Zaznacz stronę

Część I

Informacje o uczelni

Nazwa i adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz

Kalendarz roku akademickiego: organizacja roku akademickiego

 

Władze uczelni:

Rektor

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. nadzw.

Prorektor właściwy do spraw dydaktyki i studentów
dr Jacek Pierzchała

Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych
dr Gabriela Kryk

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
dr Marcin Kunicki

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr Dariusz Chojecki

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr Daniel Vogel

Dyrektor Instytutu Techniki
dr inż.Tomasz Czyszpak

Kanclerz
p.o. mgr inż. Jacek Pierzga

 

Kwestor
mgr Agnieszka Dereń

 

Ogólne informacje o uczelni (typ i status):

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu to solidna i stabilna uczelnia państwowa, współpracująca z wieloma dużymi ośrodkami akademickimi. Została powołana w 2002 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2001r. (D.U. nr 106, poz. 1152).

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu trwają trzy lata (lub 3,5 w przypadku kierunków inżynierskich). Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera. Dyplom ten umożliwia podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie, jak i kontynuowanie studiów II stopnia lub podyplomowych. Zgodnie z ogólnymi tendencjami w świecie w większości oferowanych kierunków studenci PWSZ uzyskują specjalność podstawową oraz dodatkową, zwiększającą ich dyspozycyjność na rynku pracy. Studia w formie stacjonarnej są w naszej szkole bezpłatne. W trakcie studiów studenci wszystkich specjalności mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np. instruktora sportu, instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, masażu leczniczego, ratownika wodnego, specjalnej karty pływackiej (żółty czepek), wychowawcy kolonijnego. W celach dydaktycznych organizuje się w atrakcyjnych miejscowościach, także za granicą, obozy programowe, warsztaty i plenery artystyczne. W uczelni działa Klub AZS oraz liczne studenckie koła naukowe. Od wielu lat prężnie działają przy uczelni stowarzyszenia naukowe i oświatowe, np. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Wykaz prowadzonych programów studiów:

Wychowanie fizyczne

 • Wychowanie fizyczne w szkole
 • Odnowa biologiczna
 • Instruktorsko-trenerska
 • Trener personalny
 • Kinezygerontoterapia

Turystyka i rekreacja

 • odnowa psychosomatyczna i trening zdrowotny
 • zarządzanie i obsługa ruchy turystycznego
 • animator aktywności rekreacyjnej

Pedagogika

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego
 • Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna
 • Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną

 

 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • Kreacja plastyczna z grafiką użytkową
 • Obraz cyfrowy i fotograficzny
 • Techniki malarskie i projektowanie witrażu
 • Aranżacja wnętrz
 • Arteterapia
 • Grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne
 • Sztuki użytkowe

Filologia

 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia słowiańska
 • Filologia czeska
 • Język angielski
 • Język niemiecki

Automatyka i Robotyka

 • Automatyka przemysłowa
 • Sterowniki logiczne

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Architektura

Administracja

 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarcza

Bezpieczeństwo państwa

 • Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo polityczno-militarne

 

Pielęgniarstwo

 

— 

Ogólne zasady rekrutacji na studia:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej:https://irk.pwsz.raciborz.edu.pl/Pages/MainPages/Start.aspx

Ogólne zasady rekrutacyjne, informacje dotyczące przebiegu procedury rekrutacyjnej oraz harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.pwsz.raciborz.edu.pl/

Rekrutacja możliwa jest również w punkcie rekrutacyjnym, przy ul. Słowackiego 55.

Przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta:

PWSZ wprowadziła i stosuje system punktów ECTS od 2007 roku.

Punkty kredytowe ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu jak i  studentom  przyjeżdżającym z innych uczelni aby realizować w PWSZ część programu studiów. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu studiów, tj.: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów do wyboru, zajęć z języków obcych, wychowania fizycznego oraz praktyk studenckich.

Dla każdego przedmiotu określono  zakładane efekty kształcenia, czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria) oraz szacunkowy nakład pracy. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin kontaktowych w uczelni oraz  szacunkową  liczbę godzin pracy własnej studenta.  Programy studiów zostały tak skonstruowane, by nakład pracy studenta w trakcie jednego roku akademickiego odpowiadał 60 punktom ECTS (30 punktów ECTS na semestr).

Łączny nakład pracy studenta jest systematycznie monitorowany.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu powołano uczelnianego koordynatora ECTS oraz koordynatorów instytutowych, których zadaniem jest czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS oraz informowanie społeczności akademickiej o prawidłowym stosowaniu punktów ECTS.

Skip to content