Zaznacz stronę

Część I

Informacje o uczelni

Nazwa i adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz

Kalendarz roku akademickiego: organizacja roku akademickiego

 

Rektor
dr Paweł Strózik

Prorektor do spraw organizacji
dr inż. Tomasz Czyszpak

Prorektor do spraw studentów
dr Beata Fedyn

 

___________

 

 

STRUKTURA INSTYTUTÓW

INSTYTUT ARCHITEKTURY

Dyrektor Instytutu: dr inż.arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak

Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż.arch. Jarosław Figaszewski

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Adam Bednarski

Strona internetowa: Instytut Architektury

 

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Dyrektor Instytutu: dr Marek Sroka

Zastępca dyrektora Instytytu: dr Andrzej Samołyk

Zastępca dyrektora Instytutu: mgr Elżbieta Kania

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego: dr Agnieszka Kosmol-Żok

Strona internetowa: Instytut Kultury Fizycznej

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

Dyrektor Instytutu: dr Daniel Vogel

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Justyna Pietrzykowska

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Emilia Wojtaczak

Kierownik Studium Języków Obcych: dr Alina Zimna

Strona internetowa: Instytut Neofilologii

 

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Dyrektor Instytutu: dr Ludmiła Nowacka

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Ilona Gembalczyk

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Kornelia Solich

Strona internetowa: Instytut Studiów Edukacyjnych

 

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Dyrektor Instytutu: dr Dariusz Chojecki

Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż. Juliusz Kieś

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Zbigniew Wieczorek

Strona internetowa: Instytut Studiów Społecznych

 

INSTYTUT TECHNIKI

Dyrektor Instytutu: dr inż. Małgorzata Kuchta

Zastepca dyrektora Instytutu: dr inż. Norbert Buba

Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż. Piotr Kalus

Strona Internetowa: Instytut Techniki

 

___________

Dyrektor administracyjny
mgr inż. Jacek Pierzga

 

Kwestor
mgr Agnieszka Dereń

 

Ogólne informacje o uczelni (typ i status):

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu to solidna i stabilna uczelnia państwowa, współpracująca z wieloma dużymi ośrodkami akademickimi. Została powołana w 2002 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2001r. (D.U. nr 106, poz. 1152).

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu trwają trzy lata (3,5-4 w przypadku kierunków inżynierskich) lub pięć lat na jednolitych studiach magisterskich. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Dyplom ten umożliwia podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie, jak i kontynuowanie studiów II stopnia lub podyplomowych. Zgodnie z ogólnymi tendencjami w świecie w większości oferowanych kierunków studenci PWSZ uzyskują specjalność podstawową oraz dodatkową, zwiększającą ich dyspozycyjność na rynku pracy. Studia w formie stacjonarnej są w naszej szkole bezpłatne. W trakcie studiów studenci wszystkich specjalności mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W celach dydaktycznych organizuje się w atrakcyjnych miejscowościach, także za granicą, obozy programowe, warsztaty i plenery artystyczne. W uczelni działa Klub AZS oraz liczne studenckie koła naukowe. Od wielu lat prężnie działają przy uczelni stowarzyszenia naukowe i oświatowe, np. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Wykaz prowadzonych programów studiów:

Wychowanie fizyczne

 • Odnowa biologiczna
 • Instruktorsko-trenerska
 • Trener personalny
 • Kinezygerontoterapia
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Turystyka i rekreacja

Pedagogika

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego
 • Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Filologia

 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Język czeski
 • Język angielski
 • Język niemiecki

Automatyka i Robotyka

 • Automatyka przemysłowa
 • Sterowniki logiczne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

 • Logistyka i spedycja
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością

Architektura

Administracja

 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarcza

Bezpieczeństwo państwa

 • Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo polityczno-militarne
 • Bezpieczeństwo publiczne

Pielęgniarstwo

 

Ogólne zasady rekrutacji na studia:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej: https://sir.pwsz.raciborz.edu.pl/

Ogólne zasady rekrutacyjne, informacje dotyczące przebiegu procedury rekrutacyjnej oraz harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.pwsz.raciborz.edu.pl/

Przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta:

PWSZ wprowadziła i stosuje system punktów ECTS od 2007 roku.

Punkty kredytowe ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu jak i  studentom  przyjeżdżającym z innych uczelni aby realizować w PWSZ część programu studiów. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu studiów, tj.: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów do wyboru, zajęć z języków obcych, wychowania fizycznego oraz praktyk studenckich.

Dla każdego przedmiotu określono  zakładane efekty uczenia się, czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe) oraz szacunkowy nakład pracy. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin kontaktowych w uczelni oraz  szacunkową  liczbę godzin pracy własnej studenta.  Programy studiów zostały tak skonstruowane, by nakład pracy studenta w trakcie jednego roku akademickiego odpowiadał 60 punktom ECTS (ok. 30 punktów ECTS na semestr).

Łączny nakład pracy studenta jest systematycznie monitorowany.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu powołano uczelnianego koordynatora ECTS oraz koordynatorów instytutowych, których zadaniem jest czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS oraz informowanie społeczności akademickiej o prawidłowym stosowaniu punktów ECTS.