konsekwencje wynikające ze zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowania umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Posiada wiedzę umożliwiającą zarządzanie różnymi strefami bezpieczeństwa gospodarki i społeczeństwa. Zna metody i możliwości ochrony informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Posiada wiedzę związaną z tajnikami systemów zarządzania podmiotów gospodarczych i instytucji, podstaw działalności w sferze rynkowej i gospodarczej. Zna podstawy samoobrony, technik interwencji oraz posługiwania się bronią palną. Posługuje się co najmniej jednym językiem obcym.

 1. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:

Bez względu na ukończoną specjalność absolwent kierunku Bezpieczeństwo Państwa zostanie przygotowany do pracy:

1) w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i samorządowej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne lub wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem, jak np. dowództwa i instytucje wojskowe, wojewódzkie sztaby wojskowe,  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe, wojskowe komendy uzupełnień;

2) w służbach mundurowych, zwłaszcza na stanowiskach cywilnych oraz w instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnieniami bezpieczeństwa;

3) w strukturach administracji rządowej i samorządowej – lokalnej oraz regionalnej, w tym zwłaszcza w organach zarządzania bezpieczeństwem w administracji wojewódzkiej, wyspecjalizowanych organach terenowej administracji rządowej o charakterze inspekcyjnym i kontrolnym;

4) w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa;

5) w instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnieniami bezpieczeństwa;

6) w środkach masowego przekazu;

8) w jednostkach gospodarczych, administracyjnych, zobowiązanych prawem do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Stoisz o krok od realizacji swoich marzeń. Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA prowadzone przez Instytut Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu!

Instytut Studiów Społecznych  wprowadził na kierunku Bezpieczeństwo Państwa nową specjalność – Bezpieczeństwo Publiczne. Dedykowana ona będzie osobom ubiegający się w przyszłości o pracę przede wszystkim w służbach mundurowych.

Siatka godzin była tworzona przez funkcjonariuszy służb mundurowych: policjantów, wojskowych, strażaków, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej i straży miejskiej oraz pracowników sztabu zarządzania kryzysowego. Wśród przedmiotów znajdą się takie, które wprowadzają w specyfikę danych służb. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci uczestniczyć będą także w zajęciach praktycznych potrzebnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków służbowych np. techniki interwencji, pomoc przedmedyczna z elementami pola walki, oględziny miejsca zdarzenia. Dodając do tego przedmioty realizowane obecnie (np. samoobrona, strzelectwo, bezpieczeństwo w sieci) absolwenci kierunku będą lepiej przygotowani do wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców.

 • Dzięki temu kierunkowi:

  • zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego;
  • dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe;
  • będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
  • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Weź sprawy w swoje ręce i rozpocznij studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.  Sam zdecyduj, w czym chcesz się specjalizować:

 • bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • bezpieczeństwo Polityczno-militarne

Bezpieczeństwo narodowe to praktyczny kierunek studiów, który pozwoli Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku.

Przykładowe stanowiska pracy: absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa to: pracownik instytucji lub formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, pracownik komórki Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW; biurowy lub operacyjny pracownik na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego; pracownik biurowy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością, także w kancelarii niejawnej; główny analityk danych w sytuacjach kryzysowych; główny operator lub inspektor ds. monitorowania zagrożeń; doradca w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!